Project information
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy vnitřních nemocí 5 (DIDIPRON 5)

Project Identification
MUNI/A/1156/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Diferenciální diagnostika rozličných příznaků a stanovení správné diagnózy či odhad prognózy zjištěné nemoci představují dennodenní pracovní náplň lékařů interních ambulancí a oddělení. Nezastupitelnou úlohu v tomto procesu má zkušenost vyšetřujícího lékaře umožňující rozpoznávat v dostupných anamnestických údajích a výsledcích laboratorních a pomocných vyšetřeních typické vzorce daných diagnóz („pattern recognition/inductive reasoning“) nebo z nich naopak dedukovat jiné možné diagnózy, pokud žádný vzorec není rozpoznán („deductive reasoning“).
Cílem projektu je nalézt nové (bio)markery, které budou lékařům nápomocné v procesu diferenciální diagnostiky a prognostické stratifikace. Prvním specifickým cílem projektu je identifikovat cirkulující mikroRNA, které usnadní diferenciální diagnostiku proteinurie (se zaměřením na IgA nefropatii) a odhad rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci. Druhým specifickým cílem projektu je riziková stratifikace pacientek s gestačním diabetes mellitus pomocí anamnestických, laboratorních a paraklinických vyšetření.
Projekt po roční pauze navazuje na předchozí projekty DIDIPRON, které probíhaly v letech 2017-2020, a které podpořily 3 úspěšné obhajoby disertačních prací a 2 úspěšné obhajoby P-POOL studentů. Na projektu se bude podílet jedna pregraduální (P-POOL) studentka a dva postgraduální studenti a jejich školitelé. Školitelé budou zajišťovat odborný dohled a profesionální přístup k pacientům, studenti budou zodpovědní za vlastní vyšetření, zpracování vzorků, uchovávání dat a vytváření výstupů projektu.
V roce 2022 budou výstupy projektu zahrnovat prezentaci originálních výsledků na lokálních a případně i zahraničních konferencích a přípravu manuskriptů pro publikaci v časopise s impakt faktorem. Studenti budou dále získávat data pro své závěrečné a disertační práce.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info