Advanced molecular testing for aggregate diagnosis and management of DLBCL patients: engagement of gene expression profiling, liquid biopsy and long-read sequencing

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NU22-08-00227
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Lymfomy patří mezi nádorová onemocnění se stoupající incidencí. Téměř polovinu nově diagnostikovaných lymfomů v ČR tvoří difuzní velkobuněčný B-lymfom (difuse large B-cell lymphoma; DLBCL), který se řadí mezi lymfomy s agresivním průběhem a včasná diagnostika je pro úspěch léčby klíčová. Základním diagnostickým přístupem zůstává histologické vyšetření, nicméně doplňkové molekulárně-biologické a cytogenetické metody významně napomáhají lepší prognostické stratifikaci pacientů. U DLBCL je pro stanovení prognózy a možnosti efektivnější terapie zásadní rozdělení na ABC nebo GCB subtyp podle toho, z jakých buněk lymfom vzniká, a také na tzv. double/triple hit lymfomy podle toho, zda nesou dvě nebo tři translokace zahrnující gen MYC a Bcl2 nebo Bcl6. Moderní alternativou pro monitorování průběhu onemocnění je využití tzv. tekuté biopsie a z ní izolované volné cirkulující DNA (cfDNA), která poskytuje komplexnější informace o nádoru než pouze analýza jedné postižené uzliny.
Cílem projektu je zavést pokročilé molekulárně-biologické metody, které by zpřesnily diagnostiku, prognózu a monitorování průběhu choroby u pacientů s DLBCL. Projekt zahrnuje tři dílčí úkoly: 1) metodické řešení pro rozlišení DLBCL pacientů do dvou prognosticky odlišných skupin (ABC a GCB skupina) na základě expresního profilu vybraných genů pomocí rychlé a přesné analýzy real-time PCR (qPCR); 2) možnosti využití cfDNA pro monitorování průběhu choroby a sledování minimální zbytkové choroby v plazmě a také v likvoru v případě agresivní DLBCL infiltrující do centrální nervové soustavy, kde je nemožné provést charakterizaci nádoru pomocí biopsie; 3) využití sekvenování třetí generace (Nanopore technologie), která umožňuje čtení dlouhých sekvencí, pro detekci translokací rozlišujících double/triple hit lymfomy.
V rámci projektu bude využíván biologický materiál od pacientů s DLBCL sledovaných a léčených ve FN Brno po podepsání informovaného souhlasu. Vzorky budou pseudonymizovány a osoba pracující s biologickým vzorkem na spolupracujícím pracovišti (CEITEC MU) tedy nebude schopna určit totožnost pacienta.
Očekáváme, že kombinace analýz provedených pomocí výše zmíněných metod umožní lepší stratifikaci pacientů s DLBCL, neinvazivní přístup pro sledování choroby z tekutých biopsií a možnost včasné intenzifikace léčby u rizikových pacientů nebo při relapsu onemocnění.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info