Funkční morfologie: od molekulární biologie ke klinické anatomii 2

Project Identification
MUNI/A/1238/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Návrh projektu zahrnuje celé spektrum tematického zaměření studentů postgraduálního studia na Anatomickém ústavu a navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro rok 2013 až 2022. Hlavním cílem předkládaného projektu je studium celulárních změn ve strukturách centrální nervové soustavy (CNS) v reakci na poškození periferního nervu traumatem nebo chemoterapeutiky, traumatické poranění míchy, subarachnoidální krvácení a vliv diabetes mellitus. Dalším cílem je studium klinické anatomie cévního zásobení kloubního pouzdra zápěstí.
Navrhovaný projekt je založen na experimentech prováděných v rámci témat dizertačních prací studentů postgraduálního studia v oboru Biomedicínské vědy pod vedením školitelů z Anatomického ústavu LF MU. Konkrétně se jedná o studium aktivace gliových buněk a šíření neurozánětu v CNS doprovázející neuropatickou bolest, studium aktivace a modulace gliových buněk v supraspinálních strukturách po poškození míchy, reakce mozkových bariér na subarachnoidální krvácení a aktivace Schwannových buněk působením molekul uvolněných z axonálních mitochondrií v průběhu Wallerovy degenerace. Další experimenty jsou zaměřené na reakci plexus choroideus po poškození periferního nervu, reakci mozkových bariér na diabetes mellitus a variabilitu cévního zásobení kloubního pouzdra zápěstí ve vztahu k chirurgickým přístupům.
Výsledky navrhovaného projektu přispějí k pochopení patofyziologie procesů v CNS v reakci na traumatické poškození nervu, traumatické poškození míchy, subarachnoidální krvácení a diabetes mellitus. Výsledky dále přispějí k navržení optimálních chirurgických přístupů v oblasti zápěstí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info