Pedální bypass

Authors

STAFFA Robert KŘÍŽ Zdeněk BUČEK Jan NOVOTNÝ Tomáš PLUHÁČKOVÁ Hana

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cíl: Práce představuje výsledky retrospektivní studie souboru 184 pacientů s chronickou kritickou ischémií dolní končetiny, kteří po vyčerpání možností endovaskulární a konzervativní terapie podstoupili distální tepennou rekonstrukci pedálním bypassem. Statistickou analýzou jsou vyhodnoceny dlouhodobá průchodnost rekonstrukcí a další parametry, které průchodnost ovlivňují. Soubor a metodika: V souboru 184 pacientů s pedálním bypassem je 149 mužů (81 %) a 35 žen (19 %), průměrného věku 64,9 ± 10,3 roků (rozmezí 21-88 let). 135 (73,4 %) pacientů má diabetes mellitus. 165 pacientů sledovaného souboru (89,7 %) trpělo chronickou kritickou ischémií dolní končetiny s defektem (SVS-ISCVS kategorie 5), 36 pacientů (19,6 %) mělo klidové bolesti (SVS-ISCVS kategorie 4), u 6 pacientů (3,3 %) šlo o akutní ischémii. Pro bypass byla nejčastěji použita autologní reverzní nebo in-situ vena saphena magna. Kompozitní graft byl použit u 18 (9,8 %) pacientů. Podle délky graftu byly bypassy rozděleny na “dlouhé” s proximální anastomózou na arteria femoralis communis nebo arteria femoralis superficialis (78 pacientů; 42,4 %) a “krátké” grafty s proximální anastomózou na arteria poplitea (106 pacientů; 57,6 %). Distální anastomóza byla založena na arteria dorsalis pedis (95 pacientů; 51,6 %) nebo arteria plantaris communis (89 pacientů; 48,4 %). Výsledky: V průběhu sledování (průměr 2,9 ± 2,7 roku; rozmezí 0,1-11,6 roku) byla pozorována okluze 30 graftů (16,3 %). U jedenácti z nich (6,0 %) byla průchodnost obnovena včasnou embol/trombektomií nebo trombolýzou. Žádný pacient nezemřel během operačního výkonu, 30-denní mortalita byla 2,0 %. Devatenáct pacientů (10,3 %) podstoupilo ve sledovaném období vysokou amputaci končetiny (v bérci nebo ve stehně). Kumulativní primární a sekundární průchodnost pedálních bypassů a kumulativní četnost zachování ohrožené končetiny (Kaplan-Meier Survival Analysis) a dále statistické zhodnocení parametrů ovlivňujících dlouhodobou průchodnost (Log Rank test) budou představeny v prezentaci. Závěr: Pedální bypass je metoda s velmi nízkým rizikem a velmi dobrými dlouhodobými výsledky. Je často jedinou možností jak zachránit kriticky ischemickou končetinu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info