Bezpečnost časné karotické endarterektomie

Authors

NOVOTNÝ Tomáš STAFFA Robert VLACHOVSKÝ Robert KŘÍŽ Zdeněk PŘÍVARA Mojmír

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cíl: Z hlediska časového vztahu karotické endarterektomie (CEA) k posledním symptomům karotické stenózy rozlišujeme výkony na urgentní (do 48 hodin), časné (do 2 týdnů/dle některých autorů do 4 týdnů) a odložené. Přestože současná guidelines evropských i amerických odborných společností doporučují provedení CEA u pacientů se symptomatickou stenózou do 2 týdnů od příhody, počet pacientů operovaných v tomto časovém rozmezí zůstává poměrně nízký. Doporučení se opírají o výsledky metaanalýz chronicky známých karotických studií. Tyto práce, jako zdroj dat, jsou limitovány především stářím. S vývojem operačních postupů a perioperačního zajištění pacientů, stejně jako se současným širokým užíváním moderních antiagregancií souvisí obecné snížení periprocedurálních rizik, což vede k lepším výsledkům v recentně publikovaných pracích. Nové rozsáhlé randomizované studie srovnávající výsledky aktuálních způsobů léčby (operačních, endovaskulárních a moderní farmakoterapie) neexistují. Naše pracoviště se proto rozhodlo zapojit do mezinárodní multicentrické studie, která se zaměřovala na bezpečnost časné CEA. V našem sdělení prezentujeme výsledky této studie, které byly letos publikovány v European Journal of Neurology (IF 3.852) - Safety of early endarterectomy in patients with symptomatic carotid artery stenosis: an international multicenter study. Dále prezentujeme výsledky našeho souboru časných CEA. Soubor a metodika: Konsekutivně zařazení pacienti operovaní v 5 univerzitních centrech (Atény a Alexandroupolis, Řecko; Bochum, Německo; Brno, Česká republika; Brusel, Belgie) v období červen 2011 – květen 2013. Inkluzivní kritéria studie: 1) symptomatická karotická stenóza > 70 %, 2) projevující se neinvalidizující cévní mozkovou příhodou, 3) karotická endarterektomie provedená do 14 dnů od příhody. Exkluzivním kritériem byla postiradiační karotická stenóza. Primární endpointy studie: cévní mozková příhoda (CMP), infarkt myokardu (IM) a úmrtí do 30 dnů od výkonu. V našem vlastním souboru jsou konsekutivně zařazeni pacienti, kteří podstoupili časnou nebo urgentní karotickou endarterektomii na našem pracovišti v období prosinec 2009 – srpen 2014. Primární endpointy jsou shodné s výše uvedenými. Výsledky: Do multicentrické mezinárodní studie bylo zařazeno celkem 165 pacientů se symptomatickou karotickou stenózou, průměrného věku 69±10 let. Urgentní CEA (?2 dny) byla provedena ve 20 případech (12 %). Primární endpointy se vyskytly ve 4,8 % - CMP a 0,6 % IM. Kumulativní výskyt CMP, IM a úmrtí byl 5,5 %. Crescendo TIA, kontralaterální okluze karotidy a urgentní CEA nebyly spojeny s vyšším výskytem perioperační CMP. V našem souboru je nyní celkem 63 pacientů průměrného věku 71±9 let. Urgentní výkony byly provedeny 4x (6,3 %). Primární endpointy: 3,2 % CMP, 0 % IM. Kumulativní výskyt CMP, IM a úmrtí byl 3,2 %. Závěr: Výsledky prezentované mezinárodní multicentrické studie, stejně jako našeho souboru pacientů, potvrzují, že časná karotická endarterektomie je u neselektovaných pacientů s neinvalidizující cévní mozkovou příhodou z důvodu symptomatické karotické stenózy metoda s dobrými výsledky a akceptovatelným výskytem periprocedurálních komplikací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info