ÚLOHA KATEPSINU D V APOPTÓZE PRSNÍCH KARCINOMOVÝCH BUNĚK INDUKOVANÉ TRAILEM

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

JANČEKOVÁ Blanka ONDROUŠKOVÁ Eva KNOPFOVÁ Lucia BENEŠ Petr ŠMARDA Jan

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Nádorové buňky mají často narušenou klasickou apoptotickou signalizaci závislou na kaspázách. Progrese nádoru je také spojována se změnami na úrovni lysozomů, které vedou k vyšší citlivosti nádorových buněk k indukci apoptózy zprostředkované permeabilizací lysozomů. Zároveň mnohé lidské nádory vykazují zvýšené hladiny lysozomálních proteáz. Terapie zaměřená na lysozomy se tedy jeví jako účinná alternativní strategie. Lysozomální aspartátová proteáza katepsin D (CTSD) je ve zvýšené míře exprimována v buňkách karcimomu prsu. CTSD působí jako mediátor apoptózy indukované řadou chemoterapeutik a jeho proapoptotický efekt byl pozorován v závislosti i nezávisle na jeho enzymatické aktivitě. Tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) patří do rodiny TNF cytokinů, které indukují apoptózu po vazbě na transmembránové receptory nesoucí doménu smrti, tzv. Death receptors (Drs). Velký potenciál pro terapeutické využití TRAILu spočívá v tom, že spouští apoptózu přednostně u nádorových, poškozených a virem infikovaných buněk, zatímco v normální tkáni nevykazuje známky toxicity. Vazba TRAILu na receptor smrti indukuje tvorbu komplexu DISC (death-inducing signaling complex) a následnou aktivaci iniciační kaspázy-8 a/nebo -10, ale zároveň TRAIL může spustit apoptotickou signalizaci indukcí permeabilizace lysozomů. Cílem této práce je popsat roli CTSD a jeho enzymatické aktivity v průběhu apoptózy indukované TRAILem. Za tímto účelem jsme připravili klony lidské prsní karcinomové linie MDA-MB-231 stabilně exprimující zvýšené hladiny CTSD (CTSDwt) nebo jeho enzymaticky inaktivní formy (CTSDmut). Tyto klony jsme pak vystavili působení TRAILu a frekvenci apoptózy stanovili pomocí detekce kondenzace chromatinu a fragmentace jader, štěpení poly-ADP-rybózy polymerázy (PARP) a externalizace fosfatidylserinu. U klonů CTSDwt jsme detekovali zvýšenou frekvenci apoptózy oproti kontrolám, zatímco u klonů CTSDmut byla frekvence apoptózy s kontrolami srovnatelná, což poukazuje na jasnou úlohu enzymatické activity CTSD v průběhu apoptotické signalizace spuštěné TRAILem. Dále jsme se tedy zaměřili na detekci potenciálních substrátů CTSD, detekci aktivace vybraných kaspáz a modulaci účinku CTSD změnou pH lysozomů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info