Variabilita v genu pro apolipoprotein E a její vztah k lipidovému profilu u pacientů s parodontitidou

Authors

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra MÁCHAL Jan BÁRTOVÁ Jiřina POSKEROVÁ Hana VOKURKA Jan FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Year of publication 2013
Citation
Description Parodontitida je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu, které může vést k uvolnění a ztrátám zubů, ale současně představuje závažné riziko rozvoje řady systémových onemocnění. Cílem naší práce bylo zjistit, zda vybrané dva polymorfizmy v genu pro apolipoprotein E (ApoE) ovlivňují hladiny lipidů a/nebo výskyt parodontálních patogenů u pacientů s chronickou parodontitidou (CP). Do studie bylo zařazeno 469 nepříbuzných osob, z nichž 294 tvořili pacienti s CP a 175 bylo zdravých kontrol. U všech jedinců byly vyšetřeny genotypy dvou vybraných ApoE (rs429358 a rs7412) polymorfizmů pomocí RT-PCR. Hladiny lipidů a přítomnost 7 parodontálních patogenů v gingiválním sulku/parodontálním chobotu byla analyzována pomocí DNA-mikroarray detekčního kitu u podskupiny osob. Neprokázali jsme statisticky významnou asociaci mezi ApoE polymorfizmy a CP (e2/e2 vs. e3/e3: OR=0,63, 95%CI=0,12-3,15; e2/e3 vs. e3/e3: OR=1,61, 95%CI=0,84-3,11; e2/e4 vs. e3/e3: OR=1,25, 95%CI=0,23-6,95; e3/e4 vs. e3/e3: OR=1,11, 95%CI=0,65-1,88; e4/e4 vs. e3/e3: OR=0,63, 95%CI=0,15-2,55; alela e2 vs. alela e3: OR=1,26, 95%CI=0,74-2,14; alela e4 vs. alela e3: OR=0,97, 95%CI=0,63-1,51). Pacienti s CP měli zvýšené hladiny celkového cholesterolu a LDL ve srovnání s kontrolami (p<0,05), rozdíly v hladinách triglyceridů a HDL mezi oběma skupinami nebyly statisticky významné. Variabilita v ApoE genu ovlivňovala pouze marginálně LDL hladiny (p=0,07), ale neměla signifikantní vztah k hladinám celkového cholesterolu, triglyceridů a HDL ani neovlivňovala subgingivální výskyt parodontálních patogenů. Závěrem lze konstatovat, že ApoE polymorfizmy rs429358 a rs7412 nebyly v české populaci asociovány se zvýšeným rizikem rozvoje a/nebo závažností chronické parodontitidy. Poděkování: Studie byla podpořena grantem IGA NT11405-6 a projektem Specifický výzkum MUNI/A/0888/2012.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info