Role metalothioneinu a zinku u karcinomu prsu

Investor logo
Authors

SZTALMACHOVÁ Markéta POLANSKÁ Hana GUMULEC Jaromír RAUDENSKÁ Martina BALVAN Jan KIZEK René ADAM Vojtěch TMEJOVÁ Kateřina MASAŘÍK Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Východiska Metalothioneiny jsou nízkomolekulární intracelulární proteiny účastnící se přenosu těžkých kovů, zejména zinku, a jejich detoxikace. U řady karcinomů byly prokázány odlišné hladiny koncentrace zinku a s tím související změny hladin metalothioneinu (MT). Cílem práce je popsat roli zinečnatých iontů a metalothioneinu na metastatický potenciál nádorových buněk karcinomu prsu u myšího modelu. Materiál a metody Myši BALB/c (6-8 týdnů) byly rozděleny do skupin (a) kontrola; (b) bez nádoru s i.p. aplikací zinku (ZnSO4); (c) s indukovaným nádorem (metastatická buněčná linie tumoru prsu 4T1); (d) s indukovaným nádorem a aplikací zinku. V průběhu jednoho měsíce byl monitorován růst nádoru a skupinám (b) a (d) byly navíc aplikovány zinečnaté ionty i.p. v celkovém množství 150 mg/kg ZnSO4 (4 aplikace ve schématu 25, 50, 50 a 25 mg/kg v 1.–4. týdnu). Po ukončení experimentu byla zvířata utracena a byly jim odebrány játra a ledviny a byla provedena analýza genové exprese (TaqMan assay, Real-time PCR system 7500, Applied Biosystems). Ke statistickému zhodnocení byla použita vícefaktorová ANOVA a Tukeyův post-hoc test, p < 0.05 bylo považováno jako statisticky signifikantní. Byl použit software Statistica 10 (Statsoft, CA, USA). Výsledky Velikost nádoru se v průběhu měsíce zvětšila 5-násobně, aplikace ZnSO4 1.2-násobně redukovala velikost nádoru (stat. nesig.). Rozdíly ve váze myší nebyly signifikantní. Po ukonční experimentu byla vyhodnocena exprese metalothioneinu 1A (MT1A). Hladinu MT1A signifikantně ovlivňuje aplikace ZnSO4 (p = 0.003) i přítomnost nádoru (p = 0.04), hladina MT1A je v organismu s tumorovým procesem 1,6 násobně nižší. Metabolismus MT1A reaguje na přítomnost tumoru a aplikaci ZnSO4 odlišně v játerch a ledvinách (p = 0.05, obr. 1). Zatímco v jaterní tkáni způsobuje suplementace ZnSO4 pokles MT1A u kontrolní skupiny, u zvířat s nádorem způsobí suplementace jeho vzestup. Hladina MT proteinu se mezi těmito skupinami u jater a ledvin ovšem nemění. Závěr I.p. aplikace zinečnatých iontů zpomaluje progresi nádoru a zvyšuje expresi MT1A v jaterní a ledvinné tkáni myši s indukovaným metastatickým nádorem prsu. Naopak, samotná přítomnost nádoru působí pokles hladiny MT1A v těchto tkáních. Uvedené výsledky dokládají významný vliv jak zinečnatých iontů, tak metalothioneinu v patogenezi karcinomu prsu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info