Vyšší glykémie nalačno a obezita u žen s gestačním diabetem vyžadují zvýšenou pozornost porodníků

Authors

BARTÁKOVÁ Vendula ŤÁPALOVÁ Veronika WÁGNEROVÁ Kristýna JANKŮ Petr BARÁTOVÁ Beáta BĚLOBRÁDKOVÁ Jana KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Gestační diabetes mellitus (GDM) představuje rizikový faktor pro matku i dítě, a to jak krátkodobém horizontu (peripartální morbidita) tak dlouhodobě (rozvoj diabetu postpartum resp. fetální programování). Změna diagnostických kritérií GDM (z WHO/ČDS na HAPO/IAPDSG) dominantně reflektuje právě rizika spojená s novorozeneckou. Vzhledem k tomu, že pří aplikaci těchto kritérií lze očekávat významné zlepšení perinatálních parametrů, není bez zajímavosti zhodnotit je u žen s GDM diagnostikovaným podle dřívějších WHO/ČDS kritérií v České republice jako zemi s velmi dobrou prenatální péčí a rutinně etablovaným GDM screeningem. Cílem naší studie bylo analyzovat (i) vliv GDM na periporodní morbiditu, (ii) vztah mezi glykemickými parametry (FPG, glykémie při oGTT) a periporodní morbiditou a (iii) souvislost mezi kompenzaci GDM (nutnost inzulinu) a periporodní morbiditou specificky u žen s GDM. Metodika: Studie typu „case – control“ čítala celkem 592 těhotných (z toho 496 GDM a 96 fyziologických gravidit). GDM byl diagnostikován pomocí oGTT se 75 g glukózy ve 24.-28. týdnu těhotenství, vyloučeny byly ženy s pre-gestačním diabetem typu 1 nebo 2. Data byla získána v průběhu let 2011-2013, GDM pacientky byly sledovány v Diabetol. centru FNB, kontroly u ambulantních gynekologů v Brně. Sledovanými parametry byly: váhy a přírůstky v průběhu těhotenství a přísl. BMI, systolický a diastolický tlak v 2. trimestru gravidity a po porodu, parita, kouření, výskyt diabetu v rodinné anamnéze, vybrané komorbidity (PCOS, thyreopatie, hypertenze, preeklampsie, anemie, alergie, poruchy koagulace), ultrazvuková vyšetření v průběhu gravidity, termín, průběh a délka porodu, komplikace, váha dítěte, makrosomie plodu, Apgar skóre, BE, pH pupečníkové krve. U pacientek s GDM byla navíc sledována případná terapie inzulínem, kompenzace a přetrvávající porucha glukózového metabolismu po porodu. Výsledky: Ženy s GDM byly starší, s vyšším BMI, vyšším diastolickým tlakem v 2. trimestru a ve větším procentu byly kuřačky nebo stopkuřačky a měly vyšší incidenci indukovaných porodů. V podsouboru žen s GDM léčených inzulínem, případně obézních či s přetrvávající poruchou glukózové tolerance postpartum byly ve větší míře nalezeny UZ abnormality, vyšší incidence indukce porodu a sekcí. U obézních bylo navíc horší Apgar skóre dítěte a abnormality v pH pupečníkové krve. Závěr: Ze zatím zpracovaných dat lze usuzovat, že ženy s GDM s vyšší glykémií nalačno stanovené při oGTT testu ve 2. trimestru těhotenství a s vyšším BMI (potažmo obezitou) mají vyšší rizika periporodních morbidit, než samotná skupina gestačních diabetiček, a by měly být tudíž gynekology a porodníky ve zvýšené míře sledovány. Výzkum by podpořen programem specifického výzkumu LF MU (MUNI/A/1426/2015).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info