Evokovaná odpověď v Go/NoGo úkolu ve vztahu k impulzivitě

Title in English Evoked Response in Go/NoGo Task in Relation to Impulsivity
Authors

DAMBORSKÁ Alena LINHARTOVÁ Pavla LAMOŠ Martin KOLÁŘOVÁ Martina KAŠPÁREK Tomáš BAREŠ Martin

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod: Behaviorální inhibice je schopnost potlačit nežádoucí chování. Její narušení může vést k impulzivnímu chování, což bývá pozorováno např. u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. V současnosti nejsou k dispozici spolehlivé biomarkery behaviorální inhibice, jež by umožnily zlepšit diagnostiku impulzivity. Cílem studie bylo posoudit elektrofyziologické projevy zdravých jedinců během úkolu testujícího impulzivitu. Metodiky: Studie se zúčastnilo 5 zdravých dobrovolníků. Vyšetřované osoby prováděly zrakový Go/NoGo úkol s motorickou odpovědí v jisté a nejisté podmínce. Úkolem subjektu bylo stisknout tlačítko po Go podnětu a ignorovat NoGo podněty. V jisté podmínce byl zelený fixační křížek následován vždy Go podnětem („Go control“ varianta úkolu), v nejisté podmínce byl červený fixační křížek následován buď Go nebo NoGo podnětem („Go“ a „NoGo“ varianta úkolu). Během úkolu byla elektrofyziologická aktivita mozku snímána monopolárně pomocí 128 skalpových elektrod. EEG signál byl v úseku 0-2200 ms od podnětu zprůměrněn napříč všemi subjekty. Byla srovnána evokovaná aktivita mezi variantami úkolu Go, NoGo a Go control. Výsledky: Statisticky významný rozdíl v amplitudě evokované odpovědi byl nalezen při srovnání NoGo a Go varianty úkolu ve fronto-temporální oblasti 200 ms a 400 ms od stimulu. Statisticky významný rozdíl v amplitudě evokované odpovědi byl nalezen při srovnání Go a Go control varianty úkolu ve fronto-temporální a parieto-okcipitální oblasti 200 ms a 400 ms od stimulu. Závěr: Aktivní proces behaviorální inhibice není provázen žádnou behaviorální reakcí, ale jeho elektrofyziologickým korelátem by mohla být střednělatentní evokovaná aktivita ve fronto-temporální a parieto-okcipitální oblasti. Studie byla podpořena grantem MZ ČR č. 15-30062A (CEP Id: NV15-30062A)
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info