ČERNÝ FOSFOR PRO CITLIVÉ KLINICKÉ APLIKACE V HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII BIOMOLEKUL

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English BLACK PHOSPHORUS FOR SENSITIVE CLINICAL APPLICATIONS IN MASS SPECTROMETRY OF BIOMOLECULES
Authors

MANDAL Govinda PEČINKA Lukáš MORÁŇ Lukáš VAŇHARA Petr HAVEL Josef

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Černý fosfor (BP) představuje nejstabilnější alotropickou modifikaci fosforu s jedinečnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a s vysokým počtem biologických aplikací1. Běžně používané organické matrice mohou trpět řadou nedostatků, jako je například nízká ionizační účinnost a reprodukovatelnost při aplikaci na komplexní biologické vzorky, jako jsou buněčné extrakty. V současné době je velký zájem o nahrazení/modifikaci organických matric použitím anorganických materiálů jako jsou kovové nanočástice a kovové vrstvy. Tyto anorganické materiály poskytují minimální interference v hmotnostních spektrech (nízká fragmentace) a zlepšují ionizaci biomolekul. Černý fosfor selektivně zvyšuje ionizaci některých bio-molekul v MALDI TOF MS, avšak tento jev není zatím dostatečně vysvětlen2,3. V této studii byl BP v kombinaci s běžně používanými matricemi použit pro systematickou MS analýzu vybraných biomolekul (aminokyselin, peptidů a proteinů) a intaktních buněk. Cílem této práce je shrnout, jak BP zlepšuje ionizaci těchto bio-molekul a demonstrovat možnost použití BP pro buněčnou diskriminaci. Účinnost ionizace v matricích obohacených BP byla významně zvýšena a výsledné intenzity analytů v hmotnostních spektrech byly ~4-417krát vyšší než ve spektrech získaných s použitím běžných matric. Bylo také prokázáno, že organická matrice (kyselina sinapová) obohacená BP zlepšuje analýzu MALDI TOF MS intaktních buněk. Analýza hlavních komponent (PCA) ukazuje zlepšení v rozlišení buněk při použití BP obohacené matrice. BP zvyšuje ionizaci široké skupiny biomolekul a tím zlepšuje biologické aplikace MALDI TOF MS.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info