Morfologie mozku u těžké deprese s psychotickými příznaky

Title in English Brain morphology in depression with psychotic features
Authors

BARTEČKŮ Elis HOŘÍNKOVÁ Jana KŘENEK Pavel

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Deprese s psychotickými příznaky je závažným podtypem depresivní poruchy. Její název odráží skutečnost, že se u pacientů vyskytují kromě plně vyjádřeného depresivního syndromu také příznaky psychotické. Léčba depresivní epizody obvykle vyžaduje současné podávání antipsychotik s antidepresivy nebo elektrokonvulzivní terapii. Machanismus rozvoje psychotické symptomatologie u deprese není plně jasný a může zahrnovat procesy odlišné od těch zvažovaných u schizofrenie. Jejich charakter mohou pomoci odhalit studie s využitím zobrazovacích metod. Z dostupných prací se jeví, že pacienti s psychotickou depresí vykazují strukturální a funkční deficit ve frontálních oblastech a insule. Malé množství studií a jejich metodologická omezení ale znemožňují tyto rozdíly jednoznačně potvrdit. Cílem této studie bylo odhalit struktury včetně podstruktur hipokampu a jader amygdaly, jejichž objemy diferencují pacienty s depresí a depresí s psychotickými příznaky.

Do studie bylo zařazeno 37 hospitalizovaných pacientů (19 žen, medián věku 53, mezikvartilové rozpětí 16) s alespoň středně-těžkou depresivní epizodou. U pacientů bylo nejpozději v 1. týdnu po zahájení hospitalizace provedeno vyšetření magnetickou rezonancí mozku. Následně byla provedena automatická segmentace podkorových i korových struktur pomocí aplikace FreeSurfer. Objemy mozkových struktur byly korigovány na intrakraniální objem, věk a pohlaví pomocí metody reziduálů. Následně byla data převedena na z-skóry a zpracována metodou LASSO (least absolute shrinkage and selection operator).

LASSO určilo následující struktury, které se lišily mezi zvolenými skupinami pacientů: v levém hipokampu oblast CA4 a molekulární a granulární zóna gyrus dentatus. V levé amygdale mediální jádro a v pravé amygdale centrální jádro, laterální jádro a přední oblast amygdaly. Dále levý nucleus accumbens, gyrus fusiformis a gyrus temporalis superior bilaterálně. Kromě mediálního jádra levé amygdaly analýza naznačila nižší objemy těchto struktur u pacientů s psychotickou depresí.

Na rozdíl od předchozích studií se v naší práci pacienti s psychotickou a nepsychotickou depresí lišili v oblastech, které se podílejí na zpracování emocí a nikoliv ve vyšších asociačních oblastech. Naše výsledky by mohly naznačovat, že psychotická deprese je podtypem depresivní poruchy, u které je stěžejní výraznější narušení regulace emocí. Rovněž se ale může jednat o důsledek celkově vyšší závažnosti depresivní symptomatologie u těchto pacientů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info