Preeklampsie sdružená s GDM

Investor logo
Authors

BARTÁKOVÁ Vendula CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2023
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod Gestační diabetes mellitus (GDM) je jednou z nejčastěji se vyskytujících komplikací těhotenství. Ženy s GDM mají nejen vyšší frekvenci porodnických komplikací ale i vyšší výskyt dalších kardio-metabolických komorbidit souvisejících se vznikem glukozové intolerance. Doposud nejasnou otázkou je příp. patofyziologická souvislost GDM s preeklampsií (PE). PE je charakterizována nově vzniklou hypertenzí po 20. týdnu těhotenství (TK?140/90 mmHg) a proteinurií (>300 mg/24 hod), případně otoky. Udávaná incidence preeklampsie v ČR je okolo 4-6 %. Cílem studie bylo (i) zjistit prevalenci PE u zdravých těhotných a GDM pacientek za definované časové období, (ii) zjistit prevalenci PE ve skupině pacientek s GDM, u kterých po porodu přetrvala určitá forma glukózové intolerance a (iii) zjistit, zda GDM pacientky s PE a GDM mají vyšší riziko porodnických komplikací (peripartal adverse outcomes). Metodika Studie zahrnovala 861 žen sledovaných v období let 2013-2019 (409 kontrol a 452 žen s GDM), u 73,8% (n=635) byla dostupná data o porodu, 48,5% (n=219) GDM pacientek podstoupilo opakovaný oGTT test do 1 roku po porodu, z toho u 11,4% (n=25) se potvrdila perzistence resp. časná konverze do permanentní glukózové intolerance (prediabetes nebo diabetes, hodnoceno dle WHO). GDM bylo diagnostikováno dle IADPSG kritérií, PE dle ISSHP kritérií. Dále byly hodnoceny následující periporodní parametry: nutnost indukce, délka porodu (protrahovaný porod), použití instrumentária během porodu (sekce, kleště, vakuum extraktor), Apgar score (patologie), váha dítěte (makrosomie). Pacientky s GDM byly sledovány v Diabetologickém centru FN Brno. Výsledky PE byla diagnostikována u 4,6% (n=19) kontrol a 10,4% (n=47) GDM pacientek. U těch, kterým po porodu zůstala jakákoli forma porušené glukózové tolerance, byl výskyt PE 20%. Přítomnost PE ovlivňuje i průběh porodu-pacientky s PE podstupují (plánovaně) častěji porod císařským řezem a porod je častěji indukovaný. Závěr Výskyt PE u GDM pacientek je statisticky významně vyšší než v kontrolní skupině (P=0,022 Chi kvadrát test), ovlivňuje negativně průběh porodu nezávisle na výskytu GDM, proto se častěji přistupuje k porodu císařským řezem. U pacientek s jakoukoli formou přetrvávající glukozové intolerance po porodu je výskyt PE i riziko dalších peripartálních komplikací vyšší. Práce byla podpořena grantem Národního institutu pro výzkum metabolických a kradiovaskulárních onemocnění (Program EXCELES, projekt č. LX22NPO5104) -Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info