Synchronní nádorová duplicita – kasuistika

Title in English Synchronous tumor duplicity - casuistics
Authors

VESELÝ Martin JEDLIČKA Václav PEŠTÁL Adam DOLEŽEL Jan ČAPOV Ivan CHOVANEC Zdeněk

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Autoři se v následujícím sdělení zabývají histologickým nálezem 73 letého pacienta, který byl odeslán z periferního pracoviště k indikační komisi. Z anamnézy: st.p. operaci levé ledviny pro litiasu, ICHDKK se stenosou AFS l.dx., paroxismální fibrilace síní po verzi na sin. rytmus, diabetes mellitus, etc. Z plicního hlediska od září 2009 léčen pro pneumonii, následně dle CT suspektní ložisko levého dolního laloku s rozpadovou dutinou, dále drobné ložisko vpravo. I vzhledem k suspektnímu specifickému původu nasazena antitubekulozní léčba, zvažována i maligní etiologie. Při kontrolním CT plic v prosinci 2009 infiltrace vpravo vymizela, vlevo nález stacionární. Navíc vlevo apikodorsálně bula 35mm. Drobné zmnožené uzliny mediastina do 10mm. Bronchoskopie a BAL opakovaně negativní. Pacient indikován k operační revizi, funkčně schopen resekčního výkonu do lobektomie, se zvýšeným rizikem i pneumonektomie. Z posterolaterální thorakotomie provedena atypická resekce ložiska, dle cryotomového vyšetření se jedná středně diferencovaný spinocelulární karcinom. Vzhledem k tomuto nálezu dokončena dolní lobektomie vlevo obvyklým způsobem včetně mediastinální lymfadenektomie, dále jsme doplnili atypickou resekci buly horního laloku. V definitivním histologickém nálezu byla potvrzena infiltrace dobře diferencovaným spinocelulárním karcinomem, dále na periferii ale popisováno další drobné ložisko s histologickým obrazem dobře diferencovaného plicního adenokarcinomu smíšených subtypů s dominancí acinární stavby. Resekční linie bronchu byla s negativním nálezem, taktéž nález v lymfatických uzlinách. Pooperační průběh byl bez výraznějších komplikací, pacient přeložen k další terapii zpět na plicní oddělení. V současné době probíhá u pacienta adjuvantní chemoterapie ve dvojkombinaci Karboplatina Navelbin. Histologický nález synchronní nádorové duplicity v jednom plicním laloku je i ve světě poměrně raritní, avšak na vlastní rozsah daného operačního výkonu i časný pooperační průběh neměl přímý vliv.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info