Analýza a srovnání souborů nositelů implantabilního kardioverteru-defibrilátoru v primární a sekundární prevenci.

Authors

KŘIVAN Lubomír KOZÁK Milan SEPŠI Milan VLAŠÍNOVÁ Jitka LOKAJ Petr ŠPINAR Jindřich

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Vnitřní lékařství
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Description Cílem práce bylo provedení analýzy skupiny nemocných s primárně preventivní implantací (PP) kardioverteru-defibrilátoru (ICD) v dlouhodobém sledování a porovnání výsledků s daty získanými u nemocných s implantací ICD v sekundární prevenci (SP). Soubor pacientů a metody: Celkem bylo sledováno 73 pacientů s PP implantací a 138 nemocných s SP implantací. Převážnou většinu tvořili muži 88% v PP a 78% v SP s průměrným věkem 63 let. Většina nemocných trpěla ICHS jako základním srdečním onemocněním. Průměrná ejekční frakce levé komory (EF LK) byla 28% u PP a 38% u SP pacientů. Míra postižení koronárních tepen a doprovodná medikace byla u obou souborů obdobná. Byl porovnán výskyt přidružených onemocnění, výskyt maligních arytmií i nevhodné terapie, důvody rehospitalizací a přežívání pacientů. Výsledky: Pacienti v souboru PP implantací měli nižší EF LK (p < 0,001), vyšší podíl revaskularizace koronárních tepen (p < 0,001), stejně tak nižší výskyt nevhodné terapie a arytmické bouře (p < 0,001). Ve skupině PP implantací byl vyšší výskyt nemocných s cukrovkou (p = 0,009), hyperlipidemie (p < 0,001) a cévního onemocnění mozku (p = 0,017). Přítomnost renální insuficience je spojena s vyšším rizikem úmrtí. Závěry: Pacienti s primárně preventivní indikací ICD mají nižší EF LK a více přidružených onemocnění než nemocní léčení sekundárně preventivní implantací ICD. Jsou také častěji léčeni revaskularizací myokardu a mají nižší výskyt nevhodných terapií. Arytmická bouře se zdá být typickým rysem pro sekundárně preventivní ICD implantace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info