Účinok hyperglykémie na aktivitu pentózového cyklu in vitro

Title in English The effect of hyperglycemia on the activity of the pentose cycle in vitro
Authors

KURICOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš KNOPFOVÁ Lucia TOMANDL Josef TANHÄUSEROVÁ Veronika KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Aktivácia pentózového cyklu (s kľúčovým enzýmom transketolázou, TKT) vedie k zvýšenej metabolizácii medziproduktov glykolýzy a predstavuje protektívnu metabolickú dráhu v podmienkach hyperglykémie. Aktivita TKT je závislá od kofaktoru tiamíndifosfátu (ThDP), ktorý vzniká premenou tiamínu tiamínpyrofosfokinázou (TPK). Tiamín vstupuje do bunky prostredníctvom špecifického transportéru (THTR1). Našim cieľom bolo sledovanie účinku hyperglykémie na aktivitu pentózového cyklu (expresia TKT, TPK a THTR1 a aktivita TPK) in vitro. Metódy: Ľudské obličkové bunky (HEK293) a ľudské monocyty (U937) boli pestované 7 dní za troch experimentálnych podmienok: normoglykémia (5,5 mmol/l), hyperglykémia (25 mmol/l) a hyperglykémia po dobu 24 hodín a následných 6 dní normoglykémia. THTR1 bol stanovený pomocou SDS-PAGE elektroforézy, westernového prenosu a detekciou špecifickými protilátkami. Aktivita TPK bola stanovená kinetickými metódami. Expresia génov THTR, TPK a TKT bola stanovená pomocou RT-PCR. Výsledky: Na úrovni mRNA sme nepozorovali žiadne výrazné zmeny v expresii mRNA ako odpoveď na zmenu hladiny glukózy v médiu. Výnimku tvorilo približne 2-násobné zvýšenie hladiny mRNA THTR1 v podmienkach hyperglykémie. Na úrovni proteínu sme sledovali výrazný pokles hladiny THTR1 za podmienok hyperglykémie (pokles o 45 %) i za podmienok hyperglykémie nasledovanej normoglykémiou (o 30 %). Záver: Čiastočne sme potvrdili hypotézu, že intracelulárna dostupnosť tiamínu je znížená v podmienkach hyperglykémie, expresia THTR1 sa za týchto podmienok mení. Neschopnosť zvýšiť dostupnosť tiamínu v bunke v hyperglykemických podmienkach môže viesť k vývoji hyperglykémiou-indukovaných poškodení buniek a tkanív.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info