Mikrobiologický ústav LF MU
a FN u svaté Anny v Brně

Pekařská 53
65691 Brno

tel. (sekretariát): 543 183 091
fax.: 543 183 089

Počitadlo přístupů :


Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je společným pracovištěm školským i zdravotnickým. Obě jeho složky pracují v úzké součinnosti. Organizačně se ústav člení na úsek klinické mikrobiologie, antibiotické středisko, úsek střevních nákaz, parazitologie a bakteriologie tbc, úsek serologie, úsek virologie, úsek autovakcín, úsek STD a úsek technický. Od založení ústavu uplyne dne 14. července 2003 80 let.

Výuka:

Na ústavě probíhá výuka lékařské mikrobiologie pro studenty lékařské fakulty v českém i anglickém jazyce (4. a 5. semestr), dále výuka lékařské mikrobiologie pro studenty přírodovědecké fakulty, postgraduální studium lékařské mikrobiologie, výuka mikrobiologie pro bakalářské studium ošetřovatelství, výuka mikrobiologie pro zdravotní školy (především pro obor zdravotní laborant) a pomaturitní studium zdravotních laborantů ve vyšetřovacích metodách v mikrobiologii.

Výukové stránky


Výzkum:

Výzkum se zaměřuje na využití průkazu tvorby biofilmu u mikrobů izolovaných z klinického materiálu, na zhodnocení klinického významu různých faktorů virulence některých bakterií (zejména rod Staphylococcus - hemolyziny, sliz, elastáza) a kvasinek. Dále pak se ústav orientuje na sérologické metody v diagnostice infekčních nemocí, zejména spirochetových. K tomu přistupuje srovnávání praktické využitelnosti různých metod k diagnostice běžných patogenů, jako jsou např. streptokoky a hemofily.

Diagnostika:

Zdravotnický provoz zahrnuje vedle bakteriologické diagnostiky a antibiotického střediska též širokou škálu vyšetření serologických, virologických, mykologických a parazitologických. Ústav se postupně specializuje v komplexní mikrobiologické diagnostice zejména respiračních nozokomiálních komplikací. Navazuje tak na transplantační, kardiochirurgický a onkologický program FN. Komplexně se řeší diagnostika původců pohlavně přenosných chorob včetně virů, chlamydií a mykoplasmat. Při vyšetření na syfilis lze využít i TPIT (Nelsonův test). V poslední době se podařilo automatizovat diagnostiku hemokultur a byly zavedeny molekulárně biologické metody detekce některých mikrobů.

Ústav zajišťuje veškeré mikrobiologické služby pro FN u sv. Anny, Nemocnici Milosrdných bratří, Masarykův onkologický ústav, polikliniku Žerotínovo náměstí (tzv. "Bílý dům") a několik dalších zdravotnických zařízení. Některá speciální vyšetření se zde provádějí pro celou oblast jižní Moravy.

Vědecko-pedagogičtí pracovníci:

Doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc. - přednosta ústavu

MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. - zástupce přednosty pro výuku

Mgr. Monika Heroldová, PhD

MUDr. Filip Růžička

MUDr. Vladana Woznicová

MUDr. Ondřej Zahradníček

Zdravotničtí pracovníci:

Doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. - zástupce přednosty pro LPP

RNDr. Maria Blatná

MUDr. Alena Krchňáková

MUDr. Lea Mejzlíková

Mgr. Milada Střítecká

MUDr. Jiří Svoboda

MUDr. Renata Tejkalová

MUDr. Soňa Zábranská

t.č. na mateřské dovolené je
MUDr. Jana Svobodová

Odborné akce organizované každoročně ústavem (ve spolupráci s dalšími institucemi):
Červen -
Tomáškovy dny - mezinárodní konference mladých mikrobiologů

Listopad - Lukešův den - seminář o mikrobech společného zájmu humánní a veterinární medicíny.