Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult a tisková konference na LF MU k navýšení počtu studentů medicíny

Vláda ČR dne 4. září 2018 schválila Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult na období 20192029. Toto vládní opatření reaguje na dlouhodobý a prohlubující se nedostatek lékařů v ČR, a to nejen v terénní a klinické praxi, ale také mezi pedagogy, kteří vzdělávají budoucí lékaře.

V rámci opatření bude umožněn nárůst počtu přijímaných studentů ve studijním programu Všeobecné lékařství od akademického roku 2019/2020 o 15 %. Rozpočet bude pro tento účel nejpozději od roku 2019 každoročně po dobu šesti let navyšován o 700 milionů korun. Předpokládané náklady na celou navrhovanou dobu naplňování uvedených opatření jsou ve výši téměř 7 miliard korun.

Děkan LF MU Martin Bareš, který se jakožto místopředseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR, významně podílel na přípravě a prosazení vládního opatření, se po rozhodnutí vlády vyjádřil následovně: 

 „Schválený vládní program na podporu lékařských fakult považuji za první a důležitý krok k nápravě dlouhodobě podfinancovaných lékařských fakult v ČR. Celková částka je vůči státnímu rozpočtu malá, ovšem vůči rozpočtům fakult – kde bude směrována k důstojnějším platům vyučujících – významná.

K navýšení počtu přijatých uchazečů studijního programu všeobecného lékařství o 15 % dojde od akademického roku 2019/2020 a při významném převisu poptávky po studiu se neobávám snížení kvality studentů – našich budoucích lékařů. 

Rád bych zdůraznil, že po navýšení financování lékařských fakult v ČR musí následovat další nezbytná systémová opatření, která jdou za rámec kompetencí fakult: tedy motivace absolventů lékařských fakult nastupovat do českých, moravských a slezských nemocnic, těch větších i těch místních, dále racionální pokrytí všech potřebných odborností (od chirurgických přes interní, po pediatry či praktické lékaře), nebo úzká spolupráce s fakultními a dalšími nemocnicemi. V tomto ohledu bude do budoucna nezbytná spolupráce mezi rezorty školství a zdravotnictví. 

Navýšení financí pro lékařské fakulty považuji za strategickou záležitost pro českou společnost a české občany. Velmi mě těší, že iniciativa Asociace děkanů lékařských fakult ČR v této věci velmi napomohla nalezení všeobecně prospěšného řešení. Rozhodnutí vlády je výsledkem dlouhodobé práce a dlouhodobého vyjednávání; v této souvislosti bych chtěl velmi poděkovat především oběma ministrům – Robertu Plagovi a Adamu Vojtěchovi za jejich odpovědný a konstruktivní přístup. 

Dne 17. září 2018 pak uspořádalo vedení LF MU na půdě fakulty tiskovou konferenci, kde komentovalo záměr navýšení počtu studentů a záměr nového stipendijního programu.  
Na tiskové konferenci vystoupili rektor Mikuláš Bek, děkan Martin Bareš a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. 

Rektor a děkan podrobněji informovali o plánovaném navýšení počtu studentů LF MU od akademického roku 2019/20 a pohovořili také o dalších nezbytných systémových opatřeních, která by měla motivovat budoucí lékaře k práci v regionálních nemocnicích. Ředitel Dušek pak prezentoval nejnovější data týkající se vývoje počtu lékařů jak v celé republice, tak na území jižní Moravy. 

Děkan Bareš dále uvedl, že LF MU začne od akademického roku 2019/2020 přijímat desítky studentů navíc do studijního programu Všeobecné lékařství. Rektor Bek řekl, že „Masarykova univerzita chápe navýšení počtu studentů medicíny, na jehož financování se dohodla ministerstva školství a zdravotnictví, jako první krok k řešení nepříznivé personální situace ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že situace je regionálně velmi diferencovaná, považuje univerzita za žádoucí doplnit ministerský návrh o aktivní podporu příchodu budoucích lékařů do regionů, kde nejvíce chybí. Proto navrhuje zřízení zvláštního stipendijního fondu spravovaného ministerstvem zdravotnictví, do nějž by mohly přispívat obce, kraje i soukromé subjekty, které mají zájem o kvalitní lékařskou péči v místě.“ 

Na to, že samotné navýšení financování lékařských fakult nemusí k nápravě současného stavu stačit, upozornil i děkan Bareš. Podle něj musí následovat další systémová opatření, která jdou za rámec kompetencí fakult: tedy motivace absolventů nastupovat do českých, moravských a slezských nemocnic, těch větších i těch místních, dále racionální pokrytí všech potřebných odborností – od chirurgických přes interní, po pediatry či praktické lékaře, nebo úzká spolupráce s fakultními a dalšími nemocnicemi.“  
 
Také z toho důvodu LF MU významně rozšířila kapacitu pro praktické stáže studentů v osmi partnerských krajských a regionálních zdravotnických zařízeních. Ta doplní a rozšíří tradiční praxe na společných pracovištích s Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny, Masarykovým onkologickým ústavem a Úrazovou nemocnicí Brno. Kromě toho nyní přímo v areálu bohunického kampusu vyrůstá nejmodernější simulační pracoviště pro výuku budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesí, kde by první studenti měli získávat praktické zkušenosti od akademického roku 2020/2021. 

Na riziko nedostatku lékařů v ČR v důsledku jejich stárnutí při současné zvýšené potřebě péče o pacienty s ohledem na demografii upozorňují dlouhodobě nejen děkani lékařských fakult, ale též odborná veřejnost. „Situace v Jihomoravském kraji se neliší od celého Česka. I zde populace lékařů rychle stárne a po roce 2025 bude až třetina péče zajišťována lékaři v důchodovém věku,“ uvedl Ladislav Dušek. Jen loni klesl v kraji počet ordinací praktického lékaře pro dospělé o 35 a ordinací pro mládež a dorost o 14.

Příspěvek České televize kmatu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info