Setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky

Ve dnech 9.–10. listopadu 2018 se v Brně uskutečnilo tradiční Setkání lékařských fakult ČR a SR, kterého se zúčastnilo 163 účastníků z celkem 13 lékařských fakult (včetně pořádající LF MU).

Dominantním tématem Setkání bylo navýšení finančních prostředků pro lékařské fakulty v ČR v rámci schváleného vládního programu, které bylo diskutováno za účasti náměstka MŠMT PhDr. Pavla Dolečka a které prezentací na téma „Podpora vzdělávání lékařů na národní úrovni“ zahájil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 

V rámci Setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky rovněž proběhlo jednání Asociace děkanů lékařských fakult České republiky, po němž děkani vydali společné prohlášení. 

Pokud jde o podrobný program Setkání lékařských fakult, dále byla na plenárním zasedání diskutována aktuální a živá témata týkající se života lékařských fakult, jako jsou věda a výzkum, kvalifikační řízení, vztahy lékařských fakult k fakultním nemocnicím, internacionalizace,  vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a specializační vzdělávání lékařů. Rozbor parametrů pregraduálního studia doplnil pohled zástupců spolku Mladí lékaři na vzdělávání mediků a jejich přechod do praxe. Velký zájem vzbudila i prezentace moderní simulační medicíny a její uvádění do praxe v rámci projektu Simulačního pracoviště na LF MU. 

Druhý pracovní den Setkání probíhala jednání v tematických sekcích podle portfolií příslušných proděkanů: Na setkání proděkanů pro vědu a doktorské studium se jednalo o implementaci nové metodiky hodnocení vědy a výzkumu a jejích důsledcích pro interní evaluaci, a dále též o statutu doktorského studia v kontextu rozdílů mezi tuzemskou a zahraniční praxí. Bylo dojednáno vytvoření pracovní skupiny, která tuto problematiku bude dále rozpracovávat a koordinovat napříč lékařskými fakultami. 

V sekci stomatologické/zubního lékařství byla diskutována problematika personálního a materiálního zajištění výuky na klinikách, smluvního zajištění stáží v privátních ordinacích a téma obsahové náplně státních závěrečných zkoušek. 

Sekce proděkanů pro studium všeobecného lékařství diskutovala zejména o nastavení parametrů přijímacího řízení, průchodnosti studia na jednotlivých lékařských fakultách a problematice diferenciace forem výuky v rámci jednotlivých předmětů. 

V sekci internacionalizace bylo diskutováno téma zahraničních studentů na českých lékařských fakultách, a to v pregraduálním i postgraduálním studiu, a dále všeobecná problematika institucionálních vztahů mezi partnerskými univerzitami při rozvoji programů rozvoje mobility. 

V oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na lékařských fakultách byla prezentována a diskutována základní fakta o vzdělávání v konkrétních studijních oborech a programech a současná situace v klinické praxi. Zároveň proběhla diskuze k možnostem další unifikace postupů v rámci přijímacího řízení i obsahu kurikula jednotlivých studijních programů. 

Na závěr Setkání proběhla prohlídka Univerzitního kampusu Bohunice, která se setkala s velkým zájmem všech účastníků.

V roce 2019 převezme organizaci tradičního Setkání lékařských fakult ČR a SR 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info