med.muni.cz  |  Odesláno 10. 3. 2021, 16:22  |  English

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vstupujeme do dalšího semestru v extrémně proměnlivé a pandemií zasažené době. Jako děkan fakulty bych rád využil možnost oslovit Vás touto cestou. 

Upřímně Vám děkuji za obětavou práci při zajištění výuky během uplynulého podzimního semestru. Již téměř rok společně čelíme epidemické situaci a jen díky Vašemu osobnímu a odbornému nasazení jsme schopni pokračovat v tolik potřebném vzdělávání nastupující generace zdravotníků. Jsem hrdý, že i přes nepříznivé podmínky se rozběhla výuka v SIMU, které se stává další integrální součástí fakulty a můžeme díky tomuto pracovišti poskytovat novou a kvalitnější formu výuky. 

Domnívám se, že i když je aktuální situace poměrně vypjatá a nejistá, je potřeba i nadcházející semestr zahájit výuku v rámci pravidel, která jsme společně uplatňovali v předchozím semestru. Tedy nadále budeme využívat výjimky, která nám umožňují realizovat klinickou a praktickou formu výuky tam, kde je to možné.

Je mi také jasné, že se výuka v klinických oborech musí přizpůsobit aktuálnímu stavu na jednotlivých klinikách při jejich zapojení do programu péče o pacienty s onemocněním COVID-19. Nicméně žádám o zajištění maximální možné výuky v daných podmínkách.

Osobně mě velmi trápí nezajištění očkování našich pedagogů v preklinických oborech. Opakovaně upozorňuji na kompetentních místech, že není možné kvalitně fungovat bez zajištění možnosti očkovat všechny zaměstnance Lékařské fakulty MU.

Reflektujme prosím další aktuální vývoj situace, zejména stanoviska Vlády ČR, která jsou připravována a diskutována v tomto období. O případných změnách ve výuce Vás budu informovat.

Ještě jednou velké díky za vaši práci a hlavně zůstávejte ve zdraví.

S úctou Váš Martin Repko

Strategický záměr LF MU pro roky 2021-2028

Od loňského roku i nadále probíhá intenzivní příprava Strategického záměru naší fakulty. Na poradě vedení dne 1. března byl schválen další postup přípravy a rádi bychom vyzvali všechny k zapojení do debat, jak dosáhnout stanovených cílů a jaké budou očekávatelné výsledky. Strategický záměr stanoví poslání, hodnoty a vize fakulty a má bohatě prodiskutované priority i cíle, které jsou konsenzuálním průsečíkem pro cestu rozvoje fakulty.

Pomozte nám realizovat smysluplné změny HR Award

Koncem loňského roku tým HR Award odeslal na Evropskou komisi Akční plán na následujících 5 let, v souvislosti se snahou získat evropské ocenění v péči o zaměstnance Lékařské fakulty MU. Akční plán vznikal díky informacím, které jsme mohli získat díky společným schůzkám na pracovištích a také z dotazníkového šetření.

V následujících letech tak budeme řešit deset zásadních oblastí. Velmi oceníme, když se zapojíte a pomůžete nám s realizací v oblastech, které jsou vám blízké. Můžete tak přímo ovlivnit připravované změny jako člen pracovní skupiny jednotlivých oblastí. 

Oddělení pro kvalitu

Zahraniční stáže studentů doktorských programů

Studenti doktorských studijních programů musí během svého studia absolvovat zahraniční stáž v celkové délce trvání alespoň jednoho měsíce. V ideálním případě si student zvolí zahraniční instituci ve spolupráci se svým školitelem sám dle zaměření jeho disertačního projektu. Studenti mohou také vybírat také z nabídky partnerských institucí, které dlouhodobě spolupracují s Lékařskou fakultou MU na poli vědy a výzkumu, případně v rámci programu Erasmus+.

Náklady na zahraniční stáž nehradí fakulta, financování zahraničního pobytu vašeho studenta však může být zajištěno z nejrůznějších stipendijních či grantových schémat. S volbou vhodného schématu a administrací žádosti o financování studentům pomůže Petr Bureš z fakultní Welcome Office při Oddělení pro kvalitu. I během konání zahraničního pobytu student zůstává studentem LF MU, tzn. i nadále je mu vypláceno stipendium. Souběh s případným pracovním úvazkem na LF MU či ve fakultní nemocnici je řešen vždy individuálně.

 

Připojte se k nám na Yammeru

Od března spouštíme dvě diskuzní a informační skupiny na platformě Yammer pro Doktorské studiumVědu a výzkum na LF MU. Cílem je využít sílu komunity a mít otevřený prostor pro sdílení. Zapojte se, ať jste v obraze a můžete se ptát nebo přidávat vlastní novinky, které chcete, aby se v rámci fakulty šířily, nebo diskutovaly.

Máte návrh, co bychom měli v těchto skupinách otevřít za témata? Zahajte vlastní diskuzi ve skupině, nebo kontaktujte správce skupin Mgr. Janu Sedlákovou nebo Mgr. Gabrielu Tomaštíkovou.

Připojte se k nám na následujících odkazech.

Personální oddělení

Vzdělávací portál Seduo.cz

Lékařská fakulta nabízí od listopadu svým zaměstnancům zřízení přístupu k on-line vzdělávacím kurzům na portálu Seduo.cz ve zkušebním provozu na 1 rok, s omezeným počtem licencí. Správcem fakultního účtu Seduo je personální oddělení, kontaktními osobami jsou Mgr. Markéta BártováMgr. Gabriela Tomaštíková.

Licence jsou určeny pro kmenové zaměstnance LF MU. Výběr kurzů je ponechán na zaměstnancích a jejich potřebách. Podmínkou pro držitele licence je aktivní využívání portálu, které budeme sledovat. Pokud zaměstnanec nebude portál aktivně využívat po dobu 2 měsíců, bude jeho licence na základě vzájemné komunikace ukončena a nabídnuta kolegům, na které se nedostalo.

Pokud máte o přístup do portálu Seduo.cz zájem, můžete se přihlásit na tomto odkazu a v případě uvolnění kapacity Vám bude v průběhu zkušebního roku licence přidělena. 

Z dalšího dění na fakultě

Juniorská akademie LF MU

Fakulta se navzdory pandemii otevírá středním školám prostřednictvím zcela nového programu, který je zaměřený na podporu nadějných mladých mozků. Je to cesta, na které mohou účastníci akademie vidět i zažít propojení výuky, výzkumu, přírodních věd a medicíny. Vedení fakulty chce rozvíjet úzkou spolupráci se středními školami s cílem oslovovat a přijímat ke studiu motivované a talentované uchazeče ke studiu na LF MU. Do projektu je z fakulty zapojeno již na 30 lektorů. Rádi bychom uvítali mezi ně i ty z vás, kteří chcete budoucím generacím studentů na naší fakultě nabídnout a ukázat svou oblast působnosti.

Více informací ke sbírce Spolku mediků naleznete v této aktualitě na webu Lékařské fakulty MU.

To máš ze spolku?

Poslechněte si nejnovější díl o největších spolcích na Lékařské fakultě MU: Spolek mediků a IFMSA prozradí rozdíly mezi spolky, jejich hlavní náplň aktivit i to, na čem společně pracují.

Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE

Až do konce dubna se můžete zapojit do projektu, kterým chceme motivovat celé akademické obce všech vysokých škol na území města Brna i jejich příznivce, aby se zapojili, darovali krev a společným úsilím pomohli v získávání život zachraňujícího daru. Jsme partnerem dárcovské soutěže “4,5 dl pro život“ a pod záštitou děkana Martina Repka organizujeme Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE. Rádi bychom vyzvali a spojili studenty, zaměstnance, absolventy a příznivce Masarykovy univerzity a pro stržení laviny dárcovství krve.

Do akce se zapojili dárci zatím ze 6 brněnských vysokých škol, jmenovitě v abecedním pořadí Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, NEWTON College a.s., Univerzita obrany a Vysoké učení technické v Brně. Podaří se do konce akce spojit všech 10 brněnských vysokých škol?

Univerzita obrany natočila speciální motivační video k zapojení se do projektu a darování krve. Video naleznete v Aktualitách Univerzity obrany.

Tvá škola - Tvá krev - Tvá pomoc!

Nové možnosti pozadí MS Teams

Pro online výuku doporučujeme v souladu s požadavkem na využívání jednotného vizuálního stylu upravená pozadí pro MS Teams. Najdete zde podklady pro Lékařskou fakultu MU i motivy univerzální včetně návodu pro změnu pozadí ve schůzce v programu MS Teams. 

Významné počiny infrastruktury CZECRIN

Národní síť CZECRIN, zabývající se realizací akademického klinického výzkumu, v posledních měsících dosahuje vytyčených cílů. Jako významný úspěch lze vyzdvihnout umístění v rámci projektů H2020, kde CZECRIN obsadil ve finálním hodnocení počtu účastí první místo v rámci zapojení Konsorcií evropských výzkumných infrastruktur (ERIC) jakožto český národní uzel ECRIN ERIC.

CZECRIN dále zakončil loňský rok zveřejněním nových webových stránek. Nabízí tak pomocnou ruku při realizaci klinického výzkumu a nabízí možnost spolupráce v rámci realizace výzkumného projektu, zároveň také ale přibližuje oblasti klinického výzkumu laické veřejnosti. Taktéž se přizpůsobuje současné situaci a připravil přehledný webový portál pro srozumitelnou informovanost veřejnosti o vakcinaci proti COVID-19. Cílem je také prostřednictvím poregistrační klinické studie fáze IV sledovat nežádoucí účinky a protilátkovou i buněčnou odpověď na očkování. Portál nabízí návštěvníkům často kladené otázky k vakcínám a očkování a vybízí ke kladení dalších otázek, které mohou překřížit naši mysl. Pro odborníky založil CZECRIN již v loňském roce samostatný webový prostor, který se věnuje klinickým studiím kolem COVID-19, mapuje zapojení zdravotnických zařízení v rámci networku CZECRIN a servíruje publikace a zajímavé odkazy. Tyto informace se od zveřejnění nových webových stránek nacházejí na nové adrese www.covid-czecrin.cz 

Vybíráme zajímavosti

Multicentrická průřezová studie: Orální vedlejší účinky vakcín COVID-19  Externí odkaz

Forbes Česko zveřejnil článek Terapie jídlem Mgr. Martina Krobota  Externí odkaz

Výuka nového předmětu LF MU pro podporu duševního zdraví  Externí odkaz

Prestižní ocenění MUNI SCIENTIST pro dr. Zuzanu Koledovou z Ústavu histologie a embryologie  Externí odkaz

Oficiální zpráva o aktivitách Nursing Now ČR – kampaň pokračuje i v roce 2021  Externí odkaz

E-mail  pr@med.muni.cz

© 2021
Masarykova univerzita

Facebook     Youtube     Instagram