med.muni.cz  |  10. 12. 2020, 16:42  |  English

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

blíží se nám konec roku, který jsme nikdo nečekali. Celý rok jsme byli vystaveni zkouškám, problémům, stresu. Je na čase toto všechno odhodit a připravit se na čas Vánoc a očekávat příchod nového roku, který snad bude příznivější než tento. Uběhnul zároveň i rok mého působení na pozici děkana. Přese všechny překážky se, věřím, podařilo zlepšit řadu procesů a činností na naší fakultě. Těžká doba otevřela i řadu kritických míst, které je na čase změnit. 

Vezměme to všichni jako ponaučení. Neměli bychom očekávat, že naše problémy a naši práci bude řídit někdo jiný. Díky této krizi, kterou jsme si prošli všichni bez výjimky, můžeme aktivně vstupovat do všech ovlivnitelných procesů a snažit se je zlepšovat ve všech rovinách. Může to znít jako klišé z dob nedávno minulých, ale tehdy to byly jen prázdné floskule. Nyní máme šanci věci měnit a tak to prosím dělejme. Naše fakulta ukázala, že má pevnou pozici a jen společnou silou, produktivitou a aktivitou ji takovou udržíme i do budoucna. 

Děkuji vám za celé vedení Lékařské fakulty MU za práci i snahu udržet a zlepšovat výuku, výzkum, klinickou práci i správní činnosti. Přeji vám, ať máte Vánoce bohaté především na radostné zážitky v kruhu svých blízkých, ať se můžete věnovat též svým koníčkům a hlavně přeji vám klid a čas na rozjímání.

Váš Martin Repko

Plnění programového prohlášení děkana LF MU

V listopadu započal druhý rok působení prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. na pozici děkana LF MU. Svoje působení shrnul v rámci prezentace na jednání AS LF MU. Nyní přinášíme shrnutí činnosti děkana v prvním roce jeho působení. Kompletní zpráva bude již brzy k přečtení na webové stránce fakulty. 

Co se nedávno událo na LF MU

Poděkování dárcům těl

V rámci komorního pietního setkání za dárce těl na Anatomickém ústavu LF MU jsme vyhlásili výzvy k zapojení se do dvou unikátních projektů. Spolek mediků LF MU založil sbírku pro vybudování hrobky pro dárce těl, která bude vystavěna na Ústředním hřbitově v Brně. Druhá výzva se týkala všech uměleckých duší, které nám přispěly skladbami pro virtuální koncert dárcům těl. Zaposlouchat se do vybraných skladeb můžete prostřednictvím odkazu níže, celý koncert s několika dalšími dosud neuveřejněnými skladbami uvedeme na Zlatou neděli 20. prosince 2020.

Připomínky listopadových událostí let 1939 a 1989

Dne 17. listopadu 2020 se v areálu Kounicových kolejí setkal děkan fakulty Martin Repko se zástupci Spolku mediků při LF MU, Studentské komory Akademického senátu LF MU a zástupci brněnské pobočky IFMSA, aby připomněli a uctili Den boje za svobodu a demokracii i Mezinárodní den studentstva. 

Zástupci vedení LF MU diskutovali se zástupci studentů

Lékařská fakulta je profesní fakultou a zakládá si na dobré přípravě zdravotníků. Poslední měsíce byly nejen hektické, ale především pro naše studenty přinesly řadu obtíží a komplikací spojených s pracovní povinností a současným plněním jejich studijních povinností. Děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. proto svolal setkání zástupců studentské komory AS LF MU a zástupců spolků k diskuzi k problematice pracovních povinností a kvalitě distančního studia. Za vedení byl přítomen také proděkan pro klinickou část studia prof. MUDr. Petr Petr Štourač, Ph.D. a vedoucí studijního oddělení RNDr. Ivana Pánková.

Děkan Repko zopakoval, že snahou vedení je maximální zachování klinické výuky a praxí a udržení její kvality. Proděkan Štourač vysvětlil roli LF MU ve vztahu k JMK a zdravotnickým zařízením. Apeloval na studenty, aby při jakýkoliv nestandardních situacích jej kontaktovali. Z pozice koordinátora pak bude řešit jednotlivé případy. Studenti dále vznesli nespokojenost s nevyváženou kvalitou výuky na klinikách a i s místy se vyskytujícím nezájmem o vzdělávání studentů LF MU. Děkan v reakci na tyto argumenty slíbil aktivní řešení. Obě dvě strany považují taková to setkání za nesmírně důležitá a shodly se na pravidelném setkávání a řešení otázek výuky.

Dlouhodobý záměr Lékařské fakulty MU

Evaluace Dlouhodobého záměru LF MU 2016-2020

V letošním roce končí platnost dlouhodobého záměru Lékařské fakulty MU pro období 2016-2020. V tomto období se fakulta profilovala v následujících 8 oblastech:

 1. Aktualizace výuky v preklinických předmětech programu Všeobecného lékařství na LF MU
 2. Aktualizace výuky v klinických předmětech programu Všeobecného lékařství na LF MU
 3. Zkvalitnění výuky Zubního lékařství na LF MU
 4. Konkurenceschopné nelékařské obory (NLO) na LF MU
 5. Zkvalitňování doktorského (PGS) studia na LF MU
 6. Podpora vědy a výzkumu na LF MU
 7. Kvalitní administrativa, ekonomika a správa
 8. Fungující právní vztahy

Celkově bylo plněno 62 konkrétních cílů. Zcela splněno bylo 55 % cílů, 27 % bylo splněno částečně. Nesplněno, či nešlo hodnotit 18 % strategických cílů. Vedení fakulty děkuje všem, kteří se podíleli na realizaci DZ a pomohli v předchozích letech s rozvojem fakulty.  

Dlouhodobý záměr LF MU pro roky 2021-2028

V době přípravy Strategického záměru MU připravuje LF MU dlouhodobý fakultní záměr pro období 2021-2028. Délka období nebyla stanovena náhodně, reflektuje délku záměru univerzity. Vedení fakulty se nyní věnuje při každém jednání tématu DZ, který se připravuje pro sedm strategických priorit. Jednotlivé cíle budou v měsíci prosinci připraveny pro debaty v lednu. V prvních měsících 2021 bude představen první materiál přednostkám a přednostům klinik. Další debaty budou probíhat v jarních měsících.

Novinky na fakultě

Za první dva měsíce SIMU navštívilo celkem 1 450 studentů!

V pondělí 5. října 2020 byla zahájena pravidelná výuka v SIMU. Poprvé do Simulačního centra vstoupili studenti prvních ročníků českých i anglických studijních programů Všeobecného a Zubního lékařství. Ti zde v průběhu semestru absolvují praktická cvičení z první pomoci, která byla v letošním roce zcela inovována.

Ředitel centra prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. k tomu dodává, že již tato skutečnost velmi dobře ukazuje význam začlenění simulační medicíny do kurikula studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství. 

Podcast Lékařské fakulty MU: STETOSKOP

V červnu letošního roku naše fakulta spustila vůbec první podcastovou sérii na Masarykově univerzitě. Úvodní díl jsme zahájili společně se studenty a byl věnován právě těm nově nastupujícím. Do podcastových mikrofonů poté promluvili z řad studentů například Tereza Tejkalová, Maxim Ipati a Mgr. Natálie Antalová, z řad absolventů, mladých lékařů např. MUDr. Lukáš Opatřil či MUDr. Petra Vinklerová. Vyzpovídali jsme též několik akademiků, např. odborníka na gynekologii - doc. Víta Weinberga či experta soudního lékařství prof. Miroslava Hirta. Také jsme s naším mikrofonem navštívili Simulační centrum a vyzpovídali prof. Petra Štourače a Ing. Jitku Blažkovou. Naším prozatím posledním hostem byl samotný děkan fakulty prof. Martin Repko.

Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE

Ve středu 2. prosince došlo ke schválení Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Lékařskou fakultou MU, v níž se LF MU stává partnerem dárcovské soutěže “4,5 dl pro život“ a pod záštitou děkana Martina Repka organizuje Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE. Navazuje tímto na loňský úspěšný projekt “100 litrů krve DÍKY MUNI“, kdy se podařilo spojit studenty, zaměstnance, absolventy a příznivce Masarykovy univerzity a strhnout lavinu dárcovství. Cílem nového projektu je motivovat celé akademické obce všech vysokých škol na území města Brna i jejich příznivce, aby se zapojili, darovali krev a společným úsilím pomohli v získávání život zachraňujícího daru.

Obětavost jednoho je vítězstvím všech. Společně dokážeme víc!

Oddělení pro kvalitu informuje

Pozvánka na diskuzi k připravovanému Dlouhodobému záměru LF MU 2020-28 v klíčových oblastech Věda a výzkum a Doktorské studium

Přijďte diskutovat na setkání, které se uskuteční dne 15. prosince 2020 v posluchárně B11/114, je možno se rovněž připojit prostřednictvím MS Teams.
Diskuze bude rozdělena do dvou tematických bloků, účastnit se můžete dle uvážení jednoho či obou setkání:
1. Doktorské studium – 13:30 – 15:00
2. Věda a výzkum, Akademické prostředí – 15:30 – 17:00

Formátem setkání bude moderovaná diskuse, jejíž výstupy budou zohledněny v připravovaném znění dlouhodobého záměru LF MU. Více informací podá Mgr. Jana Sedláková.

LF MU na cestě k HR Award

Lékařská fakulta MU dokončila přípravné práce na získání prestižního evropského certifikátu HR Excelence in Research Award a odeslala souhrnnou Gap analýzu a Akční plán na roky 2021-27 hodnotitelům Evropské komise. Cílem projektu je podpora výzkumného prostředí a kariérního rozvoje výzkumných pracovníků. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se na přípravách podíleli a současně zveme všechny zájemce ke spolupráci v následujícím období implementace. Bližší informace poskytne Mgr. Petra Voráčová, MBA.

 

Dětská skupina s dotovaným školným

Skupina určená pro děti zaměstnanců Lékařské fakulty MU je nyní připravena komunikovat také v angličtině a přijmout děti zaměstnanců-cizinců ve věku 18-36 měsíců. 

Zařízení se nachází na ulici Rybnická 48, hned vedle zastávky trolejbusu č. 25, je 4 jízdy minuty od Kampusu. Otevírací doba je 7:00 - 17:00. Provozovatelem je síť DS a MŠ Elánek. Více informací poskytne Lucie Polášková, lucie.p@elanek.eu.

Přihlášku najdete ZDE.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření LF MU 2020

Děkujeme Vám, že jste se zapojili do dotazníkového šetření LF MU 2020, které proběhlo letos na jaře v návaznosti na dlouhodobý záměr LF MU podpořit profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí a ucházet se o získání prestižního evropského certifikátu HR Excellence in Research Award. Získané informace potvrdily a doplnily výstupy z téměř 100 schůzek na pracovištích LF MU realizovaných v posledním roce HR Award týmem, ze kterých vzešlo více než 600 podnětů. Máme radost, že řadu ze získaných podnětů se podařilo vyřešit průběžně…

 

Personální oddělení informuje

Personální oddělení LF MU si dovoluje upozornit, že v souvislosti s novelou zákoníku práce účinnou od 31. 7. 2020 má zaměstnavatel povinnost evidovat doručovací adresu zaměstnanců pro zasílání pracovněprávních dokumentů.

Žádáme proto zaměstnance, kteří tak ještě neučinili, o sdělení doručovací adresy:

Informace ke změnám ve sledování nároku na dovolenou

V souvislosti s novelou zákoníku práce účinnou od 1. ledna 2021 dochází ke změnám v oblasti dovolené podle § 211 a dále.

Hlavní změny jsou:

 • Nárok na dovolenou se bude vypočítávat a evidovat v hodinách.
 • Výpočet nároku na dovolenou doznal drobných technických změn. Hlavní změna se týká výpočtu v případě, kdy u zaměstnance dochází ke změně úvazku.
 • Tyto úpravy se nepromítnou do způsobu žádání o dovolenou, zaměstnanec bude i nadále žádat o dny dovolené.
 • Počet dnů dovolené jednoduše zjistíte jako podíl ročního nároku v hodinách a sjednané denní pracovní doby.
 • Na výplatní pásce bude uveden nárok a čerpání dovolené za rok 2021 v hodinách. Pokud má zaměstnanec zůstatek dovolené za rok 2020, bude uváděn ve dnech.
 • I nadále zůstává v platnosti povinnost vyčerpat celý nárok na dovolenou za příslušný kalendářní rok – článek 23 Směrnice děkana LF MU č. 5/2019 „O právech a povinnostech zaměstnanců a organizaci práce na LF MU“.

Vzdělávací portál Seduo.cz

Lékařská fakulta nabízí od listopadu svým zaměstnancům zřízení přístupu k on-line vzdělávacím kurzům na portálu Seduo.cz ve zkušebním provozu na 1 rok, s omezeným počtem licencí. Správcem fakultního účtu Seduo je personální oddělení, kontaktními osobami jsou Bc. Jaroslava PáleníkováMgr. Gabriela Tomaštíková.

Licence jsou určeny pro kmenové zaměstnance LF MU. Výběr kurzů je ponechán na zaměstnancích a jejich potřebách. Podmínkou pro držitele licence je aktivní využívání portálu, které budeme sledovat. Pokud zaměstnanec nebude portál aktivně využívat po dobu 2 měsíců, bude jeho licence na základě vzájemné komunikace ukončena a nabídnuta kolegům, na které se nedostalo.

Avizovaná kapacita licencí byla naplněna, stále se však můžete přihlásit se zájmem o Seduo na tomto odkazu a budete zařazeni jako náhradníci. Vzhledem k velkému zájmu v současné chvíli řešíme také možnost rozšíření kapacity licencí.

Benefit pro zaměstnance: MultiSport karta

Zaměstnanci byli informováni prostřednictvím Newsletteru pro zaměstnance MUNI rozeslaného dne 27. 11. 2020 o novém benefitu. Více informací naleznete na tomto odkazu. V případě zájmu či dotazů se zaměstnanci mohou obracet na kontaktní osobu Ing. Jaroslavu Stankovou.

Vybíráme zajímavosti

čt 10. 12. 2020

Výjimečný publikační úspěch vědců Biologického ústavu LF MU 

Hned tři vědečtí pracovníci našeho biologického ústavu zaznamenali významný publikační úspěch. 

út 8. – čt 31. 12. 2020

Navštivte Noc vědců na LF MU! 

Letošní téma Noci vědců je "Člověk a robot". Až do konce roku si můžete projít části unikátního moderního Simulačního centra na naší fakultě, které v letošním roce přivítalo první studenty. Anebo můžete třeba absolvovat vybrané části přednášek Anatomie a Lékařské biologie. 

čt 19. 11. 2020

Cenu SKAS MU získal zahraniční student naší fakulty Deelan Vadher 

Cena Studentské komory Akademického senátu MU za studentský podíl na výuce se uděluje už sedmým rokem. Za kvalitní pedagogickou činnost jsou oceňovány osoby, kteří jsou současně studenty i vyučujícími.

po 16. 11. 2020

První dojmy studenta ze SIMU - úplně nový level výuky! 

SIMU se v podzimním semestru zapojilo do výuky studentů Všeobecného i Zubního lékařství. Ovšem svou roli pro volbu naší fakulty již hraje delší dobu. A stávající studenti už velmi pozitivně vnímají zapojení největšího centra simulační medicíny ve střední Evropě do výuky. Zeptali jsme se studenta 1. ročníku Jana Hlavici, jak vnímá výuku na SIMU, jakou hrálo roli při výběru školy a co od centra očekává.

ne 20. 9. 2020

MUDr. Klabusayová: první vyučující v SIMU 

MUDr. Eva Klabusayová byla prvním lektorem, který zahájil výuku v Simulačním centru LF MU (SIMU). Pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU a současně studuje v doktorském studijním programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, v rámci něhož se zaměřuje na delirium u pediatrických pacientů.

čt 15. 10. 2020

Mimořádný díl podcastu STETOSKOP: 8000 

Ve čtvrtek 15. 10. 2020 jsme měli zažít premiéru jedinečného pracoviště, kde si mohou studenti vyzkoušet všechny lékařské postupy na vlastní kůži. Příjemný rozhovor si můžete poslechnout např. na Spotify, Apple Podcast anebo vybraných aplikacích, jejichž seznam naleznete zde.

pá 2. 10. 2020

Významné životní jubileum emeritního profesora LF MU prof. MUDr. Iva Hrazdiry, DrSc. 

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. 3. října oslavil své významné životní jubileum - 90. let. V článku si přečtěte přínos pana profesora v oblasti biofyziky, můžete se též podívat na jeho videomedailonek i proslov pana prof. RNDr. Vojtěcha Mornsteina, CSc. při udělování Zlaté pamětní medaile ČLS JEP prof. Hrazdirovi.

pá 2. 10. 2020

Výsledky práce Ústavu histologie a embryologie LF MU publikovány ve Stem Cells 

Vědecká skupina z Ústavu histologie a embryologie LF MU v čele s Mgr. Tomášem Bártou, Ph.D. se zabývá výzkumem retinálních organoidů. Výsledky své práce nedávno publikovali v časopise Stem Cells, který patří mezi nejprestižnější v oboru. 

po 21. 9. 2020

Na Biologickém ústavu byly ustanoveny první výzkumné skupiny dle nové metodiky LF MU 

Vznik výzkumných skupin je výsledkem nových opatření k rozvoji a posílení vědy na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity oficiálně řízených směrnicí LF MU č. 4/2020 ze dne 8. 6. 2020 s názvem Výzkumné skupiny na LF MU.  

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021!

E-mail  pr@med.muni.cz Odkaz  Chcete zveřejnit zajímavost, zadat událost do kalendáře?

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     LinkedIn