Děkan Martin Bareš

Medailon děkana

Osobní údaje

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., je lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog. Narodil se v Brně dne 25. 11. 1968.

Děkanát

Od 1. února 2018 vykonává funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Děkanem byl zvolen Akademickým senátem Lékařské fakulty MU v květnu 2017, kdy v tajné volbě získal jednomyslnou podporu.

Dne 5. února 2018 byl zvolen místopředsedou Asociace děkanů lékařských fakult ČR.

Dosavadní akademické funkce

Martin Bareš byl členem Akademického senátu Lékařské fakulty MU již v letech 1990–1991 (jako člen Studentské komory) a dále v období 2005–2008 (jako člen Komory akademických pracovníků). V letech 2008–2011 pak působil jako předseda Akademického senátu Lékařské fakulty MU.

Od roku 2011 do roku 2015 působil jako prorektor pro rozvoj MU. Od roku 2015 do roku 2018 pak jako prorektor pro akademické záležitosti MU. V letech 2012–2018 zároveň působil jako statutární zástupce rektora.

Vzdělání a kvalifikace

Prof. Bareš vystudoval na Lékařské fakultě MU v Brně v letech 1987–1993; v roce 2002 získal vědecký titul Ph.D. V letech 2003–2005 absolvoval post-doktorský studijní pobyt v rámci prestižního Fulbrightova stipendia na University of Minnesota v Minneapolis v USA. V roce 2005 byl jmenován docentem pro obor neurologie; v roce 2009 pak profesorem pro obor neurologie.

Od roku 2006 je držitelem certifikátu USMLE (United States Medical Licence Examination) potřebného pro práci lékaře v amerických nemocnicích. Od roku 2015 je mimořádným profesorem na Neurologické klinice Lékařské fakulty University of Minnesota v Minneapolis.

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost

Prof. Bareš více než 20 let působí jako lékař, vyučuje studenty na lékařské fakultě a rovněž působí jako školitel doktorandů (oborové rady neurologie a neurovědy). V letech 2011–2017 působil jako vedoucí lékař a zástupce přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Odborně se zaměřuje na onemocnění s poruchou hybnosti, jako jsou Parkinsonova nemoc či spasticita, a dále na klinickou neurofyziologii a funkční zobrazování mozku. Vedle svého pedagogického působení se řadu let podílí také na výzkumu; je řešitelem a spoluřešitelem národních i mezinárodních grantů. Je autorem či spoluautorem více než stovky odborných článků a studií a členem řady vědeckých rad a kolegií.

Akademické stáže a studijní pobyty

Prof. Bareš v minulosti absolvoval celou řadu zahraničních stáží, mj. ve Slovinsku, Nizozemí, Německu či USA.

Profil

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty


kancelář: bud. A17/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1301
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. DATUM a MÍSTO NAROZENÍ: 25. 11. 1968, Brno, Československo ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Současné pracovní zařazení: Děkan, lékařská fakulta, Masarykova univerzita, od II/2018 '
 • ' Profesor, I. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, od IX/2009 '
 • ' Adjunct Professor, Department of Neurology, Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, USA, od V/2015 '
 • ' Vedoucí neurofyziologických laboratoří, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno, od roku 1999 '
 • ' Vzdělání: '
 • ' Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno, 1987-1993 '
 • ' Vědecký titul Ph.D., 2002 '
 • ' Jmenování docentem pro obor neurologie (LF MU Brno), 2005 '
 • ' Profesor pro obor Neurologie (LF MU), 2009
Pracovní zařazení v minulosti
 • Prorektor pro akademické záležitosti, Masarykova Univerzita, 2015-2018 '
 • ' Statutární zástupce rektora, Masarykova Univerzita, 2012-2018 '
 • ' Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno, 2012-2018 '
 • ' Prorektor pro rozvoj, Masarykova Univerzita, 2011-2015 '
 • ' Výkonný ředitel CEITEC Centrální řídící struktura (1.9.-31.10.2012) - pověřen výkonem funkce '
 • ' Docent, I. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, 2005-2009 '
 • ' Postdoctoral Fellow, Department of Neuroscience and Department of Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, Brain Sciences Center, Veterans Administration Medical Center, Minneapolis, USA, 2004-2005 '
 • ' Fulbright Scholar, Department of Neuroscience and Department of Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, USA, 2003-2004 '
 • ' Samostatně pracující + vedoucí lékař, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno, 1999-2003 '
 • ' Sekundární lékař, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno (1993-1999)
Pedagogická činnost
 • 1997-1999 asistent - výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství (klinické stáže), LF MU '
 • ' 1999-2003 odborný asistent- výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské bakalářské obory (klinické stáže, cvičení), LF MU '
 • ' 2005-2009 docent- výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské bakalářské obory (klinické stáže, semináře, cvičení), LF MU '
 • ' 2006-2011 garant oboru neurologie, lékařská fakulta MU Brno '
 • ' 2009-současnost profesor- výuka magisterských studentů SP všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské SP (přednášky, semináře, cvičení, včetně stáží), LF MU '
 • ' 2006-současnost- školitel studentů v doktorském studijním oboru neurologie, od roku 2012 školitel studentů v doktorském studijním oboru neurovědy: LF MU Brno '
 • ' Doposud úspěšně obhájili pod mým vedením svoji dizertační práci v doktorském studijním oboru neurologie 4 studenti a 2 studenti v oboru neurovědy. '
 • ' V současnosti jsem školitelem 3 studentů v doktorském studijním programu neurovědy. '
 • ' Jeden z mých úspěšných absolventů strávil 1 rok na Center for Magnetic Resonance Research, University of Minnesota, Minneapolis, USA (2017-2018).
Vědeckovýzkumná činnost
 • H-index: 24, WOS (SCI): 1358 citací (bez autocitací) '
 • ' Kumulativní IF > 460 '
 • ' Monografie: 2 '
 • ' Kapitoly v monografiích: 10 '
 • ' Nejvýznamnější granty (od roku 2011): '
 • ' Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA) (2011-2015). Hlavní řešitel. '
 • ' Prevalence spasticity u pacientů s ischemickou mozkou příhodou v povodí arteria carotis interna. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022. (2015-2019). Spoluřešitel. '
 • ' Advanced MR methods for characterization of microstructural brain damage- Horizon 2020 - MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions (Excellent Science) (2015-2019). Hlavní řešitel za MU. '
 • ' Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (2016-2019). Hlavní řešitel.
Akademické stáže
 • Krátkodobé zahraniční stáže: '
 • ' červen 1998- Department of Neurology and Neuroscience, University in Ljubljana, Slovenia měsíční postgraduální stáž: klinická neurofyziologie, extrapyramidová onemocnění, Prof. Dr. Zvezdan Pirtošek '
 • ' květen 2001- Department of Psychophysiology, Tilburk, Nizozemí: dvoutýdenní postgraduální stáž: experimentální a klinická neurofyziologie a psychofyziologie, Prof. Dr. Cornelis H.M. Brunia '
 • ' červen 2002 - Department of Psychophysiology, Tilburk, Nizozemí: třítýdenní postgraduální stáž: experimentální a klinická neurofyziologie a psychofyziologie, Prof. Dr. Cornelis H.M. Brunia '
 • ' duben 2003- Department of Physiology and Pharmacology, University of Rome La Sapienza, Rome, Italy: Klinická neurofyziologie, Prof. Claudio Babiloni '
 • ' květen 2007- Department of Neurology and Department of Neurosurgery, Medical University Hannover, Germany Movement Disorders Clinic and Functional Neurosurgery Course, prof. Dirk Dressler '
 • ' červen 2007- Charité Campus Virchow Klinik, Berlín, Germany: Deep Brain Stimulation for the treatment of Dystonia (European Continuing Medical Training). '
 • ' září 2008- University of Montreal, Geriatric Institute, Montreal, Quebec, Canada: Hostující profesor, pozvaný přednášející, prof. Julien Doyon '
 • ' červen 2018- University of Mons, Department of Neurology, Mons, Belgium: pozvaný přednášející, prof. Mario Manto '
 • ' Dlouhodobé zahraniční stáže: '
 • ' 2003-2005: Departments of Neuroscience and Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, USA: Fulbright Scholar a Postdoctoral Fellow, Professor of Neurology, James Ashe, M.D. '
 • ' 2005-2019: Department of Neuroscience University of Minnesota, Minneapolis, USA a Brain Sciences Center, Veterans Administration Medical Center, Minneapolis, USA: hostující Postdoctoral Associate (od roku 2015 Adjunct Professor) s opakovanými stážovacími pobyty a konzultacemi společných vědeckých projektů a výměnnými pobyty kolegů a doktorandů či postdoků. '
 • ' Od roku 2015: Department of Neurology University of Minnesota, Minneapolis, USA: Adjunct Professor
Univerzitní aktivity
 • Člen vědeckých rad: MU, LF MU (předseda),CEITEC MU '
 • ' Člen oborové rady DSP neurologie (LF MU) '
 • ' Člen Rady pro výstavbu MU, od roku 2018 '
 • ' Člen rozpočtové komise rektora, 2016-2018 '
 • ' Předseda ediční komise MU, 2015-2018 '
 • ' Člen rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU, od roku 2015 '
 • ' Zástupce České konference rektorů v Evropské asociaci Univerzit (EUA) pro regionální inovační strategii: Smart Specialization Strategy, od roku 2013 '
 • ' Předseda rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU, 2012-2015 '
 • ' Předseda akademického senátu LF MU (2008-2011) '
 • ' Člen akademického senátu LF MU, komora akademických pracovníků (2005-2011) '
 • ' Člen akademického senátu LF MU, studentská komora (1990-1991)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen vědeckých rad: UP Olomouc, LF UP Olomouc, VFU Brno, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno, CEITEC MU '
 • ' Člen oborové rady DSP neurologie (LF UP Olomouc) '
 • ' Pravidelný recenzent odborných periodik: '
 • ' Clinical Neurophysiology, The Cerebellum, Cerebellum and Ataxias, Tremor and Other Hyperkinetic Movements, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. '
 • ' Příležitostný recenzent odborných periodik: '
 • ' European Journal of Neurology, Experimental Brain Research, Neuropsychologia, Movement Disorders, Neuroimage, Human Brain Mapping, Brain Research Bulletin, Journal of Neurological Sciences, Journal of Neural Transmission, Journal of Neurology, Disability and Rehabilitation, Movement Disorders Practice, Neurosurgery and Psychiatry, International Journal of Psychophysiology, Neuropsychiatry, Molecular Neurobiology, Basal Ganglia, Physiological Research, Neurologie pro praxi, Biomedical Papers, Vnitřní lékařství, Psychiatrie pro praxi a další. '
 • ' Příležitostný oponent grantových návrhů (IGA, AZV, GAČR, GAUK). '
 • ' Oponent řady doktorandských dizertačních a habilitačních prací na LF MU, 1. a 2. LF Univerzity Karlovy v Praze, LF UP v Olomouci, ČVUT. '
 • ' Člen komisí pro jmenovací řízení profesorem (1. LF Univerzity Karlovy a LF UP v Olomouci).
Ocenění vědeckou komunitou
 • ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH: '
 • ' Česká lékařská komora, Česká neurologická společnost (odborné sekce – extrapyramidová, bolesti hlavy), Česka společnost pro klinickou neurofyziologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Movement Disorders Society, Society for the Research on the Cerebellum, Society for Neuroscience, International Neurotoxin Society. '
 • ' VOLENÉ FUNKCE V RÁMCI ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ: '
 • ' Předseda extrapyramidové sekce České neurologické společnosti (2009-2017) '
 • ' Člen výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii (2009-2017) '
 • ' Koordinátor a organizátor řady mezinárodních odborných akcí a sjezdů: '
 • ' Člen Programového výboru mezinárodního sjezdu European Congress on Clinical Neurophysiology, Brno, 2015, vědecký sekretář 54. společného sjezdu České a slovenské společnosti klinické neurofyziologie Brno, 2007; člen organizačního výboru Společného sjezdu České a slovenské neurologické společnosti (2009-2018), člen Organizačního výboru Sjezdu slovenských a českých mladých neurologů (2000-2003), člen organizačního výboru International Symposium on Movement Disorders, Olomouc (2010-2018), atd. '
 • ' Cena „Poster of the Day“: 1999: světový sjezd EMG a klinické neurofyziologie v Praze. '
 • ' Ceny České neurologické společnosti za nejlepší publikace v oboru (2002, 2003, 2007, 2010, 2017). '
 • ' Cena Arnolda Picka časopisu Neurologie pro praxi za nejlepší originální práci (2006).
Vybrané publikace
 • VOLNÝ, Ondřej, Mária JUSTANOVÁ, Petra CIMFLOVÁ, Linda KASICKOVA, Ivana SVOBODOVÁ, Jan MUŽÍK a Martin BAREŠ. 24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Amsterdam: Elsevier Science BV., 2018, roč. 27, č. 1, s. 240-245. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.033. info
 • BAREŠ, Martin a Pavel FILIP. Cerebellum and dystonia: The story continues. Will the patients benefit from new discoveries? Clinical Neurophysiology, Clare: Elsevier Ireland, 2018, roč. 129, č. 1, s. 282-283. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2017.10.007. info
 • LAWRENSON, Charlotte, Martin BAREŠ, Anita KAMONDI, Andrea KOVÁCS, Bridget LUMB, Richard APPS, Pavel FILIP a Mario MANTO. The mystery of the cerebellum: clues from experimental and clinical observations. Cerebellum & ataxias, London: BioMed Central, 2018, roč. 5, č. 8, s. 1-11. ISSN 2053-8871. info
 • MARCIÁN, Václav, Radek MAREČEK, Eva KORIŤÁKOVÁ, Martin PAIL, Martin BAREŠ a Milan BRÁZDIL. Morphological changes of cerebellar substructures in temporal lobe epilepsy: A complex phenomenon, not mere atrophy. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, London: W B SAUNDERS CO LTD, 2018, roč. 54, JAN 2018, s. 51-57. ISSN 1059-1311. doi:10.1016/j.seizure.2017.12.004. info
 • SOJKA, Petr, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK a Miroslav SVĚTLÁK. Processing of Emotion in Functional Neurological Disorder. Frontiers in Psychiatry, Lausanne: Frontiers, 2018, roč. 9, č. 479, s. 1-13. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2018.00479. info
 • DORNAK, Tomas, Mária JUSTANOVÁ, Romana KONVALINKOVA, Jan MUŽÍK, Martina HOSKOVCOVA, Martin SRP, Michal RIHA, Daniela NAVRATILOVA, Pavel OTRUBA, Ota GAL, Ladislav DUŠEK, Robert JECH, Martin BAREŠ a Petr KAŇOVSKÝ. Early manifestation of spasticity after first stroke in the territory of the internal carotid artery: A prospective multicenter study. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc: Palacký University, 2018, roč. 162, č. 4, s. 319-323. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.024. info
 • FILIP, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Pavlína HLAVATÁ, Rastislav ŠUMEC, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Disruption of Multiple Distinctive Neural Networks Associated With Impulse Control Disorder in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience, Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2018, roč. 12, č. 462, s. 1-13. ISSN 1662-5161. doi:10.3389/fnhum.2018.00462. info
 • MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Alexandra MINKSOVÁ, Zuzana HUMMELOVÁ, Josef HALÁMEK, Jan CHRASTINA, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Are the subthalamic nucleus, internal globus pallidus and thalamus involved in thinking? Basal Ganglia, Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 22-30. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2018.07.004. info
 • HLAVATÁ, Pavlína, Tomáš KAŠPÁREK, Pavla LINHARTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Martin BAREŠ. Autism, impulsivity and inhibition a review of the literature. Basal Ganglia, Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 44-53. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2018.10.002. info
 • BARTONIKOVA, Tereza, Katerina MENSIKOVA, Kristyna KOLARIKOVA, Radek VODICKA, Radek VRTEL, Pavel OTRUBA, Michaela KAISEROVA, Miroslav VASTIK, Lenka MIKULICOVA, Josef OVCOKA, Ludmila SACHOVA, Frantisek DVORSKY, Jiri KRSA, Petr JUGAS, Marek GODAVA, Martin BAREŠ, Vladimir JANOUT, Petr HLUSTIK, Martin PROCHAZKA a Petr KANOVSKY. New endemic familial parkinsonism in south Moravia, Czech Republic and its genetical background. Medicine, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2018, roč. 97, č. 38, s. 1-7. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000012313. info
 • HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Jan LOŠÁK, Kristína CZEKÓOVÁ, Ovidiu LUNGU, Martin JÁNI, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Theory of Mind Skills Are Related to Resting-State Frontolimbic Connectivity in Schizophrenia. BRAIN CONNECTIVITY, NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2018, roč. 8, č. 6, s. 350-361. ISSN 2158-0014. doi:10.1089/brain.2017.0563. info
 • ŠUMEC, Rastislav, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina MENŠÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Dana SOCHOROVÁ, Ladislav DUŠEK, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Pavel FILIP a Martin BAREŠ. Motion and emotion: anxiety-axial connections in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission, Wien: Springer Wien, 2017, roč. 124, č. 3, s. 369-377. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-016-1652-0. info
 • CZEKÓOVÁ, Kristína, Petra ZEMÁNKOVÁ, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Social cognition and idiopathic isolated cervical dystonia. Journal of Neural Transmission, Vídeň: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 124, č. 9, s. 1097-1104. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-017-1725-8. URL info
 • FILIP, Pavel, C. GALLEA, S. LEHERICY, E. BERTASI, T. POPA, Radek MAREČEK, O.V. LUNGU, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Disruption in Cerebellar and Basal Ganglia Networks During a Visuospatial Task in Cervical Dystonia. Movement Disorders, HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 32, č. 5, s. 757-768. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.26930. info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V. LUNGU, Mario-Ubaldo MANTO a Martin BAREŠ. Linking Essential Tremor to the Cerebellum: Physiological Evidence. Cerebellum, New York: Springer, 2016, roč. 15, č. 6, s. 774-780. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-015-0740-2. info
 • FILIP, Pavel, Marek BALÁŽ, Rastislav ŠUMEC a Martin BAREŠ. The clinical phenomenology and associations of trick maneuvers in cervical dystonia. Journal of Neural Transmission, Wien: Springer Wien, 2016, roč. 123, č. 3, s. 269-275. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-015-1488-z. info
 • ZEMÁNKOVÁ, Petra, Ovidiu LUNGU a Martin BAREŠ. Psychosocial Modulators of Motor Learning in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience, Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2016, roč. 10, "neuvedeno", s. 1-8. ISSN 1662-5161. doi:10.3389/fnhum.2016.00074. info
 • VOLNÝ, Ondřej, Helena JAHNOVÁ a Martin BAREŠ. Interdisciplinary approach to diagnosing adult-onset Niemann-Pick disease type C. Basal Ganglia, Munich: Elsevier GmbH, 2016, roč. 6, č. 3, s. 121-122. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2016.02.003. info
 • FILIP, Pavel, Jan LOŠÁK, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Neural network of predictive motor timing in the context of gender differences. Neural Plasticity, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2016, roč. 2016, "neuvedeno", s. 1-9. ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2016/2073454. info
 • ZEMÁNKOVÁ, Petra, Ovidiu LUNGU, Jitka HÜTTLOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jozef ŽÚBOR, Petra LIPOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Neuronal substrate and effective connectivity of abnormal movement sequencing in schizophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, roč. 67, June, s. 1-9. ISSN 0278-5846. doi:10.1016/j.pnpbp.2016.01.003. URL info
 • LOŠÁK, Jan, Jitka HÜTTLOVÁ, Petra LIPOVÁ, Radek MAREČEK, Martin BAREŠ, Pavel FILIP, Jozef ŽÚBOR, Libor USTOHAL, Jiří VANÍČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Predictive Motor Timing and the Cerebellar Vermis in Schizophrenia: An fMRI Study. Schizophrenia Bulletin, Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 42, č. 6, s. 1517-1527. ISSN 0586-7614. doi:10.1093/schbul/sbw065. info
 • POEWE, Werner, Pierre BURBAUD, Giovanni CASTELNOVO, Wolfgang H. JOST, Andres O. CEBALLOS-BAUMANN, Marta BANACH, Anna POTULSKA-CHROMIK, Joaquim J. FERREIRA, Katalin BIHARI, Edvard EHLER, Martin BAREŠ, Lyudmyla A. DZYAK, Anna N. BELOVA, Emmanuel PHAM, Wenzhong Jerry LIU a Philippe PICAUT. Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA liquid formulation in cervical dystonia: A randomized-controlled trial. Movement Disorders, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 31, č. 11, s. 1649-1657. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.26760. info
 • BAREŠ, Martin. Mají buněčné terapie budoucnost v léčbě extrapyramidových onemocnění? NE. Brno: Ambit Media, 2016. 1 s. ISSN 1210-7859. info
 • LUNGU, Ovidiu V., Martin BAREŠ, Tao LIU, Christopher M. GOMEZ, Ivica CECHOVA a James ASHE. Trial-to-trial Adaptation: Parsing out the Roles of Cerebellum and BG in Predictive Motor Timing. Journal of Cognitive Neuroscience, Cambridge: MIT Press Journals, 2016, roč. 28, č. 7, s. 920-934. ISSN 0898-929X. doi:10.1162/jocn_a_00943. info
 • MARCIÁN, Václav, Pavel FILIP, Martin BAREŠ a Milan BRÁZDIL. Cerebellar Dysfunction and Ataxia in Patients with Epilepsy: Coincidence, Consequence, or Cause? Tremor and Other Hyperkinetic Movements, New York: The Center for Digital Research and Scholarship, Columbia University Libraries / Information Services, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1-12. ISSN 2160-8288. doi:10.7916/D8KH0NBT. info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Veronika Ibarburu L. Y. LOSADA, Kateřina MENŠÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Kristína CZEKÓOVÁ, Petra MENCLOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ, Jan ROTH a Martin BAREŠ. Impulse control disorders in patients with young-onset Parkinson's disease: A cross-sectional study seeking associated factors. Basal Ganglia, Munich: Elsevier GmbH, 2016, roč. 6, č. 4, s. 197-205. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2016.09.001. info
 • BEDNAŘÍK, Petr, Amir MOHEET, Dinesh K. DEELCHAND, Uzay E. EMIR, Lynn E. EBERLY, Martin BAREŠ, Elizabeth R. SEAQUIST a Guelin OZ. Feasibility and reproducibility of neurochemical profile quantification in the human hippocampus at 3T. NMR in Biomedicine, Hoboken (USA): Wiley-Blackwell, 2015, roč. 28, č. 6, s. 685-693. ISSN 0952-3480. doi:10.1002/nbm.3309. URL info
 • BAREŠ, Martin, Richard APPS, Zora KIKINIS, Dagmar TIMMANN, Gulin OZ, James J. ASHE, Michaela LOFT, Stella KOUTSIKOU, Nadia CERMINARA, Khalaf O. BUSHARA a Tomáš KAŠPÁREK. Proceedings of the workshop on Cerebellum, Basal Ganglia and Cortical Connections Unmasked in Health and Disorder Held in Brno, Czech Republic, October 17th, 2013. Cerebellum, New York: Springer, 2015, roč. 14, č. 2, s. 142-150. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-014-0595-y. info
 • ŠUMEC, Rastislav, Pavel FILIP, Kateřina SHEARDOVÁ a Martin BAREŠ. Psychological Benefits of Nonpharmacological Methods Aimed for Improving Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review. Behavioural Neurology, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 620674, s. 1-16. ISSN 0953-4180. doi:10.1155/2015/620674. info
 • THEINER, Pavel, Libor USTOHAL, Tomáš SKŘONT, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in ADHD. In Jill M. Norvilitis. ADHD - New Directions in Diagnosis and Treatment. Rijeka: InTech, 2015. s. 331-350, 20 s. ISBN 978-953-51-2166-4. doi:10.5772/61158. info
 • BAREŠ, Martin, Marek BALÁŽ a Pavel FILIP. Long-Term Treatment of Focal Dystonias (Cervical and Writer’s Cramp): Clinical and Quality of Life Impact. In Petr Kanovsky, Kailash P. Bhatia, Raymond L. Rosales. Dystonia and Dystonic Syndromes. 1. vyd. Wien: Springer, 2015. s. 151-164, 14 s. ISBN 978-3-7091-1515-2. doi:10.1007/978-3-7091-1516-9_11. info
 • BAREŠ, Martin. Úvod k hlavnímu tématu spasticita. In Neurologie pro praxi 1/2015. Olomouc: Solen, 2015. ISSN 1213-1814. info
 • MENŠÍKOVÁ, Kateřina, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ, Ivica ČECHOVÁ, Pavel FILIP, Zuzana GRAMBALOVÁ, Michaela KAISEROVÁ, Radovan MATĚJ, Igor NESTRAŠIL, Pavel OTRUBA, Raymond ROSALES, John C. STEELE, Erica Samantha TELEG, Lucie TUČKOVÁ a Markéta VEČERKOVÁ. Atypické parkinsonské syndromy. První. Praha: Galén, 2015. 277 s. ISBN 978-80-7492-223-7. info
 • ČECHOVÁ, Ivica, Ovidiu V LUNGU, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Tomáš GESCHEIDT, Petr KRUPA a Martin BAREŠ. Functional Imaging of the Cerebellum and Basal Ganglia During Predictive Motor Timing in Early Parkinson's Disease. Journal of Neuroimaging, Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 24, č. 1, s. 45-53. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/j.1552-6569.2011.00663.x. info
 • BAREŠ, Martin a Bohuslav KIANIČKA. Léčba Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 2, s. 105-108. ISSN 1213-1814. info
 • SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1st ed. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. doi:10.13140/2.1.1383.0723. URL info
 • STREITOVÁ, Hana a Martin BAREŠ. Long-term therapy of benign essential blepharospasm and facial hemispasm with botulinum toxin A: retrospective assessment of the clinical and quality of life impact in patients treated for more than 15 years. Acta Neurologica Belgica, Heidelberg, Germany: Acta Medica Belgica, 2014, roč. 114, č. 4, s. 285-291. ISSN 0300-9009. doi:10.1007/s13760-014-0285-z. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Motor cortex plasticity and excitability in Parkinson's disease. Clinical Neurophysiology, Clare: Elsevier Ireland, 2014, roč. 125, č. 10, s. 2135-2136. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2014.01.032. info
 • MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Jan CHRASTINA, Josef HALÁMEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Mismatch negativity-like potential (MMN-like) in the subthalamic nuclei in Parkinson’s disease patients. Journal of Neural Transmission, Wien, Austria: Springer, 2014, roč. 121, č. 12, s. 1507-1522. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-014-1221-3. info
 • KAISEROVÁ, Michaela, J. OPAVSKÝ, J.J. MAERTIN, D.J. GAUL, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, J. ROTH a P. KAŇOVSKÝ. Česká verze Autonomic Scale for Outcomes in Parkinson's Disease (CSOPA-AUT) - dotazníku k hodnocení přítomnosti a závažnosti příznaků autonomních dysfunkcí u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2014, roč. 77, č. 1, s. 96-99. ISSN 1210-7859. info
 • BALÁŽ, Marek, Bohuslav KIANIČKA a Martin BAREŠ. Dlouhodobá terapie intraduodenální levodopou - kazuistika tří pacientů. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 3, s. 155-157. ISSN 1213-1814. info
 • MENSIKOVA, K., P. KANOVSKY, P. OTRUBA, M. KAISEROVA, M. VASTIK, P. HLUSTIK, L. MIKULICOVA, T. BARTONIKOVA, P. DUDOVA, P. JUGAS, J. OVECKA, L. SACHOVA, F. DVORSKY, J. KRSA, M. GODAVA, R. VODICKA, R. VRTEL, Martin BAREŠ a V. JANOUT. Epidemiological Study of Neurodegenerative Parkinsonism in "Hornacko", a Specific Region of the South-eastern Moravia, Czech Republic. Česká a Slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 714-720. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2014714. info
 • VANÍČEK, Jiří, M. STASTNIK, Bohuslav KIANIČKA, Martin BAREŠ a Martin BULIK. Rare neurological presentation of human granulocytic anaplasmosis. European Journal of Neurology, Oxford: Rapid Science Ltd., 2013, Vol. 20, č. 5, s. e70-e72. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.12110. info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Kristína CZEKÓOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jiří VANÍČEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Functional anatomy of outcome evaluation during Iowa Gambling Task performance in patients with Parkinson's disease: an fMRI study. NEUROLOGICAL SCIENCES, Springer, 2013, roč. 34, č. 12, s. 2159-2166. ISSN 1590-1874. doi:10.1007/s10072-013-1439-0. URL info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V LUNGU a Martin BAREŠ. Dystonia and the cerebellum: A new field of interest in movement disorders? Clinical Neurophysiology, Clare: Elsevier Ireland, 2013, roč. 124, č. 7, s. 1269-1276. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2013.01.003. URL info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V. LUNGU, Daniel Joel SHAW, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. The Mechanisms of Movement Control and Time Estimation in Cervical Dystonia Patients. Neural Plasticity, New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2013, Neuveden, Oct, s. "nestránkováno". ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2013/908741. URL info
 • HUSÁROVÁ, Ivica, Michal MIKL, Ovidiu V. LUNGU, Radek MAREČEK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Similar circuits but different connectivity patterns between the cerebellum, Basal Ganglia, and supplementary motor area in early Parkinson's disease patients and controls during predictive motor timing. Journal of Neuroimaging, Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 23, č. 4, s. 452-462. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12030. URL info
 • MENŠÍKOVÁ, K., P. KAŇOVSKÝ, M. KAISEROVÁ, I. NESTRAŠIL a Martin BAREŠ. Proměnlivá tvář parkinsonské neurodegenerace. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 1, s. 26-34. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina FARNÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Leona UHLÍŘOVÁ a Jaroslav VYDLÁK. Does WOQ-9 help to recognize symptoms of non-motor wearing-off in Parkinson’s disease? Journal of Neural Transmission, 2012, roč. 119, č. 3, s. 373–380. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-011-0683-9. info
 • KIANIČKA, Bohuslav, Jan ŽÁK a Martin BAREŠ. Využití perkutánní endoskopické gastrostomie – přehled indikací, popis techniky a současné trendy v neurologii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Ivica HUSÁROVÁ a Ovidiu V. LUNGU. Essential Tremor, the Cerebellum, and Motor Timing: Towards Integrating Them into One Complex Entity. Tremor and Other Hyperkinetic Movements, New York: Center for Digital Research and Scholars, 2012, roč. 2012, č. 2, s. "nestránkováno". ISSN 2160-8288. URL info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Kristína CZEKÓOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Radka KUBÍKOVÁ, Sabina TELECKÁ, Hana ANDRLOVÁ, Ivica HUSÁROVÁ a Martin BAREŠ. Iowa Gambling Task in patients with early-onset Parkinson's disease: strategy analysis. NEUROLOGICAL SCIENCES, New York: Springer, 2012, roč. 33, č. 6, s. 1329-1335. ISSN 1590-1874. doi:10.1007/s10072-012-1086-x. URL info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Zuzana HUMMELOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert MIKULÍK, Eduard MINKS, Miroslava MUCHOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Irena REKTOROVÁ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2. info
 • GESCHEIDT, Tomáš a Martin BAREŠ. Impulse Control Disorders in patients with Parkinson’s Disease. Acta Neurologica Belgica, 2011, roč. 111, č. 1, s. 3-9. ISSN 0300-9009. info
 • JECH, Robert, Martin BAREŠ, Anna KŘEPELOVÁ, Dušan URGOŠÍK, Petra HAVRÁNKOVÁ a Evžen RŮŽIČKA. DYT 6-A Novel THAP1 Mutation With Excellent Effect on Pallidal DBS. Movement Disorders, 2011, roč. 26, č. 5, s. 924-925. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.23599. URL info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu V. LUNGU, Tao LIU, Tobias WAECHTER, Christopher M. GOMEZ a James ASHE. The Neural Substrate of Predictive Motor Timing in Spinocerebellar Ataxia. Cerebellum, 2011, roč. 10, č. 2, s. 233-244. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-010-0237-y. info
 • BAREŠ, Martin. Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a léčbě Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 4, s. 270–276. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Kognitivní evokované potenciály. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 5, s. 508-516. ISSN 1210-7859. info
 • BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ, Martin BAREŠ, Irena REKTOROVÁ, V. DÍREROVÁ a Ivan REKTOR. Kvalita života po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 5, s. 564-568. ISSN 1210-7859. info
 • MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Is the Cerebellum a Potential Target for Stimulation in Parkinson's Disease? Results of 1-Hz rTMS on Upper Limb Motor Tasks. Cerebellum, 2011, roč. 10, č. 4, s. 804–811. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-011-0290-1. info
 • FARNÍKOVÁ, K., Martin BAREŠ, I. NESTRAŠIL a P. KAŇOVSKÝ. Parkinsonské fenotypy – na cestě k nové nozologii atypických parkinsonských syndromů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 6, s. 641-653. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin. Mezinárodní kooperativní škála k hodnocení ataxie. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, Suppl. G. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Škála k hodnocení dystonie. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, Suppl. G. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu LUNGU, Ivica HUSÁROVÁ a Tomáš GESCHEIDT. Predictive motor timing performance dissociates between early diseases of the cerebellum and Parkinson's disease. The Cerebellum, United States: Springer, 2010, roč. 9, č. 1, s. 124-135. ISSN 1473-4222. URL info
 • BAREŠ, Martin. Paliativní péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Neurologie pro praxi, Konice: Solen, s.r.o., 2010, roč. 11, č. 1, s. 13-15. ISSN 1213-1814. info
 • MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Karel CHROUST a Martin BAREŠ. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace cerebella na motoriku horní končetiny u pacientů v iniciálním stadiu Parkinsonovy nemoci- pilotní studie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, 2010, roč. 73/106, č. 1, s. 32-36. ISSN 1210-7859. info
 • MINKS, Eduard, Marie KOPÍČKOVÁ, Radek MAREČEK, Hana STREITOVÁ a Martin BAREŠ. Transcranial magnetic stimulation of the cerebellum. Biomedical Papers, Olomouc: Palackého Universita, 2010, roč. 154, č. 2, s. 133-139. ISSN 1213-8118. info
 • BAREŠ, Martin, Eduard MINKS, Ivica HUSÁROVÁ a Kateřina FERENCOVÁ. Correspondence on ''Outcome measures used in studies of botulinum toxin in childhood cerebral palsy: a systematic review''. Journal of Child Neurology, United States: Sage, 2010, roč. 25, č. 6, s. 793-794. ISSN 0883-0738. info
 • BAREŠ, Martin. Současné trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci. Psychiatrie pro Praxi, Praha: Solen, 2010, roč. 11, č. 2. ISSN 1213-0508. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Stanislav SEVERA a Alan RICHARDSON. Long-term assessment of the efficacy and tolerability of botulinum toxin type A in the treatment of lower limb spasticity in children with cerebral palsy: comparison of dosing frequency. Developmental Medicine and Child Neurology, 2009, roč. 51, č. 6, s. 436-445. ISSN 0012-1622. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Fabrizio VECCHIO. Directional Functional Coupling of Cerebral Rhythms Between Anterior Cingulate and Dorsolateral Prefrontal Areas During Rare Stimuli: A Directed Transfer Function Analysis of Human Depth EEG Signal. Human Brain Mapping, 2009, roč. 30, č. 30, s. 138-146. ISSN 1053-5888. info
 • GESCHEIDT, Tomáš a Martin BAREŠ. Patologické hráčství u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Neurologie pro praxi, Konice: Solen s.r.o., 2009, roč. 10, č. 2. ISSN 1213-1814. info
 • JECH, Robert, Martin BAREŠ, Dušan URGOŠÍK, Olga ČERNÁ, Petr KLEMENT, Miriam ADAMOVIČOVÁ, Evžen RŮŽIČKA, Iva PŘÍHODOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Deep brain stimulation in acute management of status dystonicus. Movement Disorders, 2009, roč. 24, č. 15, s. 2291-2292. ISSN 0885-3185. info
 • BAREŠ, Martin. Léčba dystonií. Neurologie pro praxi, Konice: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 6, s. 356-359. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Novinky v transkraniální magnetické stimulaci. Neurologie pro praxi, Konice: Solen, s.r.o., 2008, roč. 9, č. 2, s. 79-82. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Pozdní hybné komplikace Parkinsonovy nemoci; wearing-off a další motorické fluktuace. Neurologie pro praxi, Konice: Solen, s.r.o., 2008, roč. 9, č. 2, s. 96-99. ISSN 1213-1814. info
 • HUSÁROVÁ, Ivica a Martin BAREŠ. Účasť cerebella na kognitívnych a nemotorických funkciách v obraze funkčnej magnetickej rezonancie. Neurologie pro praxi, Konice: Solen, s.r.o., 2008, roč. 9, č. 4, s. 236-239. ISSN 1213-1814. info
 • MINKS, Eduard, Martin BAREŠ, Kateřina FERENCOVÁ a Ivica HUSÁROVÁ. Dlouhodobá léčba spasticity dolních a horních končetin botulotoxinem A u dětí s dětskou mozkovou obrnou: Retrospektivní studie. Neurologie pro praxi, Suplementum C, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2008, roč. 9, č. 5, s. 1-22. ISSN 1213-1814. info
 • BABILONI, Claudio, Fabrizio VECCHIO, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Igor NESTRAŠIL, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Ivan REKTOR. Functional coupling between anterior prefrontal cortex (BA10) and hand muscle contraction during intentional and imitative motor acts. Neuroimage, Spojené státy americké: Elsevier, 2008, roč. 39, č. 3, s. 1314-1323. ISSN 1053-8119. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology, 2008, roč. 31, č. 5, s. 261-266. ISSN 0362-5664. info
 • BAREŠ, Martin, Irena REKTOROVÁ, Lenka KRAJČOVIČOVÁ a Ivan REKTOR. Heart valve abnormalities in Parkinson's disease treated with dopamine agonists. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008, roč. 255, č. 10, s. 1596-1596. ISSN 0340-5354. info
 • BAREŠ, Martin, Igor NESTRAŠIL a Ivan REKTOR. The effect of response type (motor output versus mental counting) on the intracerebral distribution of the slow cortical potentials in an externally cued (CNV) paradigm. Brain Research Bulletin, 2007, roč. 71, č. 1, s. 428-435. ISSN 0361-9230. info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu LUNGU, Tao LIU, Tobias WAECHTER, Christopher GOMEZ a James ASHE. Impaired predictive motor timing in patients with cerebellar disorders. Experimental Brain Research, Springer Verlag, 2007, roč. 180, č. 2, s. 355-365. ISSN 0014-4819. doi:10.1007/s00221-007-0857-8. info
 • MINKS, Eduard a Martin BAREŠ. Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneurotidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritériemi. Neurologie pro praxi, SOLEN s.r.o., 2007, roč. 8, č. 1, s. 40-46. ISSN 1335-9592. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Disturbed intracortical excitability in early Parkinson's disease is l-DOPA dose related: A prospective 12-month paired TMS study. Parkinsonism and Related Disorders, Oxford: Elsevier, 2007, roč. 13, č. 8, s. 489-494. ISSN 1353-8020. info
 • REKTOR, Ivan, Milan BRÁZDIL, Igor NESTRAŠIL, Martin BAREŠ a Pavel DANIEL. Modifications of cognitive and motor tasks affect the occurrence of event-related potentials in the human cortex. European Journal of Neuroscience, USA: Blackwell Science, 2007, roč. 26, č. 5, s. 1371-1380. ISSN 0953-816X. info
 • HUSÁROVÁ, Ivica, Marek BALÁŽ a Martin BAREŠ. Využitie botulotoxínu v terapii sialorrhei u Parkinsonovej choroby. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2007, roč. 8, č. 3, s. 168-170. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Onemocnění mozečku. Konice: Solen, s.r.o., 2007. info
 • TOMČÍK, Jan, Michal DUFEK, Jan HROMADA, Ivan REKTOR a Martin BAREŠ. Recurrent Miller Fisher syndrome with abnormal neuromuscular transmission: a case report. Acta Neurologica Belgica, 2007, roč. 107, č. 4, s. 112-114. ISSN 0001-6314. info
 • BAREŠ, Martin, Miroslava MUCHOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Myoklonus – srovnání účinnosti léčby podle typu ovlivněných neurotransmiterových systémů. Neurologie pro praxi., Praha: Solen, 2006, roč. 7, č. 1, s. 43-45. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Eva KOŠŤÁLOVÁ, Martin BAREŠ, Robert KUBA, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivan REKTOR. Dropped head syndrome in severe intractable epilepsies with mental retardation. Seizure: European Joural of Epilepsy., 2005, roč. 4, č. 14, s. 282-287. ISSN 1059-1311. info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu LUNGU, Tao LIU, Tobias WAECHTER, Christopher GOMEZ a James ASHE. Cerebellum contributes to motor timing and prediction. Behavioral and fMRI study in healthy subjects and patients with spinocerebellar ataxia. 2005. info
 • BAREŠ, Martin, Igor NESTRAŠIL a Ivan REKTOR. The effect of response type on the intracerebral distribution of the slow cortical potentials in contingent negative variation paradigm. 2005. info
 • BAREŠ, Martin. Update on spinocerebellar ataxias. In Book of Abstracts 37th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education. 2005. info
 • BAREŠ, Martin. Pregradual and Postgradual Medical System in the USA. In Book of Abstracts 37th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing education. 2005. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology, 2005, roč. 12, č. 12, s. 9-15. ISSN 1351-5101. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Sabina MEGOVÁ, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. Cognitive functioning after repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with cerebrovascular disease without dementia: a pilot study of seven patients. Journal of the Neurological Sciences, 2005, -, 229-230, s. 157-161. ISSN 0022-510X. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. Cognitive- and Movement- Related Potentials Recorded in the Human basal ganglia. Movement Disorders, 2005, roč. 20, č. 5, s. 562-568. ISSN 0885-3185. info
 • POHANKA, Michal, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jiří PULKRÁBEK a Ivan REKTOR. The long-lasting improvement of sexual dysfunction in patients with advanced, fluctuating Parkinson's disease induced by pergolide: evidence from the results of an open, prospective, one-year trial. Parkinsonism and Related Disorders, Oxford: Elsevier, 2005, roč. 11, č. 8, s. 509-512. ISSN 1353-8020. info
 • POHANKA, Michal, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jiří PULKRÁBEK a Ivan REKTOR. The long-lasting improvement of sexual dysfunction in patients with advanced, fluctuating Parkinson's disease induced by pergolide: Results of an open, prospective, six months and one-year follow-up. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 68, č. 3, s. 164-168. ISSN 1210-7859. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Daniela SOCHŮRKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive and movement related potentials in the basal ganglia. Movement Disorders, 2004, roč. 19, č. 9, s. 58. ISSN 0885-3185. info
 • BABILONI, Claudio, Martin BAREŠ, Fabrizio VECCHIO, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Davide Vito MORETTI, Alessandra UBALDI, Paolo Maria ROSSINI a Ivan REKTOR. Synchronization of gamma oscillations increases functional connectivity of human hippocampus and inferior-middle temporal cortex during repetitive visuomotor events. European Journal of Neuroscience, USA: Blackwell Science, 2004, roč. 19, č. 6, s. 3088-3098. ISSN 0953-816X. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Stanislav SEVERA, Jan BENETIN, Josef KRAUS, Andrew RICHARDSON a Lubomír LISÝ. Functional benefit of botulinum toxin (Dysport) in the treatment of dynamic equinus cerebral palsy spasticity: a prospective, multicentre, double-blind, placebo controlled study. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 67/100, č. 1, s. 16-23. ISSN 1210-7859. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. Letter to the editor-reply. Clinical Neurophysiology, Ireland: Elsevier, 2004, roč. 115, č. 12, s. 489. ISSN 1388-2457. info
 • POHANKA, Michal, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jiří PULKRÁBEK a Ivan REKTOR. Pergolide mesylate can improve sexual dysfunction in patients with Parkinsons disease: the results of an open, prospective, 6 month follow-up. European Journal of Neurology, Oxford: Blackwell Science, 2004, roč. 11, č. 7, s. 483-488. ISSN 1351-5101. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ, Milan BRÁZDIL, Hana KLAJBLOVÁ, Hana STREITOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. Cognitive potentials in the basal ganglia-frontocortical circuits. An intracerebral recording study. Experimental Brain Research, USA: Springer-Verlag 2002, 2004, roč. 158, č. 3, s. 289-301. ISSN 0014-4819. info
 • BAREŠ, Martin. Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Nadešel čas na všeobecný konsensus ohledně způsobilosti řízení motorových vozidel? Neurologie pro praxi, Konice: Solen s.r.o., 2004, roč. 5, č. 1, s. 36-38. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Nadešel čas na všeobecný konsensus ohledně způsobilosti řízení motorových vozidel? Psychiatrie pro praxi, Konice: SOLEN s.r.o., 2004, č. 2, s. 13-15. ISSN 1213-0508. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Abnormalities of cortical excitability and cortical inhibition in cervical dystonia: evidence from somatosensory evoked potentials and paired transcranial magnetic stimulation recordings. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2003, roč. 250, č. 1, s. 42-50. ISSN 0340-5354. info
 • REKTOR, Ivan, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. A SEEG study of ERP in motor and premotor cortices and in the basal ganglia. Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 114, s. 463-471. ISSN 1388-2457. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, Jiří FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, Pavel RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a Jana VELÍSKOVÁ. Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's disease:a national multicentre prospective randomized study. European Journal of Neurology, Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, č. 10, s. 399-406. ISSN 1351-5101. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr KAŇOVSKÝ a Hana STREITOVÁ. Cortical and subcortical distribution of middle and long latency auditory and visual evoked potentials in a cognitive (CNV) paradigm. Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2003, roč. 114, č. 114, s. 2447-2460. ISSN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin a Ivan REKTOR. Post-stimulus auditory and visual evoked potentials in the cognitive paradigm:stereoEEG recording from the temporal lobe and basal ganglia. Homeostasis in Health and Disease, Praha: CIANS Homeostasis, 2003, roč. 41,2001, č. 6, s. 256-257. ISSN 0960-7560. info
 • POHANKA, Michal, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jiří PULKRÁBEK a Ivan REKTOR. The impact of pergolide treatment on the sexual functions of men with Parkinsons disease: An open, prospective follow-up. Homeostasis, 2003, roč. 42, s. 74-76. ISSN 0960-7560. info
 • BAREŠ, Martin, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Pavel JURÁK, Pavel DANIEL, Miloslav KUKLETA a Ivan REKTOR. The effect of apomorphine administration on smooth pursuit ocular movements in early Parkinsonian patients. Parkinsonism and Related Disorders, Oxford: Elsevier, 2003, roč. 9, s. 139-144. ISSN 1353-8020. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Excessive daytime sleepiness and "sleep attacks" induced by entacapone. Fundamental & Clinical Pharmacology, UK: Blackwell Publishing, 2003, roč. 17, s. 113-116. ISSN 1744-3377. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ, Hana KLAJBLOVÁ a Ivan REKTOR. Intracortical inhibition and facilitation are impaired in patients with early Parkinsons disease: a paired TMS study. European Journal of Neurology, Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, s. 385-389. ISSN 1351-5101. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. The selective gating of the N30 cortical component of the somatosensory evoked potentials of median nerve is different in the mesial and dorsolateral frontal cortex: evidence from intracerebral recordings. Clinical Neurophysiology, Ireland: Elsevier, 2003, roč. 114, s. 981-991. ISSN 1388-2457. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Martin BAREŠ, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. The impact of motor activity on intracerebral ERPs: P3 latency variability in modified auditory odd-ball paradigms involving a motor task. Paris: Elsevier, 2003, roč. 33, s. 159-168. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Renata GAILLYOVÁ a Martin BAREŠ. Genetika dystonií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 66/99, č. 5, s. 323-328. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Jaroslav DUFEK. Transkraniální magnetická stimulace. 1. vyd. Brno: národní CENTRUM ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, 2003. 267 s. ISBN 80-7013-389-9. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Intracortical excitability in early parkinsonian patients - a one year follow-up paired TMS study. In Clinical Neurophysiology. Supplement. Barcelona: Elsevier, 2002. s. 5-5, 1 s. ISBN 1388-2457. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Hana KLAJBLOVÁ, Hana STREITOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Robert KUBA. Cognitive potentials in the basal ganglia - cortical circuits. A SEEG study. In Clinical Neurophysiology. Barcelona: Elsevier, 2002. s. 48-48, 1 s. ISBN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Úloha inhibitorů katechol-O-metyl-transferázy (COMT) v léčbě pozdních komplikací Parkinsonovy nemoci- účinnost a bezpečnost entakaponu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2002, roč. 65/98, č. 2, s. 69-75. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Miroslava MUCHOVÁ. Grafospasmus (písařská křeč): dlouhodobá léčba botulotoxinem A. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2002, roč. 65/98, č. 4, s. 240-244. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin a Petr KAŇOVSKÝ. Praktické použití botulotoxinu A v léčbě spasticity dospělé populace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2002, roč. 65/98, č. 6, s. 421-425. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Miroslava MUCHOVÁ, Michal DUFEK, Jiří LITZMAN, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Wegeners granulomatosis: ischemic stroke as the first clinical manifestation (case study). Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2002, roč. 249, č. 11, s. 1593-1594. ISSN 0340-5354. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Michal POHANKA a Ivan REKTOR. Penile erections and hypersexuality induced by pergolide treatment in advanced, fluctuating Parkinsons disease. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2002, roč. 249, s. 112-114. ISSN 0340-5354. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Dagmar KUBOVÁ, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Ivan REKTOR. Suppression of L-DOPA induced dyskinesias in advanced Parkinsons disease by continuous subcutaneous infusions of apomorphine- Results of one year, prospective follow-up. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 65/98, č. 1, s. 9-14. ISSN 1210-7859. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Dagmar KUBOVÁ, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Ivan REKTOR a Vladimír ZNOJIL. Levodopa-induced dyskinesias and continuous subcutaneous infusions of apomorphine: Results of a two-year, prospective follow-up. Movement Disorders, New York: Lippincott Raven, 2002, roč. 17, č. 1, s. 188-191. ISSN 0885-3185. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Jaroslav DUFEK, M VARGA a Ivan REKTOR. Senzitivita a specificita zátěžové polymyografie v diferenciální diagnostice tremoru horních končetin. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 65/98, č. 5, s. 340-346. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin. Pozdní komplikace Parkinsonovy nemoci- klinické projevy, léčba. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2002, roč. 82, č. 5, s. 280-283. ISSN 0032-6739. info
 • BAREŠ, Martin. Evokované potenciály v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní. Neurologie pro praxi, Konice: Solen s.r.o., 2002, roč. 3, č. 5, s. 244-248. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ a Miloslav KUKLETA. Intracerebral Recording of Readiness Potential Induced by a Complex Motor Task. Movement Disorders, New York: Lippincott- Raven, 2001, roč. 16, č. 4, s. 698-704. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ a Dagmar KUBOVÁ. Movement-related potentials in the basal ganglia: a SEEG readiness potential study. Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 11, s. 2146-2153. ISSN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Dagmar KUBOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ, Hana HORTOVÁ a Hana STREITOVÁ. Léčba posturálního třesu rozdílné etiologie primidonem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 1, s. 22-30. ISSN 1210-7895. info
 • REKTOR, Ivan, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jack LOUVEL a Michel LAMARCHE. Event-related potentials,CNV,readiness potential,and movement accompanying potential recorded from posterior thalamus in human subjects.A SEEG study. Neurophysiologie Clinique, Paris: Elsevier, 2001, roč. 31, č. 6, s. 253-261. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr; KAŇOVSKÝ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Pergolid mesylát (Permax) jako adjuvantní léčba Parkinsonovy nemoci - prospektivní, otevřená, šstiměsíční studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 4, s. 231-236. ISSN 1802-4041. info
 • BAREŠ, Martin a Ivan REKTOR. Basal ganglia involvement in sensory and cognitive processing. A depth electrode CNV study in human subjects. Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 1, s. 2022-2030. ISSN 1388-2457. info
 • REKTOR, Ivan, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Hana STREITOVÁ, Hana HORTOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. A SEEG study of ERPs in motor corticles and the basal ganglia. Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 1, s. 15. ISSN 1388-2457. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Irena KLAJBLOVÁ a Hana STREITOVÁ. Cognitive potentials in motor and premotor cortices and in the basal ganglia. Movement Disorders, New York: Lippincott- Raven, 2001, roč. 16, č. 1, s. 17. ISSN 0885-3185. info
 • BAREŠ, Martin. Parallel processing of cognitive evoked potentials in the frontal cortex and basal ganglia. An intracerebral study. Homeostasis, 2001, roč. 41, s. 55-57. ISSN 0960-7560. info
 • BAREŠ, Martin. Wilsonova nemoc a epilepsie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2001, roč. 64/97, č. 2, s. 128-131. ISSN 1210-7859. info
 • WISSEL, J, Petr KAŇOVSKÝ, Evžen RŮŽIČKA, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Jan JECH, Jan ROTH, C BRENNEIS, J MULLER, P SCHNIDER, E AUFF, Alan RICHARDSON a Werner POEWE. efficacy and safety of standardised 500 unit dose of Dysport (Clostridium botulinum toxin type A haemaglutinin compplex) in a heterogenous cervical dystonia popupation: results of a prospective, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled,. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2001, roč. 248, s. 1073-1078. ISSN 0340-5354. info
 • BAREŠ, Martin. Senzitivní příznaky Parkinsonovy nemoci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 64/97, č. 3, s. 139-143. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin. Diagnostika a klinické příznaky Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi, Konice: Solen s.r.o., 2001, roč. 2, č. 1, s. 22-24. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Kontingentní negativní variace (CNV)- Teoretické aspekty a praktické použití v neurovědách a psychiatrii. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, Praha: Tigis, 2001, č. 3, s. 161-167. ISSN 1211-7579. info
 • RŮŽIČKA, Evžen, Hana STREITOVÁ, Robert JECH, Petr KAŇOVSKÝ, Jan ROTH, Irena REKTOROVÁ, P. MEČÍŘ, Hana HORTOVÁ, Martin BAREŠ, B. HEJDUKOVÁ a Ivan REKTOR. Amantadine infusion in treatment of motor fluctuations and dyskinesias in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission, Vídeň, 2000, roč. 107, č. 1, s. 1297-1305. ISSN 0300-9564. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ a Ivan REKTOR. Alterations of motor cortical excitability and inhibition in patients with cervical dystonia: a pilot study. European Journal of Neurology, Oxford: Blackwell Science, 2000, roč. 7, Suppl. 3, s. 17. ISSN 1351-5101. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr KAŇOVSKÝ a Hana HORTOVÁ. Cortical and subcortical distribution of sensory and cognitive operations. A contingent negative variation SEEG study. Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2000, roč. 111, Suppl.1, s. 144. ISSN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr KAŇOVSKÝ a Hana STREITOVÁ. Cortical and subcortical distribution of cognitive operations: A contingent negative variation depth electrode study. Homeostasis, 2000, roč. 40, s. 91-93. ISSN 0960-7560. info
 • BAREŠ, Martin. Neurofyziologické vyšetřovací metody v klinické neurologické praxi. Neurologie pro praxi, Praha: Solen, 2000, roč. 1, č. 1, s. 8-11. ISSN 1213-1814. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Jaroslav LNĚNIČKA, Dagmar KUBOVÁ, Martin BAREŠ a Hana HORTOVÁ. Indukce změny pohybového vzorce u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou navozená současnou léčbou rehabilitační a botulotoxinem A. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 4, s. 203-410. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Martin BAREŠ a Hana HORTOVÁ. Treatment of facial and oro-linguo-mandibular tardive dystonie by botulinum toxin A: evidence of a long-lasting effect. Movement Disorders, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 1999, roč. 14, č. 5, s. 886-888. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ a Dagmar KUBOVÁ. Cognitive and movement related potentials in the basal ganglia. A SEEG study in epileptic patients.Abstract. 1. vyd. Jerusalem, Israel.: IBRO world congress, 11.-15.6.1999, 1999. 1 s. Abstr of Fifth IBRO world congress of neurosience. info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Michal PELLAR a Ivan REKTOR. Neurologie pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 288 s. ISBN 80-7013-287-6. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, P. DANIEL, R. HEKERLOVÁ, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ a Jaroslav DUFEK. Dlouhodobá remise cervikální dystonie navozená léčbou botulotoxinem A - signál možného ovlivnění centrálního dystonického mechanismu? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61/94, č. 3, s. 126-137. ISSN 1210-7859. info
 • REKTOR, Ivan, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jack LOUVEL a Michel LAMARCHE. Posterior thalamus is involved in the movement preparation and activity.A SEEG study of Readiness Potential,Movement Accompanying Potential,CNV,P3 and evoked potentials. Abstracts. Movement Disorders, 1998, roč. 13, č. 2, s. 101. ISSN 0885-3185. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Dagmar, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. High doses of primidone as a treatment for postural tremor in various neurological diseases.Abstracts. Movement Disorders, 1998, roč. 13, č. 2, s. 204. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ a Dagmar KUBOVÁ. Movement preparation in the basal ganglia. A SEEG study. Abstracts. Movement Disorders, 1998, roč. 13, č. 2, s. 101. ISSN 0885-3185. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Miloslav KUKLETA a Petr KAŇOVSKÝ. Movement-related cortical potentials - an intracerebral study of epileptics. Abstarcts. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1998, roč. 107, s. 33. ISSN 013-4694. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Paul BUSER, Pavel DANIEL, Petr KAŇOVSKÝ, Dagmar KUBOVÁ, Miloslav KUKLETA, Michel LAMARCHE a Jack LOUVEL. Kortiko-subkortikální interakce v přípravě a provedení pohybu. Abstrakta. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61/94, č. 1, s. 36. ISSN 1210-7859. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, Hana STREITOVÁ, Hana HORTOVÁ a Pavel DANIEL. Intracerebral recording of P22/N30 median SEP component and change of its amplitude caused by active movement and mental movement simulation. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1998, roč. 106, č. 3, s. 66. info
 • BAREŠ, Martin, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Pavel JURÁK a Pavel DANIEL. The change in smmoth pursuit eye movements in L-DOPA naive parkinsonian patients following administration of subcutaneous apomorphine. Movement Disorders, New York: Lippincott Raven, 1998, roč. 13, č. 4, s. 181. ISSN 0885-3185. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Jaroslav LNĚNIČKA, Hana HORTOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Martin BAREŠ. Indukce změny pohybového vzorce u dětí s dětskou mozkovou obrnou navozená současnou léčbou rehabilitační a botulotoxinem A. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: ČLS, 1998, roč. 61, Suppl.1, s. 36. ISSN 1210-7895. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Hana STREITOVÁ, Dagmar POSPÍŠILOVÁ a Michal DUFEK. Socioekonomické aspekty terapie faciálních dyskinezí botolotoxinem A. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1996, roč. 59/192, č. 3, s. 148-151. ISSN 1210-7859. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana HALAČKOVÁ, Martin BAREŠ, Robert KUBA a Dagmar POSPÍŠILOVÁ. Multisystémová atrofie- nový nosologický koncept. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1996, roč. 59/92, č. 1, s. 3-9. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan a Martin BAREŠ. Diferenciální diagnostika centrálních okohybných poruch z pohledu klinické neurologické praxe. Část I. Fyziologie centrální okulomotoriky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995, roč. 58/91, č. 4, s. 172-175. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan a Martin BAREŠ. Diferenciální diagnostika centrálních okohybných poruch z pohledu klinické neurologické praxe. Část I. Patologie centrální okulomotoriky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995, roč. 58/91, č. 5, s. 223-227. ISSN 1210-7859. info

2. 3. 2019

Inaugurační projev

Inaugurační projev

11. dubna 2018
Aula Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 

Vaše magnificence, vážený pane rektore,
vážení členové vedení Masarykovy univerzity,
vážení páni děkani,
vážení členové vedení Lékařské fakulty,
vážení členové akademické obce Masarykovy univerzity,
milé kolegyně a kolegové,
vzácní hosté,

Osobní úvod

když mě členové Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v květnu minulého roku poctili tím, že mi v děkanské volbě vyjádřili jednomyslnou podporu, hodně jsem od té doby přemýšlel o naší fakultě, o naší univerzitě – a o své roli děkana.

A rád bych se s Vámi dnes podělil o některé z těchto myšlenek.

Své jednomyslné zvolení děkanem vnímám především jako projev velké důvěry ze strany akademické obce naší fakulty, a též jako velký závazek.

Spolu s tím mám intenzivní pocit, že každé z mých dosavadních tří povolání – tedy povolání lékaře, povolání pedagoga a povolání vědce – bylo důležitou průpravou pro mou novou roli v čele fakulty. A zároveň důležitou životní zkušeností, která mi může pomoci se tohoto nesnadného úkolu zhostit s patřičným vhledem a porozuměním, s náležitou odpovědností a pokorou.

Pojetí funkce děkana

Svou roli děkana chápu především jako službu akademické obci. Kdy chci v rámci této služby především pečovat o důstojné, přátelské a motivující prostředí pro všechny pracovníky i studenty. Kdy chci lidi v akademické obci spojovat a pečovat o dobrou atmosféru – a tím napomáhat rozvíjení intelektuálního a tvůrčího potenciálu celé fakulty.

Velmi dobře totiž vím, že máme-li společně posunout naši lékařskou fakultu směrem k vizím, se kterými jsem na post děkana kandidoval, pak musí jít o vskutku týmovou práci nejen všech členů vedení fakulty, ale také všech akademických i neakademických pracovníků – i studentů.

Při vedení a správě fakulty proto budu usilovat o vstřícnost, otevřenou komunikaci a dialog na všech úrovních, abych dokázal do našeho společného díla zapojit co nejvíce lidí. Jen tak dokážeme maximálně využít všech podnětných myšlenek a inspirativních nápadů.

Konkrétní programové priority

Pokud bych měl zmínit konkrétní oblasti, na které budu jako děkan klást důraz, pak jsou to formy a metody výuky, oblast vědy a výzkumu, oblast vnějších vztahů a prezentace fakulty či problematika internacionalizace. Dále se zaměřím na personální politiku a hodlám se aktivně věnovat studentským záležitostem a posílení komunikace s absolventy i se zájemci o studium. Opomíjet samozřejmě nemohu klíčovou oblast hospodaření a palčivou otázku financování lékařských fakult a související legislativu.

Hlavní cíl – výchova absolventů

Ovšem hlavním cílem, ke kterému by mělo naše snažení na lékařské fakultě směřovat, je vzdělávání budoucích lékařů a zdravotníků. A naším hlavním posláním výchova absolventů, kteří budou dělat čest své profesi nejen po odborné stránce, ale také lidsky. Každý dobrý lékař a zdravotník totiž musí disponovat značnou mírou empatie a zároveň musí být připraven na určitou míru sebezapření i sebeobětování – jak z hlediska svého osobního života, tak z hlediska toho, že především slouží druhým lidem, kteří se na něj obracejí s důvěrou a upínají k němu své naděje.

A role lékařů je specifická ještě v jednom ohledu – ve své práci přicházejí do kontaktu s množstvím lidí – z různých prostředí, různých společenských vrstev, různých věkových skupin. Kromě své kvalifikace a odbornosti se tak lékaři vlastně stávají i určitými vyslanci fakulty a univerzity napříč celou společností; a v očích nejširší populace též určitými vzory vzdělanosti. Ani na tento důležitý společenský prvek bychom při výchově budoucích lékařů neměli zapomínat.

Poslání univerzity a role Masarykovy univerzity

Vedle uvedených dílčích úkolů a záměrů chci mít také na paměti, co je naším posláním jako univerzity, kterou naše fakulty společně tvoří.

Jako děkan chci sloužit nejen akademické obci své fakulty, ale také základní ideji toho, co je a co má být univerzita. Posláním univerzity jakožto universitas je nejen vzdělávat a posouvat hranice poznání, ale zároveň být ve společnosti kritickou instancí. Tedy instancí, která umožňuje společenské a lidské sebepoznání a pomáhá hledat odpovědi na palčivé otázky doby a řešení naléhavých problémů. V tomto smyslu musí univerzita jako společenská instituce hrát vůdčí roli a být v pravém smyslu institucí elitní a institucí elit. A to zejména dnes, kdy se hovoří o jisté krizi elit a kdy se elity stávají terčem nejrůznějších útoků, a to i z míst nejvyšších.

O takovéto cíle by tedy měla naše univerzita – jakožto federace devíti fakult – usilovat. A každá z devíti fakult by měla – v této naší malé univerzitní republice – k tomuto cíli přispívat svým dílem.

Masarykova univerzita má jedinečnou pozici v tom, že její vznik je úzce spjat nejen se založením Československé republiky před 100 lety, ale především s odkazem a fascinujícím životním příběhem Tomáše Garrigua Masaryka – myslitele, humanisty a našeho největšího státníka. Naše univerzita má tedy povinnost a závazek být strážkyní a ochránkyní idejí, principů a hodnot, které má takříkajíc ve své genetickém kódu.

Když jeden z největších filozofů 20. století, Karl Popper, přebíral v roce 1994 v Praze čestný doktorát, který mu byl udělen na návrh 3. Lékařské fakulty, ve svém projevu řekl, že velmi obdivuje dva velké státníky, dva skutečné hrdiny Evropy 20. století –   T. G. Masaryka a Winstona Churchilla. A mezi klíčovými Masarykovými vlastnostmi vyzdvihl jeho osobní odvahu, moudrost, opravdovost, otevřenost a humanismus.

Myslím, že přesně toto jsou vlastnosti a hodnoty, kterými bychom se měli s blížícím se 100. výročím založení naší univerzity inspirovat. Jen tak může naše univerzita do druhého století své existence vykročit jako skutečná univerzita Masarykova.

Závěrečné přání

Chci tedy popřát své fakultě, chci popřát naší univerzitě, chci popřát nám všem, abychom se v našem myšlení a konání nechali inspirovat a vést masarykovskými hodnotami a ideály.

A také hlubokým masarykovským pojetím života a práce sub specie aeternitatis – tedy z hlediska věčnosti.

Ku prospěchu lékařské fakulty. Ku prospěchu všech našich fakult. A k větší slávě naší malé federace, naší malé republiky – Masarykovy univerzity!

Děkuji Vám!

Dopisy děkana

První dopis děkana všem na LF

Vážení členové akademické obce,
vážení členové akademického senátu,
vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci a studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,
přátelé,

obracím se na Vás poprvé ve své nové roli děkana, abych Vás všechny srdečně pozdravil a abych Vám představil svůj nejbližší tým. Rád bych Vám také referoval o svých aktivitách od nástupu do čela fakulty a nastínil Vám hlavní myšlenky a principy, o které se chci opírat při našem společném díle na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Nejprve mi ale dovolte, abych upřímně poděkoval panu emeritnímu děkanovi Mayerovi a celému jeho týmu za veškerou jejich práci pro fakultu a pro akademickou obec v minulých letech. Budu jim samozřejmě vděčný za veškerou jejich podporu a pomoc, abychom jako fakulta společně dokázali co nejlépe čelit úkolům a výzvám, které jsou před námi. Současně bych rád poděkoval bývalé tajemnici paní ing. Blance Sochorové za její dlouholetou výbornou práci pro naši fakultu.

Jak víte, do funkce děkana jsem byl Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zvolen 16. května 2017, ovšem vedení fakulty jsem se oficiálně ujal až 1. února 2018. A 20. února 2018 senát v tajném hlasování podpořil i celý můj tým proděkanů, a to velmi výraznou většinou. (Řada mých proděkanů získala jednohlasnou nebo téměř jednohlasnou důvěru senátorů.)

Tato silná podpora pro můj tým mě samozřejmě velmi těší a velice si jí vážím. Vnímám ji ale také jako velký závazek a o to více budu pracovat na tom, aby se nám fakultu společně podařilo posunout směrem k vizím a představám, se kterými jsem před senátory předstoupil vloni v květnu, kdy jsem ve volbě děkana získal bezprecedentní jednomyslnou podporu.

Jsem také velmi potěšen, že senát 20. února 2018 na můj návrh velmi výraznou většinou schválil i nové složení Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v níž zasedne zhruba 40 procent nových členů.

Dovolte mi nyní, abych Vám oficiálně představil svůj tým proděkanů potvrzený Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity:

 • prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., proděkan pro vědu a doktorské studium (a statutární zástupce děkana)
 • prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., proděkanka pro studium v preklinických oborech
 • prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., proděkanka pro zubní lékařství a akademické záležitosti
 • doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., proděkan pro anglické studium a internacionalizaci
 • doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., proděkan pro rozvoj a výuku v klinických oborech
 • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
 • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní obory a informační technologie
 • MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání
 • Mgr. Jana Fialová, Ph.D., proděkanka pro záležitosti studentů

Co se týče mých aktivit a aktivit členů vedení naší fakulty v posledních týdnech, tak již svůj první den v úřadu, tedy 1. února 2018, jsem pozval všechny pracovníky děkanátu na společné setkání, kde jsem jim představil svůj nejbližší tým spolupracovníků a nastínil své představy fungování děkanátu a směřování fakulty jako celku.

Tentýž den se poprvé sešlo nové vedení fakulty na celodenním výjezdním zasedání, které navštívil i rektor Mikuláš Bek; hovořil kromě jiného o spolupráci mezi fakultou a univerzitou na projektu Komplexního simulačního centra MU (SIMU) či o dobudování infrastruktury kampusu. Na výjezdní zasedání pak v průběhu února navázaly porady vedení v týdenních intervalech; s agendou a obsahem našich porad se budete moci průběžně seznamovat prostřednictvím zápisů, které jsme již začali uveřejňovat.

K dominantním tématům, kterými se vedení fakulty dosud zabývalo, patřila roční evaluace fakulty vedením Masarykovy univerzity, organizační řád, podmínky PGS studia, příprava rozpočtu na rok 2018 či re-akreditace studijních oborů v souvislosti s přípravou institucionální akreditace, resp. příprava na transformaci studijních oborů na studijní programy a příprava SIMU.

Během února jsem rovněž zahájil evaluační pohovory či konzultace se všemi přednosty klinik, kateder či ústavů v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (je jich přes 70); tyto pohovory probíhají celý únor a budu v nich pokračovat také v průběhu března.

Již od počátku svého děkanského mandátu se snažím být aktivní rovněž směrem navenek fakulty. Dne 5. února 2018 jsem byl zvolen místopředsedou Asociace děkanů lékařských fakult ČR. Hlavním cílem této organizace je na celostátní úrovni koordinovaně řešit problematiku vzdělávání na lékařských fakultách a zejména otázku financování ze strany státu.

Dne 22. února a 23. února 2018 jsem v Praze absolvoval v rámci Asociace děkanů lékařských fakult ČR jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR (s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a náměstkem ministra Romanem Prymulou) a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (s náměstkem ministra Pavlem Dolečkem). Hlavním tématem jednání byl nedostatek učitelů na lékařských fakultách a otázka financování; na ministerstvu zdravotnictví pak ještě i problematika specializačního vzdělávání lékařů.

Pokud jde o mé dlouhodobé záměry a plány, pak většinu z nich lze vyčíst z mého programového prohlášení, se kterým jsem minulý rok kandidoval do čela fakulty a z nějž vyplývá, v jakých oblastech a jakými cestami chci usilovat o změnu.

Kromě jiného chci klást důraz na formy a metody výuky, na oblast vědy a výzkumu, oblast vnějších vztahů a prezentace fakulty či problematiku internacionalizace. Zaměřit se dále chci na personální politiku a hodlám se také aktivně věnovat studentským záležitostem a posílit komunikaci se studenty. Opomíjet přirozeně nemohu zcela klíčovou oblast hospodaření a palčivou otázku financování lékařských fakult a související legislativy.

Za klíčovou podmínku úspěšné realizace pozitivních změn ale osobně považuji otevřenou komunikaci a dobrou spolupráci v rámci celé naší fakulty. Jsem přesvědčen, že musí jít o vskutku týmovou práci nejen všech členů nového vedení, ale také všech akademických i neakademických pracovníků – i studentů. A to tím spíše, že ne všechny kroky, které nás čekají, budou snadné a ne všichni s nimi budou ztotožněni (např. nová pravidla rozpočtu, změna podmínek doktorského studia, podmínek pro habilitační či profesorská řízení či sjednocení rozvrhu).

Pokud jde o mou roli jako děkana, rád bych zopakoval to, co říkám již dlouho a s čím jsem také kandidoval do čela naší fakulty. Tedy že úkolem děkana je pečovat o důstojné, přátelské a motivující prostředí pro všechny pracovníky i studenty. Roli děkana na prvním místě chápu jako službu celé akademické obci a chci spolupracovat se všemi a usilovat o maximální možný konsensus.

Na fakultu chci nahlížet především jako na společenství, jako na jeden velký tým, kdy posláním děkana je lidi spojovat, motivovat je a pečovat o dobrou atmosféru – a tím napomáhat rozvíjení intelektuálního a tvůrčího potenciálu celé fakulty.

Myslím, že blížící se 100. výročí založení naší fakulty a naší univerzity nás všechny k podobnému ideálu zavazuje; a měli bychom se společně snažit se mu co nejvíce přiblížit. Nemluvě o tom, že jedině na základě špičkové týmové práce dokážeme splnit opravdu náročné úkoly, jako je vybudování Komplexního simulačního centra MU (SIMU) – které ale zároveň posune celou naši fakultu na zcela novou úroveň a učiní ji jedinečnou.

Vážení členové akademické obce,
vážení členové akademického senátu,
vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci a studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,
přátelé,

týmová spolupráce, týmový duch, dobrá komunikace a otevřená výměna názorů jsou hlavní principy, kterými se chci v čele naší fakulty řídit. A budu hledat i nové způsoby, jak do naší společné práce na správě a zlepšování fakulty zapojit co nejvíce z Vás – abychom nepřicházeli o žádné podnětné myšlenky a inspirativní nápady. Protože jak už kdysi řekl patron naší univerzity T. G. Masaryk, svět se udržuje jen prací, a to prací drobnou a stálou.

Věřím, že s blížícím se 100. výročím založení naší fakulty a naší univerzity by nám všem měla být inspirací nejen tato myšlenka, ale zároveň i masarykovské hluboké pojetí života a práce sub specie aeternitatis.

Srdečně Váš


Martin Bareš
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Brno 27. února 2018

Druhý dopis děkana všem na LF

Vážení členové akademické obce,
vážení členové akademického senátu,
vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci a studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,
přátelé,

obracím se na Vás touto cestou jako děkan naší fakulty již podruhé. Od mého posledního dopisu uběhly čtyři měsíce, a proto považuji za svou povinnost Vás informovat o svých klíčových aktivitách v uplynulém období a o dalších záměrech svého týmu.

Ve svém minulém dopisu jsem za klíčovou podmínku úspěšné realizace pozitivních změn v rámci naší fakulty označil otevřenou komunikaci a dobrou spolupráci. A dodal jsem, že musí jít o vskutku týmovou práci nejen všech členů vedení, ale také všech akademických i neakademických pracovníků – i studentů.

Samozřejmě mě velmi těší kladné ohlasy od řady z Vás, kdy oceňujete otevřenost a způsob komunikace nejen mezi vedením a fakultní veřejností (např. forma zápisů z porad vedení či diskuze na poradách, kde se velmi aktivně zapojují také studenti), ale též na úrovni kolegia děkana či během jednání akademického senátu. A samozřejmě také – a snad především – na úrovni neformální komunikace.

Budu velice rád, pokud tento trend bude, i s Vaším přispěním, dál pokračovat. Věřte, že této oblasti věnujeme velkou pozornost a značné úsilí. Dobrou komunikaci a spolupráci uvnitř fakulty totiž považuji za klíčový nástroj k tomu, abychom mohli maximálně rozvíjet intelektuální a kreativní potenciál, kterým společně disponujeme.

Pokud jde o detailní informace o aktivitách a klíčových událostech za poslední čtyři měsíce (tedy od mého prvního dopisu), o ty se s Vámi pravidelně dělíme prostřednictvím zápisů z porad členů vedení a z kolegia děkana. Nyní mi tedy dovolte, abych zdůraznil a podtrhl ty události a aktivity, které osobně považuji za nejdůležitější a strategické z hlediska dalšího směřování fakulty.

Především se mi již před časem podařilo uzavřít několikatýdenní evaluační pohovory se všemi přednosty klinik, kateder a ústavů naší fakulty (celkem 71). Velmi oceňuji, že tyto pohovory byly jejich účastníky v drtivé většině vnímány pozitivně. Díky nim jsem si mohl utvořit poměrně přesný a plastický obraz stavu fakulty a jejích jednotlivých pracovišť, na základě kterého se budu schopen daleko kvalifikovaněji rozhodovat ohledně směřování fakulty jako celku.

Počátkem dubna akademický senát fakulty schválil návrh rozpočtu pro rok 2018. Rozpočet pro příští rok již bude sestavován podle nových kritérií.

V průběhu března proběhly na fakultě – v rámci žádosti o institucionální akreditaci – úspěšné monitorovací návštěvy Národního akreditačního úřadu. Přičemž první březnová návštěva byla vůbec první návštěvou tohoto typu na celé naší univerzitě (Masarykova univerzita pak získala institucionální akreditaci dne 24. 5. 2018).

Dne 11. 4. 2018 proběhla společná slavnostní inaugurace děkanů kampusových fakult. Ve svém projevu jsem tehdy načrtl obecnější vizi pro naši fakultu a rovněž jsem se pokusil zamyslet nad rolí Masarykovy univerzity v současné společnosti a v „předvečer“ 100. výročí jejího založení. (K dispozici je také videozáznam z celé inaugurace.) Společnou inauguraci děkanů vnímám jako symbolické vyjádření užší spolupráce kampusových fakult, kterou hodláme dále rozvíjet na více úrovních.

Další událostí, která, jak doufám, posílí pouto mezi kampusovými fakultami a jejich akademickými obcemi, byl společný Campus Day v rámci letošního Dies Academicus dne 16. 5. 2018. Věřím, že jsme touto akcí založili novou tradici a že se ji podaří rozvíjet v letech následujících.

Dne 23. 5. 2018 se na naší fakultě uskutečnila již 62. studentská vědecká konference Lékařské fakulty MU, jejíhož zahájení jsem se zúčastnil. Tvůrčí činnost, včetně prezentace výsledků výzkumu a bádání, nesporně patří k aktivitám, které se vymykají běžným povinnostem vysokoškolského studenta, který v první řadě studuje a připravuje se na skládání náročných zkoušek. Proto velmi oceňuji aktivní účast všech prezentujících a velice si vážím jejich práce a zájmu. Věřím také, že někteří z nich budou uvažovat o tom, že spojí svou budoucí profesní kariéru s naší fakultou. Zároveň bych rád využil této příležitosti k poděkování organizátorům konference v čele s Dr. Michalem Jurajdou.

Pokud jde o vnitřní komunikaci na fakultě a prezentaci směrem ven, již nějakou dobu pracujeme na aktualizaci a revitalizaci současných webových stránek (má je v gesci nově zřízená Pracovní skupina pro elektronickou prezentaci), a to vše s výhledem ke zcela novým internetovým stránkám, které se začínají připravovat a  které budou využívat novou grafiku a jednotný vizuální styl a vylepšené technické prostředí.

V průběhu jara jsme byli z důvodu komplikované personální situace nuceni pozastavit vydávání fakultního bulletinu. Nyní začínáme uvažovat – právě i v návaznosti na přípravu nových webových stránek – nad zcela novým fakultním elektronickým newsletterem.

Pokud jde o oblast vnější spolupráce a vnějších vztahů fakulty, zde bych rád zmínil svá jednání s řediteli nemocnic, tedy FN Brno, FNUSA a Vojenské nemocnice ohledně praxí a stáží studentů. A dále pak vyjednávání o dlouhodobé spolupráci s  regionálními nemocnicemi, mj. v Uherském Hradišti, Boskovicích či v Jihlavě. Jedním z hlavních cílů této iniciativy je diverzifikovat klinické praxe a snížit tak zátěž na stávajících klinických pracovištích. (Téma se již také objevilo v médiích, mj. v MF Dnes.)

Dále jsem absolvoval několik jednání s řediteli ústavů Akademie věd ČR, a to především ohledně možné spolupráce v oblasti Ph.D. studia a mezioborového výzkumu.

Počátkem května 2018 jsem podnikl pracovní cestu do USA, na University of Minnesota, kde jsem s tamním děkanem lékařské fakulty jednal o možnostech spolupráce mezi oběma fakultami.

Za zřejmě největší dosavadní úspěch, kterého jsme dosáhli díky intenzivní a koordinované aktivitě v rámci Asociace děkanů lékařských fakult ČR (jejímž jsem od února 2018 místopředsedou), považuji to, že se podařilo na celostátní úrovni otevřít dlouhodobě opomíjené téma financování lékařských fakult a vyvolat k němu seriózní politickou diskuzi. A následně tuto diskuzi přenést na půdu dotčených ministerstev a na vládní úroveň.

Intenzivní vyjednávání na různých úrovních (se členy parlamentu, na ministerstvech či s předsedou vlády) probíhaly od února tohoto roku a vyvrcholily dne 15. 5. 2018 jednáním Asociace děkanů lékařských fakult ČR na Úřadu vlády s premiérem a s ministry zdravotnictví a školství, které se týkalo navýšení financí pro lékařské fakulty, resp. počtu mediků v následujících letech. Výsledkem jednání je průlomová dohoda na akčním plánu pro příští roky. (Viz také zpravodajství České televize k danému tématu; čas 1:09:00). Dne 6. 6. 2018 pak vláda rozhodla, že ještě letos bude v rámci zmíněného záměru uvolněno 135 milionů Kč pro vyučující na lékařských fakultách. V příštím roce by mělo být pro lékařské fakulty uvolněno dalších několik set milionů Kč. (Dne 22. 6. 2018 jsem se v této souvislosti v Praze zúčastnil interview s Martinem Veselovským na internetové televizi DVTV.)

 

Vážení členové akademické obce,
vážení členové akademického senátu,
vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci a studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,
přátelé,

dovolte mi nyní ještě, abych se s Vámi krátce podělil o hlavní úkoly, které nás čekají v nejbližších týdnech a měsících. K nim bude samozřejmě patřit příprava nových rozpočtových pravidel a výhledu směrem k rozpočtu fakulty pro rok 2019. Příští rozpočet by již měl být nastaven výkonnostně (tedy především podle výsledků vědeckých a pedagogických).

Dále nás – v kontextu rostoucího akcentu na podporu vědy a výzkumu – čekají vnitřní diskuze a přizpůsobení se nové metodice hodnocení výzkumu v ČR (Metodika M17+). Samozřejmě platí, že má-li do budoucna být fungování naší fakulty a její hospodaření udržitelné, nemůžeme opomíjet širší rámec a pravidla pro financování vědy a výzkumu platné na národní úrovni. Budeme proto hledat nové optimální nastavení kritérií a hodnocení, které se bude týkat jak Ph.D. studia, tak podmínek habilitací a profesorských řízení. Všechny tyto oblasti musejí být do budoucna úzce navázány na publikační aktivity a na rozpočet fakulty. Zavádění nových kritérií bude probíhat postupně a v několika fázích, ale jedná se o nezbytné změny, má-li fakulta vyhovět připravovaným novým pravidlům financování a má-li si do budoucna udržet ambici patřit ke špičkovým školám.

Zcela souhlasím s profesorem Tomášem Kašpárkem, proděkanem pro vědu a doktorské studium, podle kterého na naší fakultě existuje velký potenciál pro významný kvalitativní posun, díky kterému bychom měli dobře zvládnout přechod na nový systém hodnocení vědy. Budu velmi rád, kdyby v tomto směru uvnitř naší fakulty probíhala o vědě a doktorském studiu opravdu kvalifikovaná diskuze (před časem pan proděkan Kašpárek v této věci distribuoval email s přizváním ke společné diskuzi a spolupráci).

Rád bych v této souvislosti též připomněl, že již byla – v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona – zahájena přeměna oborových rad Ph.D. studia. Noví garanti studijních programů (předsedové oborových rad) by měli být jmenováni ke dni 1. 9. 2018. Probíhá již také (re)akreditace všech studijních programů Ph.D. studia.

Další z významných změn, které nás čekají, je celouniverzitní sjednocení rozvrhu. Tento krok má kromě jiného umožnit nový systém dvouoborového studia na naší univerzitě a dále také efektivnější využití učeben a dalších prostor.

Ten nejdůležitější jednotlivý projekt naší fakulty – naši budoucí „vlajkovou loď“ – jsem si nechal na závěr. Je jím samozřejmě Komplexní simulační centrum MU (SIMU). Tento organizačně, technicky a administrativně nesmírně náročný projekt dál plynule běží a já bych chtěl upřímně poděkovat všem kolegům, kteří se na něm podílí. Nyní jsme ve fázi, kdy již byl vybrán dodavatel stavby a pozvolna začne příprava stavebních prací. Projekt SIMU posune celou naši fakultu na zcela novou úroveň a učiní ji jedinečnou, a to nejen ve středoevropském prostoru.

 

Vážení členové akademické obce,
vážení členové akademického senátu,
vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci a studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,
přátelé,

společně s kolegy ve vedení intenzivně pracujeme a budeme fakultu dál posouvat směrem, ke kterému jsem se zavázal ve svém programovém prohlášení před volbou děkana v roce 2017. Snažím se při tom stále držet masarykovského kréda každodenní drobné práce. A věřím, že i Vy postupně začínáte vnímat a pociťovat dílčí změny k lepšímu.

Budu si velmi považovat, pokud nás budete v našich dalších krocích podporovat a přiložíte ruku k dílu. Má vize fakulty pro následující období je jasná: chceme a musíme být školou, která bude kvalitně vyučovat všeobecné lékařství, zubní lékařství a celou paletu nelékařských studijních programů. Naši současnou nabídku do budoucna plánujeme ještě rozšířit o studijní program „Farmacie“ (se zaměřením na klinickou farmacii), NMgr. program „Veřejné zdravotnictví“ (který by tematicky pokrýval oblast mezi ekonomikou, legislativou a zdravotní péčí/medicínou) a program „Embryolog ve zdravotnictví“. Dále je rozpracováván strategický záměr vzniku Centra/Institutu Evidence-Based Healthcare (jehož součástí bude Cochrane Czech Republic, centrum excelence Joanna Briggs Institute a národní český GRADE center), který bude sloužit široké fakultní veřejnosti a umožní podporu využívání vědeckých důkazů ve výuce i v klinické praxi a podnítí další spolupráci akademických a klinických pracovišť. K tomu všemu pak při naší fakultě – jako historicky největší projekt – vznikne a začne fungovat SIMU.

Již z tohoto stručného výčtu je patrné, že pokud se nám uvedené záměry podaří prosadit a naplnit, Lékařská fakulty Masarykovy univerzity by se do budoucna mohla stát skutečně jedinečným centrem lékařského a zdravotnického vzdělávání, vědy a výzkumu – a pracovištěm se značnou váhou a prestiží, a to nejen v rámci České republiky.

Je myslím evidentní, že na naší fakultě nyní procházíme velmi zajímavým obdobím, které před nás klade řadu úkolů a problémů k řešení, ale zároveň otevírá nové možnosti. A je jen na nás, jakým způsobem se nám jich podaří – společně – zhostit. Cesta kupředu je otevřená.

Ovšem nejen prací a studiem živ je člověk – blíží se období dovolených a letní prázdniny. Dovolte mi tedy, abych Vám všem poděkoval za Vaši práci pro fakultu a univerzitu v tomto semestru a popřál Vám hezké léto a dostatek odpočinku.

Na další spolupráci a další setkávání s Vámi se těší


Martin Bareš
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Brno 28. června 2018

Projev ke 100. výroční založení fakulty

Předávání pamětních medailí u příležitosti 100. výročí založení LF MU

1. května 2019

Spectabiles, vážené paní děkanky, vážení pánové děkani,
vážené paní proděkanky a pánové proděkani,
vážení členové akademického senátu a vědecké rady,
vážení členové akademické obce,
milé kolegyně a kolegové,
vzácní hosté,

Uvítání

je pro mě nesmírnou ctí přivítat Vás všechny na dnešním slavnostním akademickém shromáždění.  Osobně si velice považuji, že Vás zde mohu uvítat jako děkan fakulty, která letos slaví 100. výročí svého založení – stejně tak jako celá naše univerzita.

Proč se dnes scházíme

Když jsem byl v dubnu minulého roku slavnostně uveden do funkce děkana, při svém inauguračním projevu jsem tehdy řekl, že hlavním cílem, ke kterému by mělo naše snažení na Lékařské fakultě směřovat, je vzdělávání budoucích lékařů a zdravotníků. A naším hlavním posláním výchova absolventů, kteří budou dělat čest své profesi nejen po odborné stránce, ale také lidsky.

Dnes se scházíme proto, abychom poděkovali lidem, kteří po léta a po desetiletí odpovědně a s velkým nasazením pracovali či stále pracují na tom, aby naše fakulta mohla toto své důležité poslání plnit.

Vy – dnes oceňovaní akademici, lékaři, pedagogové a vědci – jste po dlouhou dobu pečovali o to, aby brány naší fakulty opouštěli po všech stránkách výborně připravení absolventi. Kteří se pak stávají ambasadory své profese a své fakulty nejen v české společnosti, ale též v Evropě a ve světě. Za což Vám patří náš velký dík!

A role Vás – dnes oceňovaných pracovníků v jiných než akademických profesích –, byla a je klíčová v tom, že Vaše práce a Vaše nasazení poskytuje nám, pedagogům a vědcům, důležité zázemí a vytváří podmínky pro to, abychom mohli svou práci dělat co nejlépe. Za což Vám také upřímně děkujeme!

Vám všem dnes oceňovaným tedy patří velké poděkování a vděčnost naší fakulty a naší univerzity. Protože bez Vás – bez Vaší práce, bez Vašeho úsilí a Vašeho umu – by Lékařská fakulta Masarykovy univerzity nebyla tím, čím dnes je.

Ohlédnutí – založení fakulty a válka 

Ohlédněme se nyní do minulosti – protože jen tak lze hlouběji porozumět tomu, kdo jsme a kam směřujeme. Vydejme se na chvíli po stopách příběhu, který se odvíjí již celé jedno století:

Vznik naší univerzity a naší fakulty je úzce spjat s republikánským étosem a tradicí Československé republiky a s odkazem našeho prvního prezidenta. Lékařská fakulta byla v roce 1919 jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Založení univerzity ovšem předcházelo po desítky let trvající úsilí o vytvoření druhého významného střediska národní vzdělanosti.

Při zakládání naší fakulty sehráli klíčovou roli profesoři pražské univerzity a samotná výuka všeobecného lékařství započala v listopadu 1919, a to přednáškou prof. Edwarda Babáka, významného fyziologa a později též děkana Lékařské fakulty. A následně i rektora Masarykovy univerzity.

V roce 1920 fakulta získala první budovy pro výuku teoretických oborů na křižovatce ulic Úvoz a Údolní. A v roce 1931 již na ní studovalo více než tisíc mediků a Lékařská fakulta je už v této době největší fakultou univerzity. V tomto období ročně promuje 130–180 lékařů a fakulta sklízí významné úspěchy v oblasti fyziologie, patologie či hematologie.

V průběhu 20. a 30. let se Lékařská fakulta postupně rozrůstá o dětskou kliniku, zubní kliniku, budovu Ústavu soudního lékařství, ortopedickou kliniku či pavilon infekčních chorob.

Koncem 30. let se ovšem začínají stahovat temná mračna nejen nad masarykovským Československem, ale též nad Masarykovou univerzitou. A přichází tragický rok 1939, kdy okupační moc v říjnu a v listopadu brutálně zasahuje proti demonstrujícím občanům a studentům. Načež v noci ze 16. na 17. listopadu německé pořádkové síly a jednotky SS vtrhly na vysokoškolské koleje v Praze a Brně. V Brně bylo pod záminkou ilegální odbojové činnosti zatčeno téměř 200 studentů, kteří byli transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Všechny české vysoké školy – a tedy i Masarykova univerzita – byly výnosem říšského protektora ze dne 17. listopadu 1939 uzavřeny.

Období mezi léty 1939–1945 bylo pro naši univerzitu i fakultu vskutku tragické. Perzekuce se samozřejmě netýkala jen studentů, ale došlo ke skutečnému zdecimování akademického sboru. Již počátkem roku 1939 měli být mimo službu postaveni všichni zaměstnanci židovského původu a perzekuce pak pokračovala v září, kdy se v Brně odehrálo rozsáhlé zatýkání, kterému padli za oběť i čtyři akademici Masarykovy univerzity. Další zatýkání pokračovalo v listopadu 1939. A nová vlna perzekucí následovala po vyhlášení stanného práva s příchodem Reinharda Heydricha na podzim 1941. Mnoho zatčených (nejen z Masarykovy univerzity) bylo v únoru 1942 posláno transportem do koncentračního táboru v Mauthausenu, odkud se většina z nich už nevrátila. Jinak například ztráty v řadách profesorů Masarykovy univerzity patří k mimořádně tragickým i v evropském měřítku – ze 112 profesorů univerzity jich bylo popraveno nebo umučeno 15; třeba přírodovědecká fakulta v podstatě přišla o čtvrtinu svého sboru.

Za více než symbolické vyjádření hrůznosti tohoto období lze považovat skutečnost, že v budově právnické fakulty od roku 1940 sídlila Řídící úřadovna gestapa pro Moravu a Slezsko. A největší brněnské vysokoškolské koleje byly přeměněny na věznici gestapa – kterou prošly tisíce českých odbojářů, kteří zde byli krutě mučeni; a stovky lidí zde byly popraveny, nevyjímaje ženy a děti.  

Budova filozofické fakulty za okupace připadla správnímu úřadu oberlandrátu, budova přírodovědecké fakulty německé vysoké škole technické; na lékařskou fakultu na Úvoz se nastěhovali členové Hitlerjugend.

V souvislosti s tímto temným – a pro nás dnes asi jen těžko představitelným – obdobím bych chtěl vyzdvihnout jeden velký lidský příběh, který bychom si měli více připomínat, protože je vepsán do dějin naší fakulty zlatým písmem.

Je to příběh Jana Floriana, profesora histologie a embryologie a posledního předválečného děkana naší fakulty, jenž svědčí o nepředstavitelné míře odvahy, osobní integrity a vnitřní síly.

Prof. Florian byl excelentní vědec s čilými mezinárodními kontakty, se zájmem o matematiku i astronomii, překládal z angličtiny, psal básně a miloval hudbu. Byl to humanista a bytostný demokrat s hlubokým zájmem o chod fakulty – a člověk s mimořádnou citlivostí pro právo a spravedlnost. Jeho odborné renomé a obliba v rámci fakulty vyústila v jeho nominaci na post děkana pro školní rok 1939/1940. A již samotný fakt, že prof. Florian přijal pozici děkana v tak těžké době, svědčí o jeho nebývalé odvaze a značné míře sebeobětování.

Osobnostní založení Jana Floriana jej velmi brzy přivedlo ke spolupráci s antifašisticky smýšlejícími akademiky na filozofické fakultě sdruženými kolem profesorů Vladimíra Groha, Jana Uhra a Vladimíra Helferta. A po zřízení protektorátu se s nimi automaticky zapojil do odbojové činnosti, kterou vedla organizace Obrana národa. 

Po událostech 17. listopadu 1939 to byl právě prof. Florian, který jako jediný z akademických hodnostářů písemně protestoval u německého vrchního zemského rady proti uzavření vysokých škol. Tento krok označil za bezprecedentní likvidační akt namířený proti české inteligenci. Učinil tak v situaci, kdy univerzita neměla rektora a kdy se mnozí ostatní báli – například i v důsledku drastických opatření v okupovaném Polsku.

Následně v březnu 1940 prof. Florian opět otevřeně protestoval a žádal po policejním ředitelství neodkladné vyšetření pokusu o odstranění pomníku Edwarda Babáka před Anatomickým ústavem na rohu ulic Údolní a Úvoz. Po vyšetření incidentu, z jehož spáchání byli usvědčeni 4 příslušníci Hitlerjugend, se prof. Florian postaral o úschovu pomníku na Ústavu soudního lékařství, čímž jej zachránil pro Lékařskou fakultu.

Ani po ochromení odbojové organizace Obrana národa prof. Florian v odbojové činnosti neustává a věnuje se zpravodajských aktivitám – organizuje sabotážní akce a mezi vysokoškolskými učiteli vyhledává spolehlivé pracovníky pro odbojovou činnost. I díky němu tak vzniká odbojová skupina vysokoškolských profesorů – s kontakty na učitele lékařské, přírodovědecké, filozofické i právnické fakulty, i dalších vysokých škol mimo Masarykovu univerzitu. 

Po nástupu Reinharda Heydricha gestapo dostává úkol vytipovat osoby, které by mohly být zapojeny do odboje. Prof. Jan Florian je mezi prvními zatčenými a je vystaven dlouhým výslechům, během kterých se jej gestapo snaží psychicky zlomit. Poté je přemístěn do vězení v Kounicových kolejích, kde je – společně se 14 dalšími kolegy – dne 13. ledna 1942 stanným soudem odsouzen k smrti. Již 21. ledna je poslán do koncentračního táboru v Mauthausenu. Zbývající týdny života je držen v samovazbě v obávaném mauthausenském bunkru. Dne 7. května 1942 byl Jan Florian spolu se 72 příslušníky české a moravské inteligence popraven; jeho životní příběh se uzavřel v Mauthausenu v 15 hodin 6 minut. Bylo mu 44 let.   

Příběhy, jako je tento, nás vedou k uvědomění, jak krutým a hrůzným obdobím si naši předchůdci na univerzitě a na fakultě museli projít; a jakým nepředstavitelným morálním a lidským zkouškám byli vystaveni. A myslím, že tváří v tvář životnímu příběhu Jana Floriana člověk nevystačí jen s nekonečným obdivem a hlubokou úctou – zvláště pokud zastává stejný úřad jako před 80 lety prof. Florian. Uvědomuje si tu nesmírnou odpovědnost a závazek – a vlastně i veliké břímě –, které na sebe bere po takovémto předchůdci. 

Napadá mě, že je možná načase, abychom na naší fakultě a univerzitě začali pojmenovávat budovy (nebo alespoň přednáškové místnosti) po vynikajících a výjimečných osobnostech naší minulosti – tak jako to bývá běžné na světových univerzitách. A děkan naší fakulty – prof. Jan Florian – by měl být na předním místě.

Ohlédnutí – poválečné období

Po skončení války je Masarykova univerzita v roce 1945 znovuotevřena, a s ní i Lékařská fakulta. Hledaly se tehdy nové budovy, které by nahradily původní areál fakulty na Úvoze. Zázemí nakonec našla v budovách na Komenského náměstí a v Joštově ulici, kde předtím sídlila brněnská německá technika. Počet studentů v poválečném období se brzy začíná blížit třem tisícům.

V dalších desetiletích fakulta procházela složitým vývojem – stejně jako byly složité a komplikované dějiny střední Evropy druhé poloviny 20. století. Po několika letech oddechu od válečných hrůz přichází komunistický puč roku 1948 a poté děsivá 50. léta. Po nich postupné uvolňování 60. let s tragickou tečkou ruské okupace roku 1968 a následnou „normalizací“ – dobou nesmírné šedi, lámání charakterů a morálního marasmu.

Pro toto období je velmi symptomatické, že Masarykova univerzita přichází o své jméno – jednalo se o jeden z nesčetných kroků tehdejších mocných ve snaze manipulovat historii a překrucovat minulost. Je to doba, která si ve vztahu k poznání historie a vývoje Lékařské fakulty bezesporu zaslouží fundované zkoumání a kvalifikované zhodnocení, abychom i v tomto ohledu dokázali ke své minulosti přistupovat věcně a poctivě. Věřím, že tým historiků filozofické fakulty naší univerzity, se kterými jsme se již v minulém roce dohodli na zpracování výpravné publikace o století existence naší fakulty, nám pomůže důstojně splatit tento dluh, který stále – sami u sebe a sami před sebou – ještě máme.

Pokud jde o čistě odborné či medicínské hledisko dějin naší fakulty, pak od roku 1945 nelze nezmínit alespoň některé klíčové milníky, které svědčí o tom, že na této úrovni je na co navazovat:

Připomenout bychom si měli přelomové dílo biofyzika a radiologa prof. Ferdinanda Herčíka, který byl v 50. a 60. letech průkopníkem československé biofyziky a zakladatelem československé radiobiologie; a později se stal i místopředsedou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni.

Ve druhé polovině 50. let  provedl kardiochirurg prof. Jan Navrátil operaci na otevřeném srdci v hlubokém podchlazení; později se svým týmem vyvinul cirkulátor pro mimotělní krevní oběh, s jehož pomocí pak v roce 1958 provedl jako první ve střední Evropě implantaci umělé chlopně. A v první polovině 60. let pak dále implantace mechanických chlopní jako první v Československu.

Dále například byl v roce 1969 prof. Janem Peňázem vyvinut přístroj neinvazivní, kontinuální registrace krevního tlaku. A jeho odborné práce znamenaly vůbec první aplikaci teorie řízení srdečně-oběhové soustavy.  

V roce 1969 pak započala výstavba Fakultní nemocnice Brno; od zahájení stavby ke kompletní realizaci komplexu nových budov uplynulo celých 20 let.

V 80. letech pak bylo úspěchem završeno studium lidské reprodukce a poruch plodnosti pod vedením prof. Ladislava Pilky, když se v roce 1982 narodilo první dítě s využitím metody umělého oplodnění – a jednalo se o prvenství nejen v rámci Československa, ale v celém tehdejším východním bloku.

Nebo v roce 1983 lékařský tým pod vedením prof. Vladimíra Kořístka provedl první transplantaci jater v bývalém Československu – a Brno se tak stalo pátým místem v celé Evropě, kde se něco podobné podařilo.

A třeba v roce 1987 se chirurgickému týmu pod vedením prof. Jana Černého podařila první implantace umělého srdce.

Ohlédnutí – období po roce 1989

A přichází přelomový rok 1989 a s ním konec komunistického režimu, při kterém klíčovou dějinnou roli opět sehráli studenti – když navázali na své studentské předchůdce z Listopadu 1939.  

Listopad 1989 byl přelomový okamžik, krásná doba plná nadějí, znovunabyté svobody a zcela nových možností. Měli bychom si stále připomínat, jak klíčový okamžik našich dějin – a našich životů – to byl. Tuto neopakovatelnou dobu jsem na fakultě už osobně prožíval jako student.

V roce 1990 se univerzitě navrací její původní název a dochází k rozvoji akademické samosprávy a spolkového života.  Hlavním úkolem tehdy bylo vyvést univerzitu a její fakulty z morálního marasmu předchozí éry, adaptovat se na nové poměry a otevřít se světu.

Lékařská fakulta – stejně jako celá univerzita – tehdy prochází náročným reformním obdobím, přičemž hlavní cíl a směr je jasný: učinit z ní kvalitní a významnou vzdělávací a výzkumnou instituci.

A za to velké, obrovské množství práce, které se za posledních 30 let podařilo odvést a které pomohlo nasměrovat fakultu tam, kde se dnes nachází, je třeba poděkovat všem porevolučním děkanům. Děkuji tedy jménem celé fakulty emeritním děkanům – pánům profesorům Pavlu Bravenému; Josefu Bilderovi; Jiřímu Vorlíčkovi; Janu Žaloudíkovi; a Jiřímu Mayerovi. A samozřejmě všem jejich spolupracovníkům.

Pokud bych měl zmínit jen pár hlavních milníků od Listopadu 1989, pak by to jistě byla výstavba Univerzitního kampusu Bohunice, dokončení areálu Středoevropského technologického institutu – a pak samozřejmě zahájení projektu Simulačního pracoviště. Z medicínských úspěchů bych zmínil další důležitá prvenství v srdeční a transplantační chirurgii nebo velké úspěchy v oblasti výzkumu a léčby nádorových či neurologických onemocnění – které naši univerzitu i fakultu pevně zasazují na mapu Evropy i světa.

Čím je dnes lékařská fakulta a kam směřuje

A čím tedy je Lékařská fakulta Masarykovy univerzity dnes – v roce 100. výročí svého založení?

Myslím, že i navzdory všem temným, tragickým a složitým dějinným peripetiím naše fakulta ušla obrovský kus cesty a že to byla cesta úspěšná.  

Naše pouť dějinami 20. století a počátkem století tohoto – od první přednášky prof. Edwarda Babáka v roce 1919 ke Kampusu, CEITECu a výstavbě Simulačního pracoviště – je nesporně velkým příběhem. Od skromných a nejistých počátků v nově založené republice po světové válce k instituci, která dnes čítá 52 klinických pracovišť, 11 teoretických ústavů, 7 kateder nelékařských oborů, 7 odborných pracovišť, 92 profesorů, 124 docentů, 3 158 studujících v českém jazyce, 710 zahraničních studentů a 582 studentů postgraduálního studia. 

A myslím, že není nikterak nadsazené, když řeknu, že za posledních 30 let vývoje ve svobodných podmínkách se z fakulty definitivně stala významná a prestižní vzdělávací a výzkumná instituce – a silná a uznávaná značka.

Ke stoletému příběhu naší fakulty – ke všemu tomu dobrému, cennému a poctivému, co se u nás v minulosti podařilo – se snažím z pozice děkana od počátku svého mandátu přistupovat s velkou odpovědností a pokorou. A již více než rok se snažím společně se svým týmem hledat cesty, jak fakultu dále rozvíjet a jak upevňovat její postavení jako významné akademické instituce.  

A mohu – s velkou radostí i hrdostí – konstatovat, že se nám daří: V rámci Masarykovy univerzity se stáváme opravdovými lídry – jiné fakulty se inspirují reformami a změnami, které provádíme; a dění u nás si všímají i na jiných lékařských fakultách. Provedli jsme racionální změny organizační struktury fakulty; za poslední rok se nám podařilo reformovat podmínky doktorského studia; náš jedinečný studijní program P-PooL přitahuje velmi zajímavé studenty a letos máme jeho první absolventy; jako jedni z prvních jsme získali novou akreditaci našich studijních programů bakalářských a magisterských a intenzivně pracujeme na tom, abychom naši nabídku rozšířili o další studijní programy; máme více studentů v anglických studijních programech; uzavřeli jsme několik nových smluv s regionálními nemocnicemi ohledně pravidelné výuky studentů; přijali jsme nová kritéria habilitačních a profesorských řízení; připravili jsme zcela nová pravidla rozpočtu; začali jsme aktivně komunikovat se středními školami a středoškoláky; zavedli jsme nové podmínky přijímacího řízení zohledňující různý talent středoškoláků; získali jsme první personální akvizice prostřednictvím programu rektora na podporu personální politiky; zahájili jsme přípravné kroky k získání prestižního evropského certifikátu HR Excelence in Research Award; na půdě fakulty nově vzniklo České národní centrum Evidence-Based Healthcare, které bude sloužit široké fakultní veřejnosti a umožní podporu využívání vědeckých důkazů ve výuce i v klinické praxi; máme nové docenty a profesory – a to i v oborech, kde chybějí; začali jsme velmi aktivně komunikovat nejen uvnitř fakulty, ale snažíme se o lepší komunikaci a prezentaci fakulty směrem ven; a velmi aktivně komunikujeme a spolupracujeme s našimi studenty, kteří tento přístup velice oceňují.

A to asi nejdůležitější bych zmínil nakonec – ve spolupráci s děkany dalších fakult se nám v minulém roce podařilo vyjednat a prosadit vládní program na navýšení financování lékařských fakult, čímž jsme dosáhli finanční stabilizace. A v plném proudu je výstavba nového Simulačního pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které představuje náš historicky vůbec největší projekt. Budova tohoto pracoviště změní tvář univerzitního kampusu nejen architektonicky, ale již velice brzy přinese zásadní kvalitativní změnu ve vzdělávání našich studentů. Je totiž naprosto nezbytné přizpůsobit naše myšlení a formy vzdělávání nejnovějším světovým trendům a podmínkám 21. století – kdy se musíme výrazně posunout od memorování k poznávání principů. Neboť medicína se posouvá kupředu vskutku mílovými kroky; a to, co platilo například před 20 či 30 lety, je dnes již překonáno.

Z uvedeného výčtu je, myslím, zřejmé, že naše fakulta prochází nesmírně zajímavým obdobím a že naše společná cesta – která započala před 100 lety – začíná nést štědré ovoce.

Rektorská výzva

A myslím, že tedy nebyla vůbec náhoda, když jsem byl v průběhu minulého roku řadou významných osobností nejen z naší univerzity vyzván, abych se v blížící se volbě ucházel o post rektora Masarykovy univerzity. A tuto myšlenku velmi silně podporovali i studenti.  Jak víte, tak jsem se nakonec rozhodl tuto výzvu přijmout a počátkem dubna 2019 jsem byl velmi výraznou většinou hlasů zvolen 34. rektorem naší univerzity.

Zmiňuji to zde proto, že si myslím, že má kandidatura a mé zvolení do čela univerzity úzce souvisí s dnešní pozicí Lékařské fakulty, s tím, jaké má renomé a kolik práce se u nás za posledních 30 let odvedlo. A také s tím, co se nám podařilo vykonat za poslední rok, kdy jsem měl tu čest stát v jejím čele.

Jsem přesvědčen, že mé zvolení rektorem tedy není jen oceněním výsledků mé práce, mých názorů a úsilí mého současného týmu, ale že je rovněž oceněním celé naší fakulty – oceněním výsledků, kterých jsme dosáhli a kterých dosahujeme. Je to doklad toho, že jsme se v rámci naší univerzity stali fakultou opravdu velmi váženou.

Vize pro fakultu a poděkování

A ačkoliv již zanedlouho opustím pozici děkana Lékařská fakulty a prostor dostane můj nástupce, má vize pro fakultu pro další období je jasná: být jedinečným centrem lékařského a zdravotnického vzdělávání, vědy a výzkumu, které je atraktivní pro akademiky i studenty; a pracovištěm s velkou váhou a prestiží, a to nejen v rámci České republiky či ve středoevropském prostoru.

A mohu slíbit, že jako rektor budu činit vše pro to, abych byl novému děkanovi a novému vedení nápomocen v tom, aby se fakulta dál zdárně rozvíjela a aby se dařilo maximálně využívat jejího potenciálu. A abychom pro fakultu – a pro celou univerzitu – na počátku druhého století jejich existence společně zajistili takové místo na mapě Evropy a světa, jaké si zaslouží.

A to vše bylo a je možné i díky Vám – dnes oceňovaným!
Díky Vám a Vaší práci!
Díky Vašim kolegům a Vašim studentům!
A díky Vašim pokračovatelům a následovníkům!
Cesta kupředu je otevřená!

Vivat – crescat – floreat  – Facultas Medica Universitas Masarykiana!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info