Vybrané agendy personálního oddělení

Pracovně lékařské prohlídky

Od 1. května 2021 má LF MU nového smluvního lékaře, MUDr. Kateřinu Kolářovou. Na pracovně-lékařskou prohlídku ke smluvní lékařce je vždy potřeba přinést aktuální výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře zaměstnance. Bez výpisu není možné prohlídku provést !!!

Je-li Vaším praktickým lékařem MUDr. Hlinomazová nebo MUDr. Přibylová (dřívější smluvní lékařky MU), musíte si výpis od ní vyžádat. Pokud se chcete k MUDr. Kolářové přeregistrovat jako ke svému praktickému lékaři, je to po předchozí domluvě možné.

MUDr. Kateřina Kolářová má ordinaci Mendlovo nám. 907/1a (vstup do areálu brankou vedle pivovaru, první budova vpravo, ordinace umístěna v přízemí - bezbariérový vstup).

Kontakt:

Na lékařskou prohlídku je nutné se objednat (telefonicky, mailem nebo elektronicky - viz tlačítko níže). V případě potíží s objednáním kontaktujte personální oddělení, rádi Vám pomůžeme.

Objednání na pracovně lékařskou prohlídku

Pokud bude vystavení výpisu či provedení prohlídky zpoplatněno, musí být na pokladním dokladu uvedeno, že jde o výpis/prohlídku pro Masarykovu univerzitu, IČ: 00216224 + Vaše jméno, aby Vám poplatek mohl být následně proplacen. Zaplaťte prosím v hotovosti (platbu kartou nedokážeme bezproblémově proplatit).

Formulář potvrzený od lékaře a doklad o zaplacení doručte na personální oddělení.

Benefity

MultiSport karta

Masarykova univerzita nabízí svým zaměstnancům možnost získat MultiSport kartu za níže uvedených podmínek.

Podmínky MultiSport programu MU:

  • Mohou se přihlásit všichni zaměstnanci MU s pracovní smlouvou, bez ohledu na výši úvazku.
  • Za měsíční poplatek 550 Kč je držiteli karty umožněn jeden bezplatný vstup denně v síti smluvních sportovních a relaxačních zařízení.
  • MU na kartu nepřispívá, poplatek je přihlášeným zaměstnancům strháván ze mzdy (pokud výše mzdy neumožní srážku, musí zaměstnanec uhradit fakturu).
  • Karta je vystavená na jméno a je nepřenosná; MU nenabízí tzv. doprovodné karty pro rodinné příslušníky.
  • Kartu na následující měsíc je nutné objednat do 15. dne v aktuálním měsíci.
  • Odhlášení z programu je možné do 15. dne v aktuálním měsíci (k poslednímu dni v měsíci pak bude členství ukončeno).

Předání karty a veškerou administrativu pro zaměstnance Lékařské fakulty zajišťuje personální oddělení LF, kontaktní osobou je Jaroslava Stanková.

Objednání MultiSport karty / Odhlášení z programu Multisport


Příspěvek na stravování (stravenkový paušál)

Od 1. května 2021 poskytuje MU svým zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování, tzv. "stravenkový paušál". Viz též změna Kolektivní smlouvy.

Nárok na něj mají všichni zaměstnanci se sjednaným pracovním poměrem v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin týdně, tzv. úvazek 0,5). Příspěvek ve výši 55 Kč obdrží zaměstnanci za den, ve kterém odpracují minimálně 4 hodiny. Toto platí pro všechny zaměstnance LF, bez ohledu na kmenové pracoviště (tedy i pro zaměstnance společných pracovišť LF a nemocnic).

Všechny dosavadní formy příspěvku na stravování se od 1. května 2021 ruší. Stravenky/příspěvky na stravovací kartě je možné vyčerpat do konce roku 2021, stravovací karty zaměstnancům zůstanou.

Stravenkový paušál bude vyplácen společně se mzdou za příslušný měsíc, tedy zpětně. Bude automaticky vypočten a poskytnut na základě údajů v docházce zaměstnance v INETu - je tedy nutné včasné zadávání údajů o dovolené, služebních cestách apod.


Příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření

Příspěvek mu zúčtování a stanovuje se výši 2 % ze mzdového tarifu ve mzdových skupinách. Podmínkou je uzavření smlouvy o penzijním připojištění nebo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s příspěvkem zaměstnavatele a doložení kopie na mzdovou účtárnu.


Očkování proti klíšťové encefalitidě

Na základě rozhodnutí vedení Lékařské fakulty a v souladu s Kolektivní smlouvou MU je zaměstnancům Lékařské fakulty nabízena možnost bezplatného očkování proti klíšťové encefalitidě. Tato možnost se týká všech zaměstnanců LF s pracovní smlouvou (bez ohledu na výši úvazku).

MUDr. Kateřina Kolářová má ordinaci Mendlovo nám. 907/1a (vstup do areálu brankou vedle pivovaru, první budova vpravo, ordinace umístěna v přízemí - bezbariérový vstup). V tomto případě nebudete za očkování nic platit, náklady budou fakturovány fakultě.

Na očkování se můžete objednat:

Očkování můžete absolvovat také u jiného praktického lékaře, v tom případě Vám fakulta proplatí náklady do výše 950 Kč za jednu dávku (vakcína + aplikace). Pokladní doklad

  • vystavený na Vaše jméno
  • zaplacený v hotovosti (platbu kartou nedokážeme bezproblémově proplatit)
  • s poznámkou, že se jedná o zaměstnance Masarykovy univerzity, IČ: 00216224

předložte bez zbytečného odkladu personální referentce Vašeho pracoviště.

ZÁJEMCI O OČKOVÁNÍ SE PŘIHLAŠUJÍ KLIKNUTÍM NA KONKRÉTNÍ TERMÍN ZDE

Pokud nevyužijete rezervovaný termín, zrušte jej prosím včas, aby měli možnost jej využít ostatní kolegové a kolegyně.


Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Dle aktuálního znění zákoníku práce mají zaměstnanci, kteří se zúčastní akce pro děti a mládež, za splnění podmínek daných zákonem nárok na týden placeného volna. Více informací najdete na webu ČSSZ. Žádost o čerpání placeného volna je potřeba podat před konáním akce (viz § 206 (1) zákoníku práce), potřebné formuláře poskytne na vyžádání personální oddělení LF.


Kompletní seznam všech benefitů

Aktuální nabídku benefitů pro zaměstnance Masarykovy univerzity naleznete v sekci Benefity na Portále pro zaměstnance. 

Vzdělávání

Od března 2021 Lékařská fakulta aktivně podporuje vzdělávání svých zaměstnanců. Koordinátorkou vzdělávání je Mgr. Markéta Bártová, která se věnuje také adaptačnímu procesu zaměstnanců.

Na děkanátních pracovištích se organizace vzdělávání odvíjí od schváleného plánu vzdělávání, který vychází z identifikace vzdělávacích potřeb v každoročním hodnocení pracovníků. Aktuálně pracujeme na nastavení systematické koncepce vzdělávání zaměstnanců na ostatních pracovištích LF MU

Základní informace o fakultním a univerzitním vzdělávání, včetně povinností zájemců o školení, jsou uvedeny v dokumentu Všeobecné podmínky vzdělávání zaměstnanců LF MU.

Fakultní a univerzitní vzdělávací příležitosti jsou zveřejněny na Portále pro zaměstnance (nutné přihlášení přes UČO a primární heslo). Nabídka pro zaměstnance Lékařské fakulty zahrnuje soupis vzdělávacích akcí organizovaných fakultou, vybranou nabídku dalšího vzdělávání a ostatní možnosti rozvoje.

Centrální nabídka školení pro zaměstnance MU obsahuje seznam připravovaných školení a nahrávky školení již uskutečněných. Nabídka je přístupná všem zaměstnancům MU, u každého kurzu je uvedena doporučená cílová skupina.

Dovolená

Akademičtí pracovníci mají nárok na 8 týdnů dovolené, ostatní zaměstnanci mají nárok na 6 týdnů dovolené. Dle směrnice děkana LF musí být celý rozsah dovolené vyčerpán v roce, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok.

Čerpání podstatné části dovolené je zaměstnanec povinen plánovat na období hlavních prázdnin a vánočních svátků tak, aby nebyl narušen plynulý chod akademického roku. Akademičtí pracovníci jsou povinni čerpat v době hlavních prázdnin nejméně 6 týdnů dovolené, neakademičtí zaměstnanci nejméně 4 týdny dovolené.

O dovolenou zaměstnanec žádá elektronicky.

Elektronická žádost o dovolenou

Home office

Lékařská fakulta doporučuje zaměstnancům po dobu mimořádných opatření v souvislosti se zamezením šíření koronaviru COVID-19 pracovat z domova, v režimu "home office".

Obecným doporučením je využít home office všude, kde to je možné. U akademických pracovníků není potřeba práci z domova nijak speciálně sjednávat ani výslovně nařizovat. Možnost práce z domova v případech, kde není osobní přítomnost akademického pracovníka nezbytná či vyžádaná, je od roku 2019 zakotvena v zákoně o vysokých školách. U neakademických pracovníků musí být tato možnost sjednána dohodou. Dohodu o home office lze sjednat i elektronicky (mailem), není potřeba chodit osobně na personální oddělení LF. Pro uzavření dohod kontaktujte personální referentku vašeho pracoviště - viz: https://www.med.muni.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/119912-personalni-oddeleni/personalni-referentky-a-mzdove-ucetni.

Práce z domova (home office) se eviduje jako jiná docházka v aplikaci INETu https://inet.muni.cz/app/dochazka/epr. Zde lze jednoduše zadat jak část dne, strávenou na home office, tak celý den (tlačítko  na konci každého řádku).

V případě práce z domova mají zaměstnanci stejný nárok na příspěvek na stravování jako při výkonu práce na pracovištích MU (viz sekce Benefity). Rozhodující pro vznik nároku je odpracování alespoň 4 hodin za den, nikoliv místo výkonu práce.

eNeschopenky

Od 1. ledna 2020 byl zaveden provoz kompletního, plně funkčního a povinného systemu eNeschopenky.

Metodický list najdete níže:

Výuka v anglickém jazyce

Výuka v anglickém jazyce je zaměstnancům LF v pracovním poměru hrazena formou odměn – preferovaným způsobem jsou elektronické návrhy odměn, mimořádně lze podat návrh na odměnu i v papírové podobě. Zaměstnancům s uzavřenou dohodou o provedení práce / dohodou o pracovní činnosti je anglická výuka hrazena na základě měsíčního výkazu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info