Vybrané agendy personálního oddělení

Pracovně lékařské prohlídky

Od 1. května 2021 má LF MU nového smluvního lékaře, MUDr. Kateřinu Kolářovou. Na pracovně-lékařskou prohlídku ke smluvní lékařce je vždy potřeba přinést aktuální výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře zaměstnance. Bez výpisu není možné prohlídku provést !!!

Je-li Vaším praktickým lékařem MUDr. Hlinomazová nebo MUDr. Přibylová (dřívější smluvní lékařky MU), musíte si výpis od ní vyžádat. Pokud se chcete k MUDr. Kolářové přeregistrovat jako ke svému praktickému lékaři, je to po předchozí domluvě možné.

MUDr. Kateřina Kolářová má ordinaci Mendlovo nám. 157/1 (vstup do areálu brankou vedle pivovaru).

Kontakt:

Na lékařskou prohlídku je nutné se objednat (telefonicky, mailem nebo elektronicky - viz tlačítko níže). V případě potíží s objednáním kontaktujte personální oddělení, rádi Vám pomůžeme.

Objednání na pracovně lékařskou prohlídku

Pokud bude vystavení výpisu či provedení prohlídky zpoplatněno, musí být na pokladním dokladu uvedeno, že jde o výpis/prohlídku pro Masarykovu univerzitu, IČ: 00216224 + Vaše jméno, aby Vám poplatek mohl být následně proplacen. Zaplaťte prosím v hotovosti (platbu kartou nedokážeme bezproblémově proplatit).

Formulář potvrzený od lékaře a doklad o zaplacení doručte na personální oddělení.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Na základě rozhodnutí vedení Lékařské fakulty a v souladu s Kolektivní smlouvou MU je zaměstnancům Lékařské fakulty nabízena možnost bezplatného očkování proti klíšťové encefalitidě. Tato možnost se týká všech zaměstnanců LF s pracovní smlouvou (bez ohledu na výši úvazku).

Očkování zajišťuje smluvní lékařka LF MUDr. Kolářová v ordinaci na Mendlovo nám. 157/1 (vstup do areálu brankou vedle pivovaru). V tomto případě nebudete za očkování nic platit, náklady budou fakturovány fakultě.

Na očkování se můžete objednat:

Očkování můžete absolvovat také u jiného praktického lékaře, v tom případě Vám fakulta proplatí náklady do výše 800 Kč za jednu dávku (vakcína + aplikace). Pokladní doklad

 • vystavený na Vaše jméno
 • zaplacený v hotovosti (platbu kartou nedokážeme bezproblémově proplatit)
 • s poznámkou, že se jedná o zaměstnance Masarykovy univerzity, IČ: 00216224

předložte bez zbytečného odkladu personální referentce Vašeho pracoviště.

Home office

Lékařská fakulta doporučuje zaměstnancům po dobu mimořádných opatření v souvislosti se zamezením šíření koronaviru COVID-19 pracovat z domova, v režimu "home office".

Obecným doporučením je využít home office všude, kde to je možné. U akademických pracovníků není potřeba práci z domova nijak speciálně sjednávat ani výslovně nařizovat. Možnost práce z domova v případech, kde není osobní přítomnost akademického pracovníka nezbytná či vyžádaná, je od roku 2019 zakotvena v zákoně o vysokých školách. U neakademických pracovníků musí být tato možnost sjednána dohodou. Dohodu o home office lze sjednat i elektronicky (mailem), není potřeba chodit osobně na personální oddělení LF. Pro uzavření dohod kontaktujte personální referentku vašeho pracoviště - viz: https://www.med.muni.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/119912-personalni-oddeleni/personalni-referentky-a-mzdove-ucetni.

Práce z domova (home office) se eviduje jako jiná docházka v aplikaci INETu https://inet.muni.cz/app/dochazka/epr. Zde lze jednoduše zadat jak část dne, strávenou na home office, tak celý den (tlačítko  na konci každého řádku).

V případě práce z domova mají zaměstnanci stejný nárok na příspěvek na stravování jako při výkonu práce na pracovištích MU (viz sekce Benefity). Rozhodující pro vznik nároku je odpracování alespoň 4 hodin za den, nikoliv místo výkonu práce.

eNeschopenky

Od 1. ledna 2020 byl zaveden provoz kompletního, plně funkčního a povinného systemu eNeschopenky.

Metodický list najdete níže:

Výuka v anglickém jazyce

Výuka v anglickém jazyce je zaměstnancům LF v pracovním poměru hrazena formou odměn – preferovaným způsobem jsou elektronické návrhy odměn, mimořádně lze podat návrh na odměnu i v papírové podobě. Zaměstnancům s uzavřenou dohodou o provedení práce / dohodou o pracovní činnosti je anglická výuka hrazena na základě měsíčního výkazu

Dovolená

Akademičtí pracovníci mají nárok na 8 týdnů dovolené, ostatní zaměstnanci mají nárok na 6 týdnů dovolené. Dle směrnice děkana LF musí být celý rozsah dovolené vyčerpán v roce, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok.

Čerpání podstatné části dovolené je zaměstnanec povinen plánovat na období hlavních prázdnin a vánočních svátků tak, aby nebyl narušen plynulý chod akademického roku. Akademičtí pracovníci jsou povinni čerpat v době hlavních prázdnin nejméně 6 týdnů dovolené, neakademičtí zaměstnanci nejméně 4 týdny dovolené.

O dovolenou zaměstnanec žádá elektronicky.

Elektronická žádost o dovolenou

Benefity

Příspěvek na stravování (stravenkový paušál)

Od 1. května 2021 poskytuje MU svým zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování, tzv. „stravenkový paušál“.  Viz též změna Kolektivní smlouvy ZDE.

Nárok na něj mají všichni zaměstnanci se sjednaným pracovním poměrem v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin týdně, tzv. úvazek 0,5). Příspěvek ve výši 55 Kč obdrží zaměstnanci za den, ve kterém odpracují minimálně 4 hodiny. Toto platí pro všechny zaměstnance LF, bez ohledu na kmenové pracoviště (tedy i pro zaměstnance společných pracovišť LF a nemocnic).

Všechny dosavadní formy příspěvku na stravování se od 1. května 2021 ruší. Stravenky/příspěvky na stravovací kartě je možné vyčerpat do konce roku 2021, stravovací karty zaměstnancům zůstanou.

Stravenkový paušál bude vyplácen společně se mzdou za příslušný měsíc, tedy zpětně. Bude automaticky vypočten a poskytnut na základě údajů v docházce zaměstnance v INETu - je tedy nutné včasné zadávání údajů o dovolené, služebních cestách apod.


Příspěvek na penzijní připojištění

Příspěvek mu zúčtování a stanovuje se výši 2 % ze mzdového tarifu ve mzdových skupinách. Podmínkou je uzavření smlouvy o penzijním připojištění nebo smlouvy o doplňkových penzijních spořeních s příspěvkem zaměstnavatele a doložení kopie na mzdovou účtárnu. 


Zaměstnanecký program Vodafone

Zaměstnanecký program je určen pro každého zaměstnance, bez nutnosti vlastnit služební telefon. Každý zaměstnanec může využít až 5 SIM karet. Vlastníkem účtu je přímo zaměstnanec, který zodpovídá za řádné a včasné platby všech členů účtu. Objednání služeb pro zaměstnance na https://www.vodafone.cz/muni/  přihlášením přes UČO.

Kontaktní osoba: Leona Rajtarová, DiS. (rajtarova@rect.muni.cz, tel. číslo 549 49 7192)


Zvýhodněné podmínky pro vedení účtu u Raiffeisenbank

Reiffeisenbank nabízí zaměstnancům MU výhodnější podmínky pro vedení účtu – pro více informací kontaktujte personální oddělení.


MultiSport karta

 • MU nabízí svým zaměstnancům možnost získat MultiSport kartu
 • Tato možnost se týká všech zaměstnanců s pracovní smlouvou (bez ohledu na výši úvazku)
 • Za měsíční poplatek 550 Kč karta umožňuje jeden bezplatný vstup denně v síti smluvních sportovních a relaxačních zařízení
 • MU na kartu nijak nepřispívá, poplatek je přihlášeným zaměstnancům stržen ze mzdy (pokud výše mzdy neumožní srážku, musí zaměstnanec uhradit fakturu)
 • Karta je vystavená na jméno a je nepřenosná, předání karty zprostředkovává personální oddělení; MU nenabízí možnost karet pro rodinné příslušníky zaměstnanců
 • Bližší informace o systému MultiSport ZDE
 • Přihlášení i zrušení účasti v projektu MultiSport je možný vždy do 11. dne v měsíci na adrese: https://multisport.formstack.com/forms/masarykovauniverzita7r8e. Karta bude platná/neplatná od 1. dne následujícího měsíce.
 • Administrativní záležitosti ohledně MultiSport karet pro zaměstnance Lékařské fakulty řeší  Jaroslava Stanková.

MultiSport karta

 • MU nabízí svým zaměstnancům možnost získat MultiSport kartu
 • Tato možnost se týká všech zaměstnanců s pracovní smlouvou  (bez ohledu na výši úvazku)
 • Za měsíční poplatek 550 Kč karta umožňuje jeden bezplatný vstup denně v síti smluvních sportovních a relaxačních zařízení
 • MU na kartu nijak nepřispívá, poplatek je přihlášeným zaměstnancům stržen ze mzdy (pokud výše mzdy neumožní srážku, musí zaměstnanec uhradit fakturu)
 • Karta je vystavená na jméno a je nepřenosná, předání karty zprostředkovává personální oddělení; MU nenabízí možnost karet pro rodinné příslušníky zaměstnanců
 • Bližší informace o systému MultiSport ZDE
 • Přihlášení i zrušení účasti v projektu MultiSport je možný vždy do 11. dne v měsíci na adrese: https://multisport.formstack.com/forms/masarykovauniverzita7r8e. Karta bude platná/neplatná od 1. dne následujícího měsíce.
 • Administrativní záležitosti ohledně MultiSport karet pro zaměstnance Lékařské fakulty řeší Ing. Jaroslava Stanková.

Vzdělávání

Od března 2021 LF MU rozvíjí oblast vzdělávání zaměstnanců. Novou koordinátorkou vzdělávání je Mgr. Markéta Bártová, která se věnuje také adaptačnímu procesu zaměstnanců.

Aktuálně probíhá mapování vzdělávacích potřeb s cílem vytvořit systematickou koncepci rozvoje zaměstnanců LF. První fáze zaměřená na vzdělávací potřeby děkanátu byla úspěšně ukončena, plán vzdělávání děkanátních zaměstnanců pro rok 2021–2022 byl schválen a je postupně realizován. Zjišťování vzdělávacích potřeb se v druhé fázi přesouvá na akademická pracoviště LF, kde budeme pokračovat obdobně.

Pro zaměstnance děkanátu a sekretářky kampusových pracovišť organizuje fakulta jazykové vzdělávání s cílem zvýšení jazykové kompetence, potřebné ke každodenní komunikaci se zahraničními studenty, zaměstnanci a dalšími subjekty.

Kmenoví zaměstnanci fakulty se mohou zapojit do vzdělávání na online portálu Seduo.cz, který nabízí kurzy například z oblasti IT, komunikace, manažerských dovedností či osobního rozvoje. Kurzy jsou vedeny pouze v češtině a slovenštině.

Zájemce o licenci žádáme, aby se seznámili s dokumentem Seduo – všeobecné podmínky pro zaměstnance LF MU.

Pokud máte o přístup do portálu zájem, vyplňte prosím svoje osobní údaje do formuláře k detekci zájmu - platí i pro současné držitele Seduo licence.

Sběr odpovědí bude probíhat do 28.9.2021.

Správcem fakultního účtu Seduo je personální oddělení, kontaktními osobami jsou Mgr. Markéta Bártová a Mgr. Gabriela Tomaštíková.

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Dle aktuálního znění zákoníku práce mají zaměstnanci, kteří se zúčastní akce pro děti a mládež, za splnění podmínek daných zákonem nárok na týden placeného volna. Více informací najdete na webu ČSSZ. Žádost o čerpání placeného volna je potřeba podat před konáním akce (viz § 206 (1) zákoníku práce), potřebné formuláře poskytne na  vyžádání personální oddělení LF.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info