HR Award

Pomozte nám zlepšit péči o akademické a výzkumné pracovníky: zúčastněte se průzkumu!

Lékařská fakulta MU usiluje zlepšení péče o akademické a výzkumné pracovníky a vytvoření podmínek, které zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí. Pro zjištění Vašich potřeb a identifikaci priorit vznikl anonymní dotazník, který bude rozeslán podle aktuální situace všem výzkumným a akademickým pracovníkům.

Budete v něm moci zhodnotit současnou podporu vědy, výzkumu, výuky a vyjádřit svůj názor na nezbytné změny. 

Výstupy budou využity pro zpracování dlouhodobého záměru LF MU v oblasti péče o akademické a výzkumné pracovníky dle standardů dobré praxe v zahraničních institucích (metodika HRS4R) a získání prestižního ocenění HR Award. 

Předem děkujeme za Váš názor.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zahájila v návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje přípravné práce na získání prestižního evropského certifikátu HR Excelence in Research Award.

Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Instituce pravidelně dokládá, že naplňuje podmínky pro kvalitní řízení lidských zdrojů podle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

O tuto certifikaci usiluje také Lékařská fakulta ve spolupráci s ostatními fakultami MU. Cílem je implementovat strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky, která bude v souladu s Doporučením Evropské komise 2005/251/EC o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Klíčovými body jsou:

Přínosy implementace HRS4R budou:

Pracovní skupina HR Award

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj, přednosta kliniky – Psychiatrická klinika

doc. MUDr. Břetislav Lipový, PhD., MBA

zástupce přednosty kliniky – Klinika popálenin a plastické chirurgie

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

docentka – Ústav patologické fyziologie

MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

odborný asistent – Klinika radiologie a nukleární medicíny

Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.

odborný pracovník ve výzkumu, postdoc, odborný asistent – Ústav histologie a embryologie

MUDr. Jan Kocanda

odborný asistent – Ortopedická klinika, doktorský studijní program – Chirurgie a reprodukční medicína

Ing. Ivana Janáčková

vedoucí personálního oddělení

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie, přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.

docentka – Farmakologický ústav

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

odborná asistentka – Stomatologická klinika a Ústav patologické fyziologie

Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.

odborný asistent – Ústav histologie a embryologie

MUDr. Tomáš Rohan

doktorský studijní program – Zobrazovací metody a lékařská fyzika, externí spolupráce – Klinika radiologie a nukleární medicíny

Ing. Michal Sellner

tajemník fakulty

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

vedoucí právního oddělení

Mgr. Petra Voráčová, MBA

manažerka HR Award

Dohledová komise

Složení dohledové komise, jejímž úkolem je dohlížet na proces HR Award, diskutovat výstupy Gap analýzy a akčního plánu, odsouhlasit klíčové dokumenty, aktivně podporovat proces získání HR Award.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

přednosta kliniky – Ortopedická klinika
děkan Lékařské fakulty

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení Lékařské fakulty
přednostka ústavu – Ústav patologické fyziologie

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

proděkanka pro zubní lékařství Lékařské fakulty
přednostka kliniky – Stomatologická klinika

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
ředitel SIMU – Centrum pro rozvoj klinických kompetencí
proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty

doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

proděkan pro anglické studium a internacionalizaci Lékařské fakulty

Ing. Michal Sellner

tajemník fakulty

Boris Lindtner

člen Studentské komory Akademického senátu

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Psychiatrická klinika

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Klinika dětské onkologie

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

přednosta kliniky – Chirurgická klinika
proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti Lékařské fakulty

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty
přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

proděkanka pro záležitosti studentů Lékařské fakulty

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

přednosta kliniky – II. interní klinika, místopředseda AS LF MU

Ing. Jitka Blažková

vedoucí oddělení – Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu

Základní časová osa realizace

 • 03-11/2019

  Příprava projektu

 • 11–12/2019

  Přihlášení se k principům Charty a Kodexu

 • 01–10/2020

  Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP)

 • 11–12/2020

  Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi

 • 01–02/2021

  Předpokládané udělení ocenění HR Award

 • 2019–2025

  Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R

 • 2 roky po získání ocenění

  Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP

 • 3 roky po vnitřním hodnocení

  Vnější hodnocení Evropskou komisí

Certifikace HR Excelence in Research Award se přiděluje na omezenou dobu a výzkumná instituce obhajuje její přidělení při pravidelných inspekcích Evropské komise.

Prvními kroky je vypracování gap analýzy a akčního plánu, který bude obsahovat kroky implementace nápravných opatření v oblasti péče o lidské zdroje na LF MUNI.

Bližší informace

Mgr. Petra Voráčová, MBA

HR manažerka – HR Award

telefon: 549 49 7436, 778 458 052
e‑mail: