MUDr. Karel Goldemund, CSc.


telefon: 532 23 4827, 4614
e‑mail: