Nové téma pro doktorské studium

Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU vypisuje nové téma pro zájemce o doktorské studium

6. 4. 2022

Doktorský studijní program: Neurovědy
Specializace: Psychiatrie
Forma: Doktorské prezenční
Pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU
Školitelka: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Konzultant: MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Druhý konzultant: doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Mentor: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Téma studia
Morální distres v intenzivní péči: rizikové faktory, konsekvence a možnosti intervence

Anotace: Psychické zdraví zdravotnických pracovníků na jednotkách intenzivní péče (ICU, Intensive Care Unit) je nesmírně významná a stále podceňovaná oblast, které by se mělo dostávat více pozornosti. Období pandemie COVID-19 bylo bezprecedentní stresující situací, která zvýraznila problémy často skryté v rutinní praxi. Mezi tyto oblasti patří také tzv. morální distres (MD, Moral Distress) a jeho vliv na duševní pohodu. Zvýšená míra MD u pracovníků na ICU může být stimulem a katalyzátorem hlubších a závažných problémů, které mohou končit dlouhodobými psychickými problémy charakteru posttraumatické stresové poruchy, syndromem vyhoření, nebo opuštěním zaměstnání. Morálním distresem je obecně míněna situace, kdy je zdravotnický pracovník v pozici, kdy morálně nesouhlasí s navrhovaným postupem, o kterém si myslí, že není pro pacienta optimální. Důsledkem je pocit vnitřního napětí, frustrace a pocit bezmocnosti, tedy stav označovaný jako morální tíseň. Je to specifický druh stresu, který se liší od jiných typů stresu pro jeho etický rozměr. Pro zlepšení pracovních podmínek pro zdravotníky na ICU, prevenci vyhoření a fluktuace na pracovišti je tedy důležité věnovat zvýšenou pozornost aktivní a systematické podpoře duševního zdraví a psychické odolnosti, jež napomáhá předcházet morálnímu distresu a efektivněji zvládat zátěž s ním spojenou.

Cílem projektu je:

  1. Zhodnocení aktuálního stavu úrovně MD na pracovištích ICU v ČR a odhalení jeho rizikových faktorů a konsekvencí pro duševní zdraví, pracovní spokojenost a riziko Syndromu vyhoření.

  2. Tvorba a implementace intervenčního programu na podporu duševního zdraví, psychické odolnosti a efektivního zvládání morálního distresu u zdravotníků pracujících na ICU a ověření jeho efektivity a vhodnosti na vybraných pracovištích intenzivní péče.

  3. Vytvoření doporučení a příprava metodických materiálů na podporu duševního zdraví, odolnosti a prevence morálního distresu za krizových podmínek (např. COVID-19 nebo hromadného postižení zdraví) a určení vhodné strategie pro adaptaci do českého prostředí.

Financování experimentální práce: Práce je součástí plánovaného grantu AZV a TA ČR.

Garance pracoviště: Garantujeme pravidelné schůzky se školitelkou a konzultanty, systematické vedení práce v jednotlivých krocích, kompletní materiální zázemí realizace projektu a aktivní zapojení do vědecké práce.

Požadavky na studenta dle oborové rady:
Všechny podmínky najdete na https://is.muni.cz/program/25572/neurovedy

Informace o školitelce: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Publikační aktivita: 25 publikací ve WoS; 56 citací bez autocitací; h-index 5.

Informace o konzultantovi: MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Publikační aktivita
: 15 prací v časopisech s IF, 182 citací bez autocitací dle WoS, h-index 8.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info