Adaptovány

Adaptovány = přizpůsobeny.

Defekty imunity

Poruchy imunitního systému, tj. těch orgánů, tkání a buněk, které zodpovídají mj. za obranu organizmu proti infekcím.

Epidemie

Hromadný výskyt určité choroby (skupiny chorob). V původním významu choroby infekční, nyní se užívá pro neinfekční choroby velmi často (tzv. hromadně) se vyskytující.

Generalizovaná infekce - sepse

Jde o stav, kdy původce infekční choroby pronikne do celého těla. Nejčastěji rovněž koluje v krvi, tomuto stavu říkáme sepse.

Infekční dávka

Infekční dávka je taková dávka původce infekční choroby (absolutní počet aktivních jednotek), která vyvolá chorobu. Závisí jak na vlastnostech původce infekční choroby tak i na vlastnostech napadeného organizmu. Většinou se počítá s nějakou průměrnou hodnotou (kterou zvlášť odolní jedinci mohou přežít bez následků zatímco zvlášť málo odolní jedinci mohou onemocnět i po dávce mnohem menší).

Kompenzační možnosti

Organizmus má možnost některé negativní vlivy vyrovnat - kompenzovat. Tato možnost má určité hranice, vlivy, které nevytlačí organizmus z těchto hranic mohou být vyrovnány, tedy jsou v kompenzačních možnostech, vlivy, po nichž se organizmus dostane mimo uvedené hranice již kompenzovatelné nejsou. Kompenzační možnosti organizmu se mění jak s věkem tak i v závislosti na aktuálním stavu (nasycení x hladovění, po odpočinku x vyčerpaný apod.).

Kontaminace

Kontaminace = znečištění, v tomto smyslu jde o kontaminaci biologickou, neboli infekční, tj. znečišťující činitel je bakterie způsobující infekční nemoc. Obdobně de tento termín užívá i pro znečištění chemickými látkami (chemická kontaminace) nebo radioizotopy (radiační kontaminace).

Konzervativní

Konzervativní způsob léčby v medicíně obvykle znamená léčbu bez razantních (obvykle operativních) zásahů. Často jako protipól léčby radikální (kam patří většina chirurgických zákroků).

Nosičství

Nosičství, dříve bacilonosičství = stav, kdy pacient po prodělané infekční chorobě vylučuje jejího původce z těla. Významné je dlouhodobé, popř. trvalé nosičství, které výrazně komplikuje pacientův další život. Nosičství je termín obecnější, vztahující se i na vylučování virů, popř. dalších původců infekčních chorob, termín bacilonosičství se, striktně vzato, vztahuje jen na nosičství bakterií. (Přetrvává především v souvislosti s nosičstvím tyfu). Je vhodné současně s vysvětlením tohoto termínu upozornit na to, že tzv. nosičství HIV (původce AIDS) není striktně vzato nosičstvím (protože nosič AIDS dosud neprodělal), ale vylučováním původce infekce v inkubační době. Tento jev se vyskytuje i u jiných infekčních chorob (spalničky, příušnice, virový zánět jater) ale trvá pouze od několika hodin do několika týdnů a nemá jednoslovný český název.

Obligátně

Obligátně = obvykle, za normálních okolností.

Pasterizace

Pasterizace, pasterace = tepelné ošetření potraviny nebo potravinové suroviny teplotou pod sto stupňů celsia (konkrétní teplota a čas, po který působí, mohou být různé nejen podle druhu potraviny ale i v závislosti na jejím dalším zpracování.

Roseola

Roseola je narůžovělá skvrnkovitá vyrážka, vyskytující se u části nemocných s břišním tyfem a paratyfem B.

Sanace

Sanace - zde vyléčení, odstranění.

Smtrný

Smrtný = smrt způsobující, odborně (původem z latiny) letální. Tedy takový (vliv), který způsobuje smrt. Odlišit od smrtelný (=smrti podléhající). "Člověk je smrtelný, dávka je smrtná."

Toxiny

Toxiny = jedy. Zde jsou myšleny jedovaté bílkoviny, produkované některými bakteriemi. Uvedené látky jsou obecně vysoce účinné, ty z nich, které působí i na lidský organizmus, patří mezi nejjedovatější známé přírodní látky.

Úplavice, cholera

Úplavice a cholera jsou závažná infekční onemocnění, přenášená především potravinami, vodou a nečistýma rukama. Úplavice bacilární, vyvolaná bakterií z rodu Shigella, se velice často vyskytuje i u nás měňavková úplavice se vyskytuje v tropech. Cholera (původcem je bakterie Vibrio cholerae) se tč. u nás nevyskytuje (po 2. sv. válce byl výskyt na jihu Slovenska, může však k nám být zavlečena. Obě choroby se vyznačují především těžkými průjmy (někdy i zvracením), které vedou k těžkým ztrátám vodya minerálních látek. Ty jsou poté vlastní příčinou smrti.

Vodní a minerální hospodářství

Způsob, jak organismus udržuje v sobě stálou koncentraci vody a některých solí prostřednictvím jejich jejich řízeného příjmu a výdeje.

Zdroj

Zdrojem nákazy může být pouze člověk nebo zvíře, vylučující choroboplodné zárodky. Může být zjevně nemocný, může u něj probíhat choroby skrytě, popř. může být v takovém stádiu choroby, kdy nejsou patrné její příznaky, může být nosičem, může být i mrtvý.