Zápis
ze schůze Akademického senátu Lékařské fakulty MU v Brně,
konané dne 16.
1. 2003

 

Na schůzi bylo přítomno 25 členů AS (18 ze zaměstnanecké, 7 ze studentské komory), dále za vedení fakulty pan děkan, prof. MUDr. J. Vorlíček,CSc., proděkani prof. Honzíková, prof. Vítovec a doc. Žaloudík a paní tajemnice ing. Sochorová. Z hostů předseda AS MU prof. Vomela,  prof. Vaněk,  a paní Kučerová.

Všechny přítomné přivítal předseda AS LF MU prof. MUDr. I. Šlapák, CSc. který požádal o schválení předem zaslaného programu schůze.  Navrhl, aby schůze AS LF byly plánovány v trvání cca 2 hodin: v konkrétních  případech, kdy se tento časový limit nepodaří dodržet, bude AS hlasovat o tom, zda má schůze pokračovat, či zda bude AS svolán opakovaně.  

1)      Z důvodů chystaného odchodu ing. Malé z LF MU bude sekretariát AS LF vést sekretářka kliniky dětské ORL, paní Helena Kučerová, kterou pan předseda AS přítomným představil.  

2)      Sekretariát AS LF rozešle všem členům seznam a kontaktní adresy členů AS LF.

3)      Stávající zástupce Lékařské fakulty MU v Radě VŠ, prof. Litzman, není členem nového AS LF, což ovšem nebrání v tom, aby vykonávat tuto funkci, bude-li AS LF souhlasit. Ve

veřejném hlasování bylo jednomyslně schváleno, aby prof. Litzman nadále funkci zástupce LF MU v Brně v Radě VŠ zastával. Bude zván na jednání AS LF k předávání informaci a podnětů projednávaných v této instituci.

4)      Předseda AS LF navrhuje po předběžné konzultaci se studenty, aby bylo uspořádáno diskusní odpoledne (v březnu t.r.) studentů s vedením LF MU. Doc. Žaloudík, příští děkan LF MU v Brně, návrh vítá, pokládá za nutné organizovat tato setkání alespoň jedenkrát za semestr

5)      Zástupci studentské komory AS LF  zaslali po poslední schůzi AS LF všem členům AS písemně zpracované námitky proti novému ustanovení rektora MU pro přidělování míst na kolejích: v zásadě podle tohoto ustanovení budou při přidělování kolejí  ještě výrazněji preferováni studenti prvních ročníků, zatímco počet míst pro studenty všech dalších ročníků bude výrazně omezen proti stávajícímu stavu. Rektor toto opatření zdůvodňuje tím, že studenti přijatí do prvních ročníků na více univerzitách často nastupují  do jiných měst, která jim mohou poskytnout kolejní ubytování: MU proto pravděpodobně přichází o mnoho talentovaných studentů. Členové AS LF v elektronické podobě podpořili návrhy studentů LF, kteří doporučovali zachovat stávající stav, (přidělení třetiny míst na kolejích studentům 1. ročníků), který začínající studenty sice také zvýhodňuje, ne však tak výrazným způsobem.

Místopředseda AS LF doc. Cejpek informoval o reakci pana rektora na tuto námitku studentů a přečetl dopis, v němž pan rektor žádá, aby LF navrhla a zdůvodnila své kritéria pro rozdělování kolejního ubytování. Také místopředseda za studentskou komoru, MUC. Kaňovský informoval o jednání zástupců studentů s pane rektorem, při kterém se studenti dozvěděli, že kromě sociálních aspektů a doby dojíždění budou u studentů vyšších ročníků uplatňována i prospěchová kritéria.

Po obsáhlé diskusi k této problematice bylo konstatováno, že pro letošní rok již není možno dosáhnout nějaké změny, ale že v odpovědi panu rektorovi bude prezentováno toto  stanovisko:

-         dosavadní zvýhodnění nových studentů LF, kteří získávají jednu třetinu kapacity kolejí pokládáme za dostačující,

-         protože studenti bydlící na kolejích jsou proti  ostatním ubytovaným jiným způsobem zvýhodnění částkou cca 10.000 Kč ročně (příspěvek na kolejní ubytování), doporučuje se poskytovat jednotný příspěvek každému studentovi, který má na ubytování v místě studia nárok

-         iniciovat jednání  vedení MU se zastupitelskými úřady města Brna o navyšování kapacity kolejí, která se v zásadě nemění a přitom podstatným způsobem narůstá počet studentů Masarykovy univerzity v Brně.

-         stanovisko  AS LF MU bude prezentováno i na AS MU.

     S tímto usnesením vyslovilo souhlas 23 členů AS LF, 2 se zdrželi hlasování.

6)      Statut AS LF MU bude zveřejněn na nových www stránkách: tento úkol pokládá za svůj předseda AS LF MU, který na příštím jednání AS LF MU podá zprávu

7)      Prof. Vaněk informoval stručně AS LF MU o materiálech pro novou akreditaci oboru stomatologie, které zpracovali odborníci našich stomatologických klinik a všech pracovišť, která se na výuce stomatologů podílejí. Požadavek pro zásadní transformaci vyšel od MŠMT a byl zdůvodněn nutností kompatibility s EU. Nově pojatá výuka stomatologů splňuje podmínky stanovené MŠMT: zkrácení doby studia na 5 let, podíl stomatologických odborných předmětů na celkovém objemu výuky 50% a podíl praktické výuky vyšší než u všeobecného směru.  Obor stomatologie v novém návrhu zahrnuje 4.500 hodin + cca 225 hodin prázdninové praxe (30 hod. v týdnu, 15 týdnů za semestr) a bude zahájen od září 2004 pro studenty 1. ročníku (studenti přijatí ke studiu před tímto datem dokončí studium podle stávajícího modelu). Prof. Vaněk svoji informaci doplnil, že byl podán projekt na přípravu sylabů a nových výukových materiálů a že je ještě dopracováván samostatně ekonomický rozbor nově pojaté výuky, v němž jsou uplatňovány požadavky na navýšení prostředků.

Pan děkan informaci doplnil pochvalou, že naši odborníci zpracovali podklady pro novou akreditaci jako první v ČR.  Materiál byl posouzen a schválen VR LF MU. Na dotaz, zda je pamatováno že za několik let vyjde v jednom roce dvojnásobný počet absolventů (původního 6ti letého a nového 5ti letého studia), odpověděl prof. Vaněk, že se očekává  větší potřeba zubních lékařů.

Zástupci teoretických ústavů rovněž upozornili na to, že dojde k nárůstu hodin výuky na teoriích, neboť podle nového modelu nebude možno spojovat výuku stomatologů s výukou všeobecného směru.

Akademický senát LF MU bere informaci o akreditaci oboru stomatologie na vědomí a doporučuje postoupit materiály k dalšímu legislativnímu řízení.  

8)      Doc. Žaloudík přednesl obsáhlejší informaci o přípravě nového organizačního řádu LF MU. Své vystoupení uvedl sdělením, že volbu, v níž byl nadpoloviční většinou zvolen  novým děkanem  LF MU, potvrdil písemným pověřením pan rektor MU. Předeslal, že řada pravidel má charakter "zvykového práva", která by chtěl buď zachovat, nebo modifikovat a po potřebné právnické formulaci kodifikovat v novém organizačním řádu: ten by měl být každoročně revidován a dle potřeby upravován. Upozornil, že jde o první informaci členů AS LF, kteří dostanou hotový návrh k prostudování a k diskusi, z níž bude připravena konečná verze nového organizačního řádu. Doc. Žaloudík postupoval podle jednotlivých článků stávajícího organizačního řádu a zdůraznil zejména ty, v nichž by mělo dle jeho názoru dojít o zásadnějším změnám (jsou rámcově zachyceny v zápisu):

-         čl. 2: proděkani - navrhuje 5 proděkanů (1.pro rozvoj fakulty, zahrnující výstavbu Kampusu a habilitační a profesorská řízení, 2. pro vědu, 3. pro studium nižších ročníků, 4. pro studium vyšších ročníků, 5. pro bakalářské, návazující magisterské a postgraduální studium). Dosavadní proděkan pro zahraniční styky by byl nahrazen komisí.

-         čl. 3: nově vytvořit vedoucí oborových sekcí, kteří by měli statut blízký proděkanovi (prestiž, honorování) a kteří by zodpovídali za analýzu a koordinaci restrukuralizace výuky v jednotlivých segmentech a hájili by skupinové zájmy svého segmentu. Byli by členy kolegia děkana. Organizaci práce uvnitř sekce by si řídili sami dle konkrétních potřeb

-         čl. 5: podporovat rozvoj odborných Center, jak v rámci fakulty, tak i mezifakultních. Stávající Centra se osvědčují, je třeba dořešit statutárně některé organizační záležitosti a podle konkrétních potřeb rozvíjet Centra nová

-         čl. 6: řešení dosažení důchodového věku u přednostů ústavů a klinik bude i nadále individuální: případy, kdy v zájmu fakulty je setrvání odborníka ve funkci i po dosažení věku 65 let, budou projednávány v kolegiu děkana. Dosavadní způsob jmenování vítěze konkurzního řízení přednostou na dobu maximálně 5 let a následující možné prodloužení na dobu dalších maximálně 5 let by se neměnil

-         čl. 7: hospodářský úsek je v návrhu rozšířen o právníka: mezi jeho hlavní úkoly by patřila konzultace a ochrana akademického podnikání

-         čl. 8:  Rada pro informační technologie v medicíně by odborně zajišťovala rozšiřování možností digitálního přenosu medicínských dat a jejích využití ve výuce. Vedoucí Rady by byl členem kolegia děkana

-         čl. 9: stávající výstavba Kampusu by měla být příležitostí pro integraci laboratoří, která by zefektivnila a více zpřístupnila jejich využití ve výzkumné i pedagogické činnosti fakulty

-         čl. 10: zahrnuje pracovní komise LF MU: pravděpodobně bude možno některé navrhnout ke zrušení

-         čl. 12: obsahuje podíl zaměstnanců a studentů na řízení fakulty. Děkan a proděkani by tvořili Radu proděkanů, která by se scházela každý týden a řešila operativní rozhodnutí. Členy Kolegia děkana by byli kromě proděkanů i vedoucí oborových sekcí, vedoucí rady informatiky a zástupci studentů (včet. postgraduálních): přijímalo  by rozhodnutí trvalejšího rázu, scházelo by se 1x za měsíc

-         čl. 13: zástupci Spolku mediků, případně dalších studentských organizací budou mít přístup na jednání rady proděkanů. Měli by zvýšenou pozornost věnovat rozvoji SVOČ

Je předpoklad, že v polovině února by první znění návrhu organizačního řádu mohl dostat předseda AS LF MU, který by jej dal k prostudování členům AS LF, aby diskuse mohla být zahájena již na příštím zasedání AS LF MU.

9)      Předseda AS MU, prof. Vomela informoval stručně o hlavním tématu zasedání AS MU ze dne 13.1., kterým byla ekonomika. Prof. Vomela chce ve své nové funkci usilovat o to, aby se vytvořila přehledná kritéria pro přerozdělování univerzitních prostředků a aby byly podávány zcela srozumitelné informace.

10)  Vedoucí ekonomické komise AS LF, prof. Kostřica navázal informací z jednání ekonomické komise MU, které se uskutečnilo před měsícem: z něho vyplývá, že i když přidělované prostředky na jednoho studenta jsou pro LF a PřF vyšší než pro ostatní fakulty MU, dochází k nerovnosti při přerozdělování v tom, že odvod na chod MU a zajištění výuky společných předmětů je pro všechny fakulty stejný, nezohledňuje počty studentů: z tohoto důvodu odvádí LF podstatně větší podíl z přidělených dotací v porovnání s jinými fakultami MU. Bohužel, z jednání ekonomické komise nejsou pořizovány zápisy, takže prof. Kostřica nemá k dispozici konkrétní údaje.

Prof. Vomela sdělil, že si pořídil výpisy z www stránek MU, takže konkrétní informace poskytne a současně se bude zasazovat o pořizování zápisů z jednání. Upozornil, že počet členů komisí není stanoven a limitován a že by bylo vhodné delegovat ještě dalšího pracovníka LF, který nemusí být členem AS LF MU.

11)  Děkan LF MU předložil návrh na prodloužení jmenování přednostů, jimž končí funkční období k 31. 8. 2003, a to na období:

-         do konce r. 2003: prof. Wechsler, prof. Semrád, prof. Vácha

-         do 31.8.2004: prof. Rejthar, prof. Dvořák, doc. Procházka, prof. Řehůřek,

                             doc. Hrstková, prof. Doležel,

-         do 31.12. 2004: prof. Lokaj

-         do 31.8.2006: prof. Leypold

-         do 31.8.2007: prof. Dítě, doc. Machálka

-         do 31.8.2008: prof. Vorlíček, prof. Češková, doc. Bartošová, prof. Šlapák

V tajné volbě byly všechny návrhy schváleny většinou členů AS LF MU Brno

12)  Prof. Vomela sdělil, že byl upozorněn na skutečnost, že volbu funkcionářů nového AS LF MU neřídil předseda volební komise (který se jednání neúčastnil), ale předseda bývalého AS LF MU. Prof. Šlapák přečetl  příslušná ustanovení Stanov, kde je uvedeno, že volba je platná při souhlasu nadpoloviční většiny členů, naopak není definováno, kdo volbu řídí. Vzhledem k tomu, že v zápisu o volbě bylo potvrzeno, že proběhla řádným způsobem, není nutné tuto volbu zpochybňovat.

13)   Doc. Škorpíková požádala, aby materiály k jednáním AS LF MU byly členům  zasílány včas, aby je mohli prostudovat a připravit se na jejich projednání

14)  Termín příští schůze AS LF MU je 25. března 2003 od 15 hodin

 

V Brně, 17. ledna 2003

Zapsala: prof. MUDr. D.Hrubá, CSc.