Zápis
z
řádného zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty MU v Brně,
konané
m dne 25. 3. 2003 v 15.00hod.

 

Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu LF MU Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc

 1. Na úvod byl schválen program zasedání.
 2. Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání AS LF ( ze dne 16.1. 2003 )
 3. Byla podána zpráva z diskusního odpoledne studentů s vedením fakulty, které se uskutečnilo 18.3.2003. Studenti navrhují ponechat studijní kruhy v současné podobě. Požadují také více praktické výuky na klinikách a při stážích na klinikách rozdělení studijních kruhů na menší skupiny. Děkan doc. Žaloudík projedná s přednosty jednotlivých klinik rozšíření možnosti praktikování studentů na klinikách dle jejich odborného zájmu i mimo SVOČ. Bude rozpracováno rozšíření možnosti studia volitelných předmětů. Uskuteční se harmonizační setkání děkanů lékařských fakult se zástupci ministerstva zdravotnictví ke sladění výuky s požadavky praxe.
 4. Prof. Šlapák přečetl dopis rektorovi MU ohledně umístění studentů na kolejích - byl doporučen jednotný příspěvek na každého studenta, který má na ubytování nárok. Pak byli členové AS seznámeni s odpovědí pana rektora - bude vytvořena nová jednotná koncepce a počítá se také s novými místy na kolejích v rámci univerzitního kampusu.
 5. Nový organizační řád LF MU. Děkan doc. Žaloudík má již právně doladěnou verzi, kterou předseda AS LF prof. Šlapák rozešle jednotlivým členům AS. Je žádoucí, aby návrh tohoto organizačního řádu byl prodiskutován i na jednotlivých pracovištích. Připomínky mají být zaslány do 10.5.2003 prof. Šlapákovi, který z nich vypracuje přehled pro příští zasedání akademického senátu.
 6. Návrh na změnu statutu akademického senátu LF MU . Byly předneseny četné připomínky:
  Není definováno, kolikrát může být člen AS zvolen, není určen počet členů AS nutných ke zvolení předsedů a místopředsedů ( As. Dr. Tallová ) , zařazení všech pracovišť LF MU do systému volebních okrsků AS. Členové AS LF by neměli být zároveň členy kolegia děkana - to by se mělo týkat i zástupců studentů. Docent Mašek nanesl otázku imunity členů AS LF v případech, kdy by se senát dostal do sporu s exekutivou LF a také otázku finančních náhrad pro členy AS.
  Všechny připomínky mají být zaslány prof. Šlapákovi, který vytvoří nový návrh a předloží jej legislativní komisi.
 7. www.stránky AS LF MU
  Bude provedena kontrola zápisů AS LF v elektronické podobě.
 8. Jednání o rozpočtu LF MU
  Děkan doc. Žaloudík přednesl komentář ke zprávě o hospodaření LF MU v roce 2002 - kladný výsledek ve výši 14 709 500 Kč vznikl navýšením z rezervy rektora o 9 766 000 Kč a z prostředků na realizaci studia biomedicíny. Děkan doc. Žaloudík upozornil na nutnost vytvoření finanční rezervy na stěhování ústavů do univerzitního kampusu. Zpráva o hospodaření LF MU za r. 2002 byla jednomyslně schválena.
  Rozpočet na r. 2003. Je počítáno se 7% nárůstem tarifních platů. Mzdové prostředky na akademická pracoviště by se v r. 2003 měly přidělovat podle následujících 3 kritérií :
  1. celkový počet studentů doktorského studia na pracovišti ( 20% )
  2. přepočtené hodiny výuky všeobecného lékařství, stomatologie a bakalářů ( 70% )
  3. publikační činnost na pracovišti ( 10% )
  Kolem tohoto návrhu se rozvinula bohatá diskuse. Prof. Vorlíček prohlásil, že tento systém diskriminuje pracoviště s větším zastoupením profesorů a docentů a je demotivující pro personální růst v této oblasti.
  Děkan doc. Žaloudík odpověděl, že zatím není způsob, jak tyto zvýšené mzdové nároky pokrýt. Návrh RNDr. Tallové aby bylo v postgraduální výuce zohledněno to, zda doktorand dokončí studium, není možno zatím realizovat - platí se za stávající výuku. Dále bylo konstatováno, že hospodářský výsledek výuky zahraničních studentů je kladný.
  Po diskusi následovalo hlasování - rozpočet lékařské fakulty MU na r. 2003 byl schválen ( 17 hlasů pro, 5 se zdrželo hlasování ).
 9. Různé
  Děkan doc. Žaloudík navrhl uspořádat debatu o problémech teoretických ústavů, které se cítí znevýhodněny.
  Personální změny AS . Doc. Vokurka abdikoval na místo v AS - stal se proděkanem. Na jeho místo nastupuje Prof. Vašků. Místo prof. Dubového, který byl rovněž jmenován proděkanem se stává členkou AS MUDr. Veselská. 2 studentům vypršel mandát - studentská komora vypíše volby.
  Byly podány návrhy na změny názvů pracovišť:

Byly projednány výsledky výběrových řízení. Vítězové těchto konkursů - doc. Štěrba a doc. P. Wendsche - byli schváleni akad. senátem do funkcí.
6.3.2003 se konala v aule právnické fakulty slavnostní inaugurace nového děkana lékařské fakulty doc. Žaloudíka.
Opakovaně bylo poukázáno na nutnost seznámit členy AS s materiály , které mají být projednávány na příštím zasedání, v dostatečném předstihu - navrhován 1 měsíc.
Další schůze AS LF MU se bude konat 20.5.2003 v 15.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

V Brně, 25.3.2003
Zapsala : MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D.