Zápis
ze zasedání Akademického senátu LF MU, které se konalo
20. května 2003

 

Řádně ohlášené schůze se účastnilo 22 senátorů (dle prezenční listiny), takže AS LF MU byl schopen se usnášet. Z vážných důvodů se omluvili 4 členové zaměstnanecké komory a bez omluvy se neúčastnili 2 členové zaměstnanecké (MUDr. P. Kala,PhD., doc. Krupa) a 5 členů studentské komory (J. Hanák, T. Ilík, V. Krejčí, P. Kubelková, E. Misiačková).
Za vedení LF byl přítomen pan děkan,prof. Žaloudík, proděkani prof. Dubový, doc. Táborská, doc. Vokurka a paní tajemnice ing. Sochorová.

Jednání řídil předseda AS LF MU, prof. Šlapák, který přítomné přivítal a požádal o schválení programu zaslaného v pozvánce: program byl schválen jednomyslně. Podobně nebyly vzneseny žádné připomínky k minulému zápisu z jednání AS LF MU.

Pan děkan podal zásadní informace o konání diskusního odpoledne se studenty LF MU (6.5.2003), kterého se účastnili za vedení LF děkan a všichni proděkani, předseda AS LF MU prof. Šlapák a prorektorka prof. Brázdová. Hlavním problémem byl dopad nového studijního řádu MU na podmínky lékařské fakulty, materiál připravila doc. Táborská (Jak budeme studovat v příštím roce). Studenti zejména požadují možnost skládání zkoušek i v semestru, který následuje po ukončení povinné výuky předmětů (své požadavky pregnantně formulovali v písemném vyjádření).
Pan děkan poděkoval proděkance i studentům za přípravu materiálů pro diskusní odpoledne a vyjádřil své přesvědčení, že by bylo vhodné zachovat dosavadní osvědčenou organizaci studia, která vyhovuje majoritě studentů. Pro ty, kteří chtějí větší možnosti samostatného řízení postupu jejich výuky, je možnost individuálního studia. Studijní oddělení proto sestaví doporučení, která byl pan děkan projednal v AS MU s cílem dosáhnout přeformulování kritických části studijního řádu v případě, že i dalším fakultám v rámci MU nevyhovují. Projednání v AS MU je doporučeno proto, že by jako novela studijního řádu podléhalo schválení tohoto orgánu. Pokud se studijnímu řádu MU vymyká jen lékařská fakulta, využije děkan ustanovení čl. 9.2, které mu umožňují provést úpravu dle specifických podmínek.

Složení vědecké rady LF MU: prof. Šlapák přečetl jména všech členů VR. Pan děkan vysvětlil princip složení s upozorněním, že obměna nastala u cca čtvrtiny původních členů. Třetina členů VR jsou externí odborníci (vč. ředitelů nemocnic, vzdělávacích institucí, zástupců přírodovědecké a pedagogické fakulty MU), dvě třetiny jsou členové akademické obce LF MU (vč. děkana a všech proděkanů). Dále byla snaha zajistit zastoupení představitelů všech velkých oborů z různých klinických a teoretických pracovišť. Početnost vědecké rady (53 členů) vysvětlil širokým spektrem medicínských odborností a velkým počtem habilitačních a profesorských řízení na lékařské fakultě. Po diskusi o zastoupení člena AS LF ve vědecké radě (nutnost odmítnuta s poukazem na tajné hlasování a znění § 29 Vysokoškolského zákona, který tuto povinnost neukládá) bylo složení VR LF MU jednomyslně schváleno ve veřejném hlasování.

Návrh na zřízení Kliniky funkční neurochirurgie byl zaslán písemně děkanovi a projednán v KD s výsledným doporučením kladného vyřízení. Z odborného hlediska návrh nové kliniky sdružuje přední odborná oddělení (pro epilepsii- prof. Rektor, pro diagnostiku - doc. Krupa, pro neurochirurgii a endoskopii - doc. Novák). Nové pracoviště nekonkuruje odbornému zaměření neurologické kliniky ve FN Bohunice, komplementaritu potvrdili děkanovi její zástupci. Pro LF MU by ze zřízení kliniky vyplynul celkový (únosný) úvazek 0,4. Klinika by významně pomohla v postgraduálním studiu.
V diskusi bylo připomenuto, že členové AS nedostali předem materiály (odkázáno na zápis KD), že není dosud jasný koncept koordinace pracovišť v Bohunicích a na Pekařské (čeká se na celostátní ustanovení o univerzitních a výukových nemocnicích, je však výhodné, aby pod kontrolou LF bylo co nejvíce zařízení, diferencovaných podle specializace).
Ve veřejném hlasování schválilo vytvoření Kliniky funkční neurochirurgie 21 senátorů, 1 se hlasování zdržel.

Předseda AS LF MU, prof. Šlapák požádal o projednání návrhu Statutu LF MU a připomínek, které k němu došly od senátorů. Dalším krokem bude konzultace návrhu s právníkem a předložení konečné verze návrhu ke schválení na příštím zasedání AS LF MU. Poté byly projednány jednotlivé články a paragrafy, o jednotlivých bodech bylo provedeno veřejné hlasování, do dalšího návrhu budou uplatněna ta znění, která získala většinu.

Diskusi k Organizačnímu řádu zahájil pan děkan. Na základě shromážděných připomínek doporučuje věnovat mu náležitou pozornost v časovém horizontu do konce r. 2003. Při zpracování návrhu se chce zaměřit na 3 hlavní body:
- najít rovnováhu mezi kompetencemi děkana a AS,
  zajišťující principy operativnosti i zodpovědnosti
- zabezpečit praktickou činnost rady pro
  nformační technologie podle potřeby pracovišť
- zabezpečit možnosti akademického podnikání k získávání zdrojů
  pro spoluúčast na výzkumných projektech, která se stále častěji vyžaduje,
  zejména při zahraniční spolupráci. K vytváření společných laboratoří či center
  je potřebná dobrá legislativa (získána dr. Stárková z MU),
  ale i znalosti členů AS i Akademické obce:
  k tomu navrhuje organizovat akademické semináře

Záměr děkana byl přijat s pochopením a stanoven první termín akademického semináře 24. 6. 2003 od 15 hodin.

Zpráva o jednání AS MU byla věnována schvalování rozpočtu na rok 2003: na dubnovém zasedání přijat nebyl (kvůli připomínkám některých fakult, přičemž lékařská fakulta má letos lepší pozici než v minulých letech), v květnu již schválen byl.
Protože na podzim každého kalendářního roku jsou přijímána pravidla pro přerozdělování rozpočtu, je všem senátorům adresována výzva, aby k začátku podzimu dávali své návrhy. V diskusi byl vznesen požadavek, aby k tomuto tématu byl uspořádán samostatný akademický seminář (iniciativy by se mohl ujmout prof. Kostřica, předseda ekonomické komise).

Zástupci lékařských fakult měli společné jednání, které se konalo na 3. LF UK v Praze: předseda senátu prof. Šlapák informoval, že se projednávaly otázky ekonomické, problematika statutu universitních nemocnic a vztahu nemocnic jako výukových pracovišť k lékařským fakultám. Účastníci se dohodli, že se k diskusi znovu sejdou.

Proděkanka Táborská informovala o změnách v letošním přijímacím řízení, kde všichni uchazeči o přijetí na kteroukoliv fakultu MU budou nově vyplňovat testy hodnotící jejich obecnou způsobilost ke studiu. Výsledky těchto testů na fakultách, které ještě zachovávají své specifické testy, se budou přičítat: na LF budou u všeobecného směru reprezentovat 30% celkového hodnocení, u bakalářského studia 40%. Naopak nebudou brány v úvahu známky ze středních škol, maturity, SOČ. Není zatím zřejmé, jak by se hodnotily případy výborného uspění ve specifickém druhu testu a současného selhání v testu všeobecných znalostí (bude nutno řešit individuálně). Do budoucna je tendence, aby v přijímacích řízeních byly používány pouze testy hodnotící všeobecné schopnosti ke studiu, neboť se počítá s větším prolínáním studentů mezi fakultami. Na podzim bude nutno, aby fakulta formulovala podmínky přijímacího řízení pro rok 2004, proto bude AS LF MU znovu vyzván k vyjádření stanoviska.
V diskusi se členové AS LF MU vyslovili pro zachování specifických testů při přijímacím řízení. Pan děkan chce provést po skončení přijímacího řízení korelaci mezi výsledky testů všeobecných znalostí a testů specifických a v dalších 1 až 2 letech korelaci těchto testů s výsledky studia v prvních ročnících. Pak teprve bude možno zhodnotit jejich vypovídací hodnotu.
Doc. Táborská sdělila, že přijímací řízení mají všechny lékařské fakulty, podmínky jsou dost podobné: na 1. LF UK Praha a LF UP v Olomouci je menší část studentů přijata bez zkoušky.

Prof. Šlapák seznámil přítomné s Vinohradskou výzvou, adresovanou zákonodárcům, odborům, institucím, k zajištění větší bezpečnosti zdravotnických pracovníků před útoky agresivních pacientů. AS LF MU nemá námitky, aby se těmto problémům věnovala patřičná pozornost na státní úrovni.

Předseda AS LF MU požádal o schválení jmenování jednoho ze senátorů, který by pomáhal s legislativními materiály projednávanými v AS LF MU: současně sdělil, že předběžně jednal s dr. Jurajdou, který je ochoten se této práce ujmout. Ve veřejném hlasování byl vyjádřen jednomyslný souhlas.

Při personální kontrole členů AS LF MU bylo konstatováno, že někteří senátoři jsou externími pracovníky LF MU, takže v období letních prázdnin nejsou našimi zaměstnanci: otázka bude řešena s právníkem, informace podána na příštím jednání.

Pan děkan informoval, že na KD byla diskuse o povinně volitelných předmětech. V této souvislosti se diskutovalo o vhodnosti zařazení předmětu ekonomika ve zdravotnictví: pan děkan se domnívá, že pokud problém nebude chápán jen z pohledu efektivity, je pro praxi lékaře důležitý a zajímavý (zástupce stomatologie vřele podporuje). Nicméně o povinně volitelných předmětech se bude dále diskutovat, spektrum nabídky bude projednávat i AS LF MU.

Termín akademického semináře 24. 6. 2003 od 15 hodin.

Příští termín zasedání AS LF MU: 14. 10. 2003

Zapsala: D. Hrubá