Zápis

ze schůze Akademického senátu LF MU,

24. června 2003

 

Jednání se účastnil pan děkan, prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc.,  proděkani doc. Táborská a doc. Vokurka, tajemnice ing. Sochorová a jako přizvaný host dr. Dušek. Přítomno bylo 20 senátorů (17 ze zaměstnanecké komory, 3 ze studentské komory). Svoji neúčast neomluvili: MUDr. Bartl, doc. Cejpek, doc. Hájek,  doc. Z. Kala,  doc. Krupa, studenti  O. Dlouhá, J. Hanák,  V. Klusáček, V. Krejčí, J. Krejčíř, P. Kubelková, E. Misiačková, MUDr. Svoboda

 

Předseda AS LF MU, prof. Šlapák, přivítal přítomné a požádal o schválení programu jednání podle předem zaslané pozvánky: nebyly žádné připomínky. Rovněž k zápisu z minulé schůze nebyly vzneseny připomínky.

 

Hlavním bodem jednání byl seminář a diskuse k nově zpracovávanému Organizačnímu řádu LF MU.  Pan děkan připomenul, že v návrhu jsou akceptovány vyšší normy a předložil k diskusi 3 oblasti, které osobně pokládá za velmi významné:

1.      Formulace rovnováhy mezi exekutivou a AS LF MU

V současné době je nepohybná pravomoc děkana v oblasti personální politiky a při jmenování proděkanů a členů vědecké rady. Ostatní oblasti jsou ve stádiu zpracovávání a budou předloženy k diskusi v konkrétnějších formulacích. Nově bylo vytvořeno 7 sekcí, sdružujících odborná pracoviště s podobnou problematikou a děkan jmenoval jejich vedoucí. Při této příležitosti pan děkan odmítá názor, že  se vzdálil přednostům jednotlivých klinik a ústavů. Vytvoření sekcí má přispět k formulaci společných zájmů a zpracovávání požadavků či návrhů na jejich řešení.V současné době byly již např. vzneseny požadavky sekce gynekologů a sekce stomatologů na dělení studijních skupin do ještě menších podskupin než v ostatních klinických oborech, nebo připomínky 4 senátorů z teoretických oborů ke znevýhodnění výuky na teoriích započítáváním práce ve velkých studijních skupinách. Vedení LF se bude návrhy zabývat.

2.      Rozvoj informačních technologií

Lékařská fakulta dosud nedostávala z rozpočtu MU určeného pro tuto sféru žádné prostředky, neboť o ně neprojevila zájem. Je proto nutné vytvořit koncepci rozvoje informačních technologií ve specifických podmínkách LF. Pro  vytvoření koncepce je třeba udělat analýzu potřeb pracovišť LF MU.

V poslední době byl velký rozvoj v oblasti telemedicíny (elektronické zpracování obrazu) ve všech nemocnicích  LF MU. Je třeba, aby tento materiál byl koordinovaně upraven pro jeho využití ve výuce.

Je třeba intenzívně se zaměřit na rozvoj elektronické výuky: v začátcích je možno využít řadu přednášek připravených v power pointu, postupně se však zaměřit na tvorbu cílených „on line“ programů.

Pro koordinaci těchto úkolů bylo třeba vytvořit pracovní skupinu, do jejího vedení byl jmenován dr. Dušek z Centra bioostatistiky. Ten informoval o současném stavu:

Analýza potřeb pracovišť LF z oblasti informačních technologií byla zpracována z údajů v Dotazníku,  který byl rozeslán všem vedoucím ústavů a klinik. Jeho cílem bylo:

-         zjistit zájem

-         vytvořit „tlakovou vlnu“ na MU

-         získat jmenovitý seznam zájemců o tvorbu „on line“ programů.

Výsledky zpracovány a zveřejněny: ukázalo se, že zájem je značný a reakce vedení MU velmi vstřícná. Byl vytvořen virtuální diskusní klub WRITTEN (jako poradní orgán děkana), otevřený všem připomínkám, konzultacím, otázkám z oblasti výuky i výzkumu. Zprávu obdrželi všichni vedoucí pracovníci, v nejbližších dnech bude zaslána všem členům akademické obce. Představy o nejbližších úkolech:

-         profilace LF proti MU, získání finančních prostředků na konkrétní úkoly. V této době bylo již získáno cca 480 tisíc na vytvoření nové biofyzikální učebny v Kamenici,  cca 300 tisíc na videostřižnu a cca 3 miliony na vytvoření učebny „on line“ v Kamenici

-         pořádání seminářů pro další zkvalitňování elektronické formy výuky

-         vytvoření Centra pro hodnocení léčiv, které by vypracovalo standardy pro akademicky vedené klinické studie (řada klinik o tento servis již projevila zájem)

3.      Akademické podnikání (MEDIPARK)

Podle trendů přidělování grantů je zřejmé, že v dohledné době se bude muset zaměstnavatel (pracoviště) řešitelů výzkumných úkolů podílet na jejich financování vlastními prostředky. K tomu nebude možno používat dotace, získávané od státu do rozpočtu. Je tedy třeba vytvořit prostor pro akademické podnikání, resp. doplňkovou činnost fakulty. Při rozvaze o tomto pro nás novém fenomenu bylo hned z počátku zřejmé, že podnikatelskou činnost je třeba vyvíjet v rámci existujících právních norem a na Lékařskou fakultu MU byla získána JUDr. Starková z rektorátu MU.

V současné době by bylo možno zaměřit se např. na tyto oblasti:

-         testování stomatologických materiálů

-         příprava softwarů

-         příprava biotechnologií pro zdravotnickou praxi

-         organizace akademických klinických studií.

V akademickém podnikání je třeba využít značku Masarykovy univerzity,  jejíž význam není vždy doceněn. K přípravě akademického podnikání je třeba přistupovat systémově.

 

V diskusi k námětům předneseným panem děkanem a dr. Duškem zazněly otázky a připomínky, na které oba referující odpovídali:

·        Jakým způsobem se financují služby Centra biostatistiky?

 Konzultace v rozsahu několika hodin (zejména při tvorbě návrhu studie) jsou v režii Centra,  časově náročnější statistické hodnocení by mělo být honorováno po domluvě (např. z grantu). Také vyrobení posteru nebo videoprogramu je levnější než u komerčních firem. Je třeba na pracovištích vytvořit podmínky pro financování, nebo z prostředků rozpočtu vytvořit fond děkana pro tyto účely

·        Jak se zajistí získání autorských práv na výukové programy?

 Na fakultě bude nutno získat informace o existujícím zákoně o autorských právech.

·        Nebylo by vhodnější vedoucí sekcí  určit volbou členskými pracovišti sdruženými v sekci než jmenováním děkanem?

Záleží na tom, jak je pojata funkce sekce, o tom je možno vést diskusi při dalším projednávání Organizačního řádu. Přijatelný je obojí postup. Např. na Př. Fakultě MU jde o funkci volenou, vedoucí sekce má však řadu pravomocí, které na LF jsou dány děkanovi nebo přednostům ústavů/klinik (přerozdělování rozpočtu, garance za sylabus apod.) Jmenování vedoucích sekcí děkanem bylo na LF zvoleno i pro urychlení organizačního řízení, v dalším vývoji bude třeba sjednotit názor na dobu funkčního období a na případnou změnu při ustavení vedoucího sekce ve prospěch volby.

·        Existuje už nyní v ČR obdoba akademického podnikání (MEDIPARK)?

V oblasti lékařských fakult jde spíše o začátky, ale velmi dobré zkušenosti jsou s rozsáhlým podnikáním na VUT (prof. Jančař). V Brně bylo zřízeno JM Inovační centrum (ing. Hudeček), které by mohlo zájemcům poskytnout další konkrétní informace. V úvahách o MEDIPARKu vycházíme zatím spíše ze zahraničních zkušeností (v Evropě jde o Rakousko, Německo, Finsko, Francii). Také v 6. rámcovém programu jsou pro akademické podnikání vhodné náměty: preferuje se integrace výzkumu a formulace výstupů pro praxi.

·        Jaké byly uplatněny zásady v oblasti přerozdělování rozpočtu?  

V letošním roce přijata nová opatření, která však nejsou konečná. Je třeba řešit  výukové podmínky na teoretických ústavech, kde jsou v prvních ročnících veliké studijní skupiny: problematikou hledání mechanismů souvisejících s ekonomikou se bude vedení fakulty zabývat na podzim. Základem je rozdělení studentů do skupin a podskupin, které ovlivní počet výukových hodin. Významným faktorem je rovněž cena 1 výukové hodiny, související s personálním obsazením oboru (poměr profesorů, docentů, ostatních a související hodinové mzdy). V letošním roce jsou mzdy laborantů na teoriích hrazeny z provozních nákladů. Provozní prostředky teoretických ústavů byly vypočítány s přijetím koeficientu 4. Na klinických pracovištích jsou provozní náklady dopláceny ze zdravotnických rozpočtů.

 

Na zasedání byl připraven opravený návrh Statutu AS LF MU: pro nedostatečnou účast nebylo možno přistoupit ke hlasování. V diskusi byl  akceptován požadavek na úpravu znění §5 tak, aby  byl  limitován počet funkčních období na dvě jen pro funkci předsedy AS, zatímco zvolení členů AS může být opakováno bez omezení.

 

V diskusi se zvažovalo, zda jednání AS by měla být zahajována dříve než v 15 hodin: zazněly argumenty podporující i zamítavé. Na příští schůzi bude o této organizační záležitosti hlasováno.

 

Senátorům se důrazně připomíná, že jednání AS jsou důležitou součástí řízení práce Lékařské fakulty. Je-li AS neschopen se usnášet kvůli nedostatečnému počtu přítomných na zasedání, přispívá k omezení flexibility vedení. Proto každý člen AS musí zvážit důvody případné nepřítomnosti na jednání AS a jsou-li závažné, pak se musí předem omluvit (předsedovi, sekretářce, tajemnici).

 

Termín příští schůze: 14. října 2003

 

 

V Brně, 26. 6. 2003

 

Zapsala: D. Hrubá