Zápis

ze schůze Akademického senátu LF MU,

konané dne 12. listopadu 2003

 

 

Jednání se účastnilo 22 senátorů (dle prezenční listiny), děkan a proděkani LF MU (omluven proděkan Špinar), paní tajemnice a jako host předseda AS MU, prof. MUDr. J. Vomela,CSc.

 

V úvodu předseda AS LF MU, prof. Šlapák, přivítal přítomné a nechal schválit program jednání (jednomyslně potvrzeno). Při kontrole zápisu ze 14.10.2003 konstatoval, že byla dodatečně opravena chyba v uvedení rozsahu stávajícího úvazku pracovníků odd. klinické genetiky (chybně 0,5  správně 0,25). Na příloze Statutu LF MU se pracuje, organizuje se rovněž náhradní volba do studentské komory AS LF, která proběhne v nejbližší době.

 

AS schválil jednomyslně  názvy společných pracovišť LF MU a FN Brno, které byly projednány v kolegiu děkana na jaře 2003:

  1. Pracoviště medicíny dospělého věku (kliniky fakultní nemocnice v Bohunicích)

Klinika infekčních chorob

Oční klinika

  1. Pracoviště medicíny dětského věku (kliniky Mendelovy fakultní dětské nemocnice)

Dětská oční klinika

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Klinika dětské ORL

Pan děkan k tomuto bodu připomenul, že je současně řešena problematika harmonizace jmenování odborníků (profesorů, docentů) a  formální označení pracovišť.

 

Dále prof. Šlapák seznámil s připravovaným programem shromáždění akademické obce LF MU  (navazuje na jednání AS LF), s nímž byl vysloven po krátké diskusi souhlas. Pan děkan odpověděl na připomínku ze studentské komory, že nevyhlásil pro tuto akci děkanské volno, ale každý vyučující má možnost individuálně výuku přizpůsobit zájmu studentů o účast na shromáždění. Při této příležitosti bylo oznámeno, že shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity se koná 24. 11. od 16 hodin v aule právnické fakulty MU.

 

Informace děkana LF MU:

Pan děkan požádal členy AS LF, aby se zúčastnili setkání s paní ministryní zdravotnictví dr. Součkovou, která bude hostem LF MU dne 13.11. od 14 hodin (budova děkanátu). Přál si, aby diskuse měla vysokou úroveň.

 

Prof. Žaloudík dále informoval, že dne 20.11.2003 bude  LF hostit delegaci z Utrechtu: na setkání jsou zváni všichni vedoucí sekcí a někteří přednostové klinik a ústavů, které s tímo zahraničním pracovištěm spolupracují nebo mohou spolupráci navázat. Přínosem z těchto dvoustranných jednání by mohlo být rozšíření nabídky stážovacích míst a rovněž zvýšení zájmu vedení města Brna (dlouholetého družebního partnera Utrechtu) o problémy Lékařské fakulty a podpora jejich řešení.

 

Pan děkan informoval o výsledcích ankety o zájmu studentů a mladých lékařů o nové povinně volitelné předměty. Anketa se setkala s velkým zájmem: odpovědělo cca 650 studentů a 140 lékařů do 35 let a všechny nabídnuté obory byly podpořeny:

-         právní aspekty – zájem projevilo kolem 75%

-         ekonomika zdravotnictví – cca 66%

-         tělovýchovné lékařství – kolem 50%

-         léčivé rostliny – kolem 50%

Vedení LF zahájilo jednání s odbornými garanty: dr. Prudilem (Ústav soc. lékařství - právní aspekty), doc. Malým (Ekonomicko správní fakulta MU), doc. Novotným (Fakulta sport. studií), prof. Suchým (Farmakologická fakulta). Předpokládá se širší spolupráce mezifakultní i s různými odborníky (Právnická fakulty, ředitel FN dr. Burian, prof. Placheta, ing. Musil, atd.). Zavedením těchto nepovinných předmětů se přiblížíme k trendům na fakultách v EU, kde je doporučováno zabezpečit cca 20% předmětů jako povinně volitelné.

 

Informace z AS MU

Prof. Vomela, předseda AS MU informoval o trendech přípravy rozpočtu na rok 2004: Vedení MU zatím nemá tendence ke změně metodiky přerozdělování rozpočtu platné pro rozpočet v r. 2003, pokud nebudou nové direktivní směrnice MŠMT, které by bylo nutno respektovat (tato metodika je k požadavkům LF vstřícnější). V Akademickém senátu MU je vyvíjena snaha lépe vyjasnit tok peněz, které jsou určeny pro rektorát a případně snížit jejich objem, který dnes tvoří cca 33%.  Upozornil, že z některých fakult MU (např. Fakulta soc. studií) jsou vznášeny požadavky na znovuzavedení původních kritérií a doporučil, aby  projednávání rozpočtu byla dávána velká pozornost členem naší ekonomické komise. Informoval, že při hlasování má sice každá fakulta jeden hlas, ale jednání se může účastnit i několik zástupců fakulty.

V diskusi bylo konstatováno, že prof. Vomela velmi dobře hájí v AS MU zájmy přírodovědných oborů při uplatňování rozpočtových pravidel. Bylo doporučeno, aby jednání se spolu s prof. Kostřicou (oficiální zástupce AS v ekonomické komisi) účastnila i paní tajemnice, ing. Sochorová, případně další zástupci LF.

 

Po skončení jednání se vedení fakulty i členové AS MU odebrali na shromáždění akademické obce.

 

 

Zapsala: D. Hrubá