Zápis
z jednání Akademického senátu LF MU v Brně,
dne 12. října 2004

Jednání se účastnilo 27 senátorů, pan děkan prof. Žaloudík, proděkani prof. Špinar, prof. Táborská, prof. Vaněk, doc. Vokurka, tajemnice LF MU ing. Sochorová, JUDr. Starková a hosté: prof. Brhel, prof. Kadaňka, dr. Kyasová, prof. Litzman, prof. Rektor.

Po uvítání všech přítomných požádal předseda AS LF MU, prof. Šlapák o schválení programu zaslaného v pozvánkách a zápisu z minulé schůze: schváleno bez připomínek. Ke kontrole minulého zápisu uvedl, že jediným bodem nutným k opakovanému projednání je posouzení návrhu na zřízení Centra pro imunodeficience, který nemohl být vzhledem k nedostatečné přítomnosti členů AS podroben hlasování a musel být proto znovu zařazen na pořad jednání.

Prof. Brhel předložil písemně návrh na zřízení Univerzitního centra pracovního lékařství a stručně o něm informoval. Samostatný obor pracovního lékařství vznikl v dubnu 2004, zahrnuje primární lékařskou péči o pracovníky (bývalí "závodní lékaři") a sekundární lékařskou péči o pacienty s diagnostikovanými nemocemi z povolání. Protože problematika profesionálních rizik je velmi široká, zahrnuje Centrum řadu medicínských oborů. Vytvoření Centra bude mít příznivý dopad i do výuky studentů a doktorandů. Nemá personální nebo ekonomické požadavky. Pan děkan vytvoření Centra podpořil. Ve veřejném hlasování bylo Univerzitní centrum pracovního lékařství jednomyslně schváleno.

Prof. Litzman stručně připomenul důvody návrhu na zřízení Univerzitního centra pro imunodeficience: pracoviště v Brně je v ČR největší. Léčba imunodeficitních pacientů je mimořádně nákladná, důležitá je oblast výzkumu. Podařilo se vytvořit registr, který v současné době řeší obdobné problémy s ochranou osobních dat jako jiné zdravotní registry. Centrum bude sloužit pro pacienty s primárními imunodeficity. Vytvoření Centra není spojeno s personálními a ekonomickými požadavky. Pan děkan vytvoření Centra podpořil.
Ve veřejném hlasování bylo Univerzitní centrum pracovního lékařství jednomyslně schváleno.

V diskusi k obecné problematice Center byl vznesen dotaz, zda jsou zakotvena ve statutu Lékařské fakulty MU. U některých Center chybí na webových stránkách výroční zprávy. Dotaz zodpověděl pan děkan konstatováním, že na Lékařské fakultě MU není vytvořen organizační řád, ale uplatňuje se zvykové právo. Má to své logické důvody, neboť jeho petrifikaci by zajišťovali děkani a AS, tedy akademičtí funkcionáři, kteří se ve funkcích mění. Centra mají různou náplň a dynamicky se rozvíjejí: organizační řády by mohly tuto dynamiku významně svazovat. Dr. Starková dodala, že pracoviště by mohla být začleněna do organizační struktury LF, kterou je třeba aktualizovat podle zásad zákona o vysokých školách. Vedení LF MU se tímto úkolem bude zabývat, jeho splnění garantuje pan děkan.

Pan děkan informoval o žádosti změny dosavadního názvu Ústavu patologické anatomie na Ústav patologie s dovětkem, že tuto změnu již akceptoval ředitel FN dr. Burian. Případným neschválením by napříště jeden ústav nesl dvě jména, naopak souhlas se změnou bude znamenat, že na LF MU budou dvě pracoviště s obdobnou pracovní náplní, ale různě pojmenovaná. Návrh na změnu názvu byl přijat většinou hlasů (3 proti, 5 se zdrželo).

Do programu jednání byl na žádost odborníků neurologických klinik znovu zařazen návrh na posílení výuky neurologie, který byl zamítnut na jednání AS LF MU 11.5.2004, jehož se představitelé oboru neúčastnili. Prof. Rektor informoval přítomné, že iniciace návrhu vznikla v prosinci 1998, kdy ze setkání neurologů všech lékařských fakult v ČR vyplynul jasný poznatek, že zatímco na většině fakult došlo k rozšíření výukových hodin pro neurologii, v Brně zaostáváme pod celostátním průměrem. Dynamický rozvoj neurověd spolu s trendem stárnutí populace způsobuje, že za současného objemu výuky neurologie nejsou naši absolventi dostatečně orientováni v tomto oboru. Prof. Kadaňka podpořil argumentaci tím, že z epidemiologických přehledů je zřejmé, že v Evropě tvoří 35% zátěže obyvatel zdravotními problémy neurologická onemocnění. V současném studijním programu má neurologie 70 hodin, z toho 14 hodin přednášek. Návrh předpokládá rozšíření speciální neurologie o cca 15 hodin a kompromisně nepožaduje přímou návaznost propedeutické a speciální části ve stejném ročníku studia.
Pan děkan v diskusi informoval, že nový pan rektor, prof. Fiala, se chce programově věnovat sladění kreditů v EU a ČR (odvíjejí se od délky doby a objemu výuky). Rozdíly mezi evropskými lékařskými fakultami by neměly být velké už z důvodů vzájemného uznávání diplomů. Je možné, až pravděpodobné, že přehodnocení proporcionality výuky se bude týkat v budoucnu řady jednotlivých oborů. Zatím žádný jiný obor (s výjimkou urologie a neurologie) o rozšíření výuky děkana nepožádal.
Prof. Šlapák se obává lavinovitého nárůstu žádostí o navýšení výuky z jednotlivých oborů a doporučuje vytvoření komise, která by se inventarizací výuky v EU a ČR zabývala a připravila podklad pro koncepci dalšího zaměření LF. V diskusi byl návrh podpořen s tím, že úkolu by se mohla ujmout studijní komise. Významný byl dotaz, kde je ve studijním programu vytvořen prostor pro navrhované rozšíření výuky neurologie.
Pan děkan připomenul rekonstrukci výuky behaviorální medicíny, která byla zařazena mezi povinně volitelné předměty a 30 hodin této výuky je možno rozdělit mezi příbuzné obory, tj. neurologii (cca 25% má být věnováno dětské neurologii) a lékařskou psychologii. Protože významná část neurologických onemocnění se vyvíjí nárůstem kognitivních poruch, je toto řešení logické. S řešením souhlasil i garant oboru behaviorální medicíny, prof. Kukleta. Organizační změna behaviorální medicíny (z povinného na povinně volitelný předmět) již byla provedena ve školním roce 2004/5 s tím, že se posunula výuka farmakologie do jarního semestru 3. ročníku (s ukončením na podzim 4. ročníku) a tím uvolnila prostor v jarním semestru 4. ročníku, kam by mohla být přesunuta neurologická propedeutika (navazující speciální část v 5. ročníku s ukončením jednou společnou zkouškou).
Ve veřejném hlasování byl nakonec návrh přijat většinou hlasů (2 proti, 6 se zdrželo).

Další bod jednání, návrh na výuku psychologie, byl odložen z důvodů nepřítomnosti předkladatelek dvou odlišných variant (doc. Bendová, prof. Češková). Odložení doporučil pan děkan s poznámkou, že bude nutno vyslechnout obě zdůvodnění, aby členové AS LF MU mohli návrhy posoudit. V této souvislosti se v diskusi konstatovalo, že členové AS opět nedostávají v předstihu materiály k prostudování, takže rozhodování na místě je obtížné. Bylo dohodnuto, že předseda AS LF MU bude ke každému projednávanému bodu striktně vyžadovat písemné podklady, aby je mohl postoupit senátorům.

O postupu výstavby Kampusu informoval pan děkan, který se účastnil posledního kontrolního dne (30.9.) konaného za přítomnosti zástupců MŠMT, MF, MU, dozorujících firem a LF MU. Vyzdvihl práci nového managementu výstavby i zainteresovanost nového rektora MU. Na kontrolním dnu bylo konstatováno, že vlivem květnové změny DPH a růstu cen stavebních prací je v současné době finanční deficit stavby cca 1,5 mld Kč a že dokončení stavby se asi o 1,5 roku opozdí za předpokládaným termínem. Celá záležitost bude dál projednávána s kompetentními orgány, mimo jiné i se záměrem, aby pracoviště lékařské fakulty na Komenského nám. a Tomešové nemusela prodělat další provizorní stěhování (předběžně byl informován i ředitel dr. Burian). Vedení LF zabezpečuje používání poslucháren na Joštové i po převzetí budovy Fakultou sociálních studií a chce rovněž posílit přednáškové prostory převzetím Kongresového centra na Komenského náměstí. Příznivá zpráva je o tom, že stavební práce v Bohunicích byly zahájeny na pozemcích, které byly vykoupeny a ve výkopech jsou již instalovány nosné pilíře. Pro doladění získání všech potřebných pozemků byl vyčleněn ředitel Richter. Vybavení nových pracovišť v rámci výstavby bude jen vestavěnými technologiemi, ostatní jen z rozpočtu LF, resp. pracovišť. Zprávy o výstavbě Kampusu je možno sledovat i na www stránkách.

Proděkan prof. Špinar informoval o postupu při realizaci zákona č. 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů, který vstoupil v platnost v červnu t.r. V současné době se rozhoduje, zda lékařské fakulty získají větší podíl při organizaci postgraduálního (specializačního) vzdělávání než mají současné "doškolovací" ústavy (v Praze a v Brně). Z předběžných jednání je mezi zástupci lékařských fakult shoda, že by mohla být vytvořena dvě centra (české - Univerzita Karlova a moravské - univerzity Masarykova a Palackého). Po silné kritice počtu 83 specializací vyjmenovaných v příloze bylo vytvořeno na MZ ČR 15 tématických oblastí, k nimž se jmenuje 15 akreditačních komisí. Do každé komise byli z LF MU navrženi 2 zástupci a je možno očekávat jejich rychlé jmenování na MZ ČR. Prováděcí vyhlášky k zákonu budou vydány pravděpodobně v průběhu listopadu. Akreditace pracovišť se bude řídit podle kritérií, která se teprve tvoří.
Pan děkan k tomuto bodu připomenul, že vedení LF již na jaře dohodlo spolupráci s řediteli fakultních nemocnic. Žádosti o akreditace budou zasílány cestou MŠMT i MZ ČR.

Zákon č. 96/2004 Sb. se týká vzdělávání nezdravotnických pracovníků. Na LF MU existuje řada bakalářských oborů a magisterské studium. Pozornost, kterou tomuto problému vedení LF věnuje, je mj. vyjádřena i vytvořením nové funkce proděkana pro tyto formy studia (prof. Kubešová). Zájem o tyto programy každoročně narůstá a bude se dál zvyšovat a proto LF MU musí zaujmout jednoznačný postoj zvolením jedné ze 3 možných variant:

  1. ponechání stávajícího stavu a nereagovat na zvyšující se poptávku
  2. zvýšit radikálně počty studentů v rámci lékařské fakulty
  3. podpořit vytvoření nové Zdravotní fakulty, která by vzdělávání všech nezdravotnických pracovníků soustředila, vytvořila by i potřebný kádr habilitovaných odborníků, kteří zatím na LF chybějí (např. specializace ošetřovatelství).
    Podle dosavadních zkušeností bývá varianta B obvykle přechodným krokem k variantě C. Nová fakulta s úzkou návazností na LF by podpořila i jednání na akademické půdě MU. Pro další jednání by byly potřebné informace o tom, kde by probíhala výuka teoretických i klinických předmětů zajišťovaná LF MU, jakým způsobem by byly řešeny ekonomické smlouvy o mzdách vyučujících z LF (při různém koeficientu dotací na 1 studenta), jaké má nová fakulta šance, že získá akreditaci. Pro další jednání bude AS LF MU potřebovat srozumitelné informace.

Předseda AS LF MU, prof. Šlapák, informoval stručně o setkání Akademické obce, které se uskutečnilo 5. října 2004. Připomenul, že byla jmenována nová vědecká rada a noví prorektoři Masarykovy univerzity.

Příští schůze AS LF MU se uskuteční 23. listopadu 2004 v 14.00 hod v zasedací místnosti děkanátu.
Zapsala: prof. Hrubá

Návrh pozvánky na další zasedání