Zápis
ze schůze Akademického senátu LF MU v Brně,
konané dne 14. prosince 2004

 

Jednání se účastnilo 20 senátorů (13 ze zaměstnanecké, a 7 ze studentské komory), tj. méně než dvě třetiny členů potřebných ke hlasování. Za vedení LF MU byl přítomen pan děkan prof. MUDr. J. Žaloudík,CSc., proděkani prof. Kubešová, prof. Táborská, prof. Vorlíček, paní tajemnice ing. Sochorová a JUDr. Starková. Mezi hosty byli odborníci oboru psychologie.

Předseda AS LF MU prof. MUDr. I. Šlapák, CSc. přivítal přítomné a požádal o schválení programu jednání (schváleno jednomyslně). Současně upozornil, že program nebude možno dodržet, neboť k výběru a schválení varient výuky psychologie a zřízení dvou chirurgických center není přítomen potřebný dvoutřetinový počet členů.

Představil nové členy studentské komory AS LF, kteří byli zvoleni v mimořádných volbách za studenty, kteří ukončili studium na LF MU: Rudolf Hlubek, Milada Študentová, Tomáš Valoušek.

Pan děkan informoval o aktuální situaci ve výstavbě Kampusu, která pokračuje uspokojivým tempem a těší se trvalé prioritní pozornosti vedení Masarykovy univerzity. Dne 21. prosince má proběhnout zásadní jednání o řešení finančních problémů, které vznikly změnou DPH a navýšením cen stavebních prací. Varoval před přijímáním a šířením neověřených zpráv v souvislosti s další výstavbou Kampusu. Stále je v platnosti požadavek, že pracoviště LF se budou stěhovat do novostavby po jejím dokončení dle schváleného projektu.
Protože blok A3 byl dokončen v hrubé stavbě a zahajuje se práce na vnitřních dispozicích, byla vytvořena komise z odborníků Lékařské a P/řírodovědecké fakulty MU (LF bude zastoupena panem děkanem, doc. Hájkem, doc. Adlerem, doc. Dvořákem).

Pan děkan informoval členy AS LF MU, že od 1. ledna 2005 přechází do správy Lékařské fakulty MU tzv. Kongresové centrum v budově děkanátu LF. Tato změna umožní lepší využití prostor pro výukové účely.

Pan děkan vyzval členy AS LF MU k účasti na Konferenci o studiu, která se bude konat 17. 1. 2005. Tato konference by měla založit tradici pracovních diskusí o výuce, zejména s cílem jejího zkvalitňování. Ke dni 16.12. by měl být připraven program konference.

MUC Kadaňka, který ukončil svoji funkci senátora a jednání AS LF MU se účastnil už jako host, požádal o obnovení diskuse o velikosti studijních skupin. Po projednávání tohoto problému na minulé schůzi přistoupilo studijní oddělení děkanátu LF MU k plošnému zamítání změn organizace výuky jednotlivým studentům. Doporučil kodifikovat způsob nahrazování stáží a praktických cvičení a větší spoluúčast jednotlivých pracovišť, která by měla s přičleněním "nadbytečných" studentů ke stálé skupině souhlasit.
Pan děkan doporučil monitorovat, o jak početný problém se jedná. Výlučné pověření klinik či ústavů k povolování náhrad nepokládá za vhodné, neboť studijní oddělení by mělo mít zpětnou informaci, kde konkrétní studenti stážují.
Paní proděkanka Táborská připomenula, že hlavní reprezentační orgány studentů - studentská komora AS LF MU a Spolek mediků - mívají často opačné názory a že by proto měli studenti tříbit stanoviska i mezi sebou, např. i využitím diskusní internetové stránky.

Prof. Šlapák se omluvil hostům z řad odborníků psychologie za to, že projednávání výuky psychologie se nedostalo na pořad jednání (AS nebyl usnášeníschopný). Pan děkan doplnil, že byly předloženy koncepční materiály obou variant, které umožní senátorům lépe než dosud se orientovat v záměrech vedení LF MU.

Příští jednání AS LF MU bude 18. ledna 2005

Předseda AS LF MU popřál všem senátorům, přítomným členům vedení fakulty i hostům klidné prožití svátků a úspěšné vykročení do roku 2005.

Zapsala: prof. MUDr. D. Hrubá, CSc.
Ověřil: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.