1. kurz Paliativní péče a rozhodování v závěru života na jednotkách intenzivní péče-BASIC

Ve středu 2. listopadu 2022 se v Simulačním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity uskutečnil historicky první kurz Paliativní péče a rozhodování v závěru života na jednotkách intenzivní péče.

8. 11. 2022

Soustředil se na přístup k pacientům hospitalizovaným na intenzivní péči s nepříznivou prognózou, kteří v intenzivní péči umírají. Důraz byl kladen na proces rozhodování o přiměřenosti péče a na komunikaci cílenou na pacienta a jeho blízké. Cílem bylo posílit vědomosti a dovednosti účastníků v této náročné a často obávané oblasti péče. Velkou výzvou a zároveň silnou stránkou kurzu bylo plánované zapojení účastníků jak z řad sester, tak lékařů.

Garanty kurzu byli MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC a doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. Lektorský tým se dále skládal ze zkušených lektorů a kliniků: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC a Mgr. Jiřina Večeřová. Kurz je součástí práce Výzkumné iniciativy pro paliativní medicínu a etiku v intenzivní péči RIPE–ICU. Kurz pořádá LF MU Brno a Klinika paliativní medicíny 1.LF UK a VFN Praha a je organizován Ústavem simulační medicíny LF MU.

Úvod kurzu byl věnovaný představení účastníků a sdílení jejich motivací a zkušeností. V následujících 3 lekcích byly zapojené interaktivní výukové metody a účastníci měli možnost pod vedením lektorů trénovat identifikaci pacientů v závěru života a diskutovat medicínsko-eticko-právní rámec. Dále se učili systematický screening základních potřeb pacientů a jejich blízkých formou strukturovaného rozhovoru zaměřeného na porozumění a zjištění hodnot a preferencí pacienta. Samostatná lekce byla věnována propojení medicínských alternativ a preferencí pacienta v konceptu cíle péče. Nácvik sdíleného rozhodování o přiměřenosti péče byl následován lekcí sdělování nepříznivých zpráv. V odpoledních hodinách si účastníci trénovali praktickou limitaci orgánové podpory. V závěru kurzu byla pozornost věnována také tématu zvládání psychické zátěže a nácviku technik pro zvyšování duševní odolnosti zdravotníků v rámci tzv. sebepéče. Součástí kurzu byl i strukturovaný pre-learning, který účastníci v předstihu před kurzem obdrželi. A bylo vidět, že se příprava velice osvědčila a z kurzu tak mohli vytěžit maximum. Bonusem kurzu je i následný mentoring pro všechny účastníky.

Zájem o kurz byl enormní a na mnoho zájemců se nedostalo. V průběhu kurzu sdílená energie jak lektorů, tak účastníků, vedla k navázání vztahů, z nichž mnohé přetrvají i mimo zdi, ve kterých se kurz konal. Radostí pro nás byla hlavně spokojenost účastníků. Zaměření účastníků kurzu na multioborový tým, tedy na lékaře a sestry v rámci jednoho běhu kurzu, se ukázalo jako velice dobrá volba. Na závěr zbývá poděkovat týmu RIPE-ICU za přípravu kurzu a bezvadnému zajištění kurzu a za podporu ze strany Simulačního centra LF MU. Těšíme se na vás na dalších kurzech! V plánu máme jak opakování základního kurzu, tak plánujeme kurz pro pokročilé.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info