XIV. konference AKUTNĚ.CZ

V sobotu 18. listopadu 2022 proběhla na půdě Lékařské fakulty MU již XIV. konference AKUTNĚ.CZ, jíž se letos zúčastnilo 973 studentů, lékařů a sester.

22. 11. 2022

Bez popisku

Odborný program konference čítal více než 60 přednášek a 23 prakticky zaměřených workshopů. Ústav simulační medicíny a Simulační centrum zaštitovali část programu věnující se simulační medicíně.

Z reportáže na portálu AKUTNĚ.CZ .

Program věnovaný simulační medicíně zahájil přednosta Ústavu simulační medicíny prof. Štourač. Úvodní přednášky se ujal dr. Šípek (Praha), který na začátek nastínil podstatu a přínosy in situ simulace. Na příkladě observační studie z Nového Zélandu poukazuje na možné safety threats, na kterých je potřeba zapracovat právě v simulaci – individuální a týmový faktor. V další části své přednášky ukázal průběh in situ simulace připravené jejich týmem. Krátce obeznámil publikum s nejčastějšími safety gaps, jako je např. podání defibrilačního výboje lékaři na JIP, kteří nemají specializaci z intenzivní medicíny. Slovo přebrala dr. Vafková (ÚSM LF MU) se svou přednáškou o klinickém debriefingu. Krátce připomněla teorii výuky dospělých, kterou můžeme aplikovat i na simulace. Poukázala na to, že k rozvoji a potřebě debriefingu významně přispěl Covid-19. Na závěr dodává, že nejen samotná simulace ale každá prožitá zkušenost mohou být příležitostí obohacení své praxe. Blok pokračoval Dr. Šimečkem (Praha), který představil Sekci simulační medicíny na KARIM FN Motol a její školení, které lékaři povinně absolvují v předatestační přípravě na jejich pracovišti. Vysvětlil, že každá simulace má konkrétní výukový cíl, medicínský či technický. Na závěr zhodnotil jich 5leté působení na KARIM a nastínil budoucí cíle. Poslední část bloku o simulační medicíně otevřel vedoucí audiovizuálních techniků SIMU v Brně – Ing. Travěnec (Simulační centrum LF MU). Rozsáhle popsal strukturu a personální obsazení SIMU, náplň jeho práce a možnosti, které SIMU ponouká. V další části přednášky se věnoval 3D tisku a jeho využití v simulační medicíně. V závěru přiblížil aplikaci Timer, která je schopna synchronizovat výuku napříč více skupinami.

Druhý blok úzce související s výukou v Simulačním centru LF MU, Studenti sobě…, zahájil úvodním slovem opět prof. Štourač. Zdůraznil význam hledání mladých zapálených studentů jako důležitou součást budoucnosti pro klinické obory. První přednášky bloku se ujala dr. Harazim (KDAR FN Brno a LF MU), shrnutím toho nejvýznamnějšího za 15 let působení portálu AKUTNĚ.CZ. Mezi hlavní vydařené programy uvedla Nadační fond na podporu studentů, Akutní středy rozvinuté za covidové doby, Kurz urgentní medicíny, organizaci rubriky Monitoring článků, reportáže z odborných akcí a zejména pak interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ, které mají věhlas nejen v ČR, ale i v zahraničí. Závěrem přednášky shrnula, co znamená portál Akutne.cz pro dr. Harazim samotnou, a to smysl práce pro druhé, inspiraci pro růst, sílu spolupráce a spoustu zábavy v zapáleném kolektivu. Druhou přednáškou navázal dr. Anton (GPK FN Brno a LF MU), který úvodem představil program Startgyn určený zejména studentům 5. a 6. ročníku LF MU. Hlavní výhodou programu je individuální přístup a vhled do oboru a praxe. Umožňuje jim zúčastnit se běžného provozu například na službách, pohotovostí a více se tedy dostat k praxi než ve standardní výuce. Cílem jejich dalšího vylepšování a rozšiřování programu je lépe evaluovat výuku, zdokonalovat simulace, rozšířit workshopy pro studenty. V dalším průběhu bloku pokračoval doc. Jabandžiev (PeK FN Brno a LF MU), kde se podělil s posluchači o evaluaci a základní informace nového programu Pedstart ve výuce pediatrie na LFMU, který byl zahájen v září tohoto roku na podkladě rozšíření výuky do Simulačního centra. Tento program umožňuje studentům trénink základních klinických dovedností, jako je například fyzikální vyšetření a odběr anamnézy u pediatrického pacienta, zajištění intraoseálního přístupu a jejich následné procvičení na high-fidelity simulacích. V budoucnu pak ve výuce Pediatrie plánují další rozvinutí potenciálu Simulačního centra, například programem Neostart, zaměřeném na péči o novorozence. Závěrečné sdělení bloku Studenti sobě zakončila dr. Prokopová KARIM FN Brno a LF MU, ÚSM LF MU), se svou přednáškou udržitelnosti programu Student as a Teacher na LF MU. Paní doktorka shrnula hlavní výhody zapojování studentů jako lektory do výuky. Tyto programy nabízí studentům individuální přístup a efektivnější realizaci simulační medicíny, prohloubení znalostí studentů, výcvik tzv. soft-skills do praxe a podání podrobnější zpětné vazby. Závěrem bloku paní doktorka shrnula důležitost motivace, partnerského přístupu a zejména pak věnování dostatku času a nadšení do výcviku.

Moderní výukové metody nechyběly ani v hlavním programu lékařské sekce v Aule, kde v podstatě celý kongres zahájila přednáška, letos vyhlášené Osobnosti portálu AKUTNĚ.CZ, doc. Schwarze: Implementace moderních metod vzdělávání medicínských profesí v rukou nelékaře. Jako inženýr, který stál při zrodu portálu AKUTNĚ.CZ, představil cíle Institutu biostatistiky a analýz, který se zabývá mimo jiné studiemi a virtuálními kazuistikami podanými zajímavou a lákavou formou. Dále zdůrazňoval důležitost a výhody kolaborativního stylu výuky, hlavně TBL (Team Based Learning), kde kromě tzv. kontent experta, akademika se znalostí dané problematiky, výuku vede tzv. facilitátor, nelékař, vyškolen k vedení výuky formou TBL. Ke konci sdělení nás seznámil s checklistem pro facilitátora, jak správně vést výuku.

Příští ročník konference AKUTNĚ.CZ se bude konat opět na půdě LF MU 25. listopadu 2023 a SIMU bude jistě znovu u toho!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info