Pokyny pro autory

Vyhotovení plných textů (fulltextů)

Vyhotovení celých textů má přesný formát, který musí být dodržen: maximálně 4 strany formátu A4 včetně do textu zakomponovaných tabulek, grafů, obrázků a uvedeného seznamu použité literatury; použijte písmo Times New Roman, velikost 11, řádkování 1, a okraje dokumentu 1,5 cm.

Jednotlivé části článku nazvěte Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Poděkování a Literatura.

Poznámka: Fulltexty slouží jako zdroj úplných výsledků pro členy posuzujících komisí a mají obsahovat kompletní informace o prezentované práci.

Odevzdání fulltextů

Vyhotovené fulltexty se odevzdávají do určeného termínu pouze elektronicky přes registrační systém nebo dle aktuálních pokynů pořadatelů a to jako soubor PDF.

Vyhotovení podkladů k prezentaci

Žádné specifické požadavky na vytvoření prezentací v PowerPointu nejsou, nicméně samotný projev musí respektovat stanovený čas, tj. 10 minut (plus 5 minut diskuze), a tomu je třeba přizpůsobit počet (powerpointových) snímků prezentace; grafické provedení je plně v kompetenci samotných autorů práce. Je doporučeno použít jednotný vizuální styl MU dostupný na  https://sablony.muni.cz/ a použít poměr stran u snímků 16:9.

Odevzdání podkladů k prezentaci

Konferenční místnosti budou vybaveny dataprojektory s poměrem stran 16:9 a počítači s prezentačním softwarem PowerPoint (verze 2007 či vyšší), proto potřebujete-li ke své prezentaci jiné, speciální aplikace, pak o této skutečnosti, s dostatečným časovým předstihem, informujte organizátory SVK.

Elektronické prezentace se odevzdávají nejpozději den před konáním konference do systému SVK (analogicky jako fulltext). Limit pro velikost prezentace odevzdávané do systému je 40MB.  Prosím preferujte tuto možnost. Alternativně je možno odevzdat prezentaci nejpozději v den konání SVK před zahájením jednání v sekcích obsluze technických zařízení konferenční místnosti, v níž bude práce referována, a to na USB paměťovém médiu (např. flash disk, HDD) nebo kompaktním disku (např. CD, DVD).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info