Všeobecné ošetřovatelství

"Kvalitní vzdělání absolventů prospívá společnosti, přispívá k poskytování kvalitní ošetřovatelské péče a napomáhá rozvoji ošetřovatelství." #VědomostmiKjistotě #Profesionalita #TýmováSpolupráce #Odpovědnost #PrůvodceVnáročnémObdobí #Komunikace #TechnickáZručnost #PsychickáOdolnost

Podat přihlášku

Co se naučíte

Láká vás práce ve zdravotnictví? Chcete pomáhat lidem? Absolvováním studijního programu Všeobecné ošetřovatelství získáte profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Naučíte se sami rozhodovat v oblasti ošetřovatelství. A to konkrétně v péči o zdraví, prevenci vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí budete umět zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost.

Po absolvování studia budete schopni spolupracovat s nemocným, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence. Naučíte se poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace.

Budete umět rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi při saturaci relevantních bio – psycho – sociálních a spirituálních potřeb, nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci. Naučíte se asistovat lékaři při diagnosticko – terapeutických  činnostech a zajišťovat postupy stanovené lékařem.

Studium je tříleté a je ukončeno titulem bakalář. Teoretická výuka probíhá v moderních posluchárnách a simulačních učebnách Univerzitního kampusu.

Při studiu budete mít možnost aktivně se zapojit do ošetřovatelského výzkumu a jeho výsledky aplikovat v praxi v souladu s nejnovějšími ošetřovatelskými trendy. Seznámíte se s moderními metodami a postupy v ošetřovatelství i v ostatních humanitních a medicínských oborech, které umožňují navracení zdraví pacientů v maximálně možné míře a na co nejvyšší odborné úrovni.

Budete mít také velkou příležitost studovat v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a poznat péči o nemocné ve státech Evropské unie. Studium umožňuje i tak zvanou euro – registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete pomáhat druhým?
  • Baí vás práce s lidmi?
  • Preferujete práci v týmu?
  • Jste komunikativní?
  • Jste schopni převzít odpovědnost za svá rozhodnutí?
  • Jste trpělivý?

Pokud jsou vaše odpovědi převážně kladné, je studium programu Všeobecné ošetřovatelství pro vás to pravé.

Praxe

Praktická výuka v rozsahu 2300 hodin je soustředěna především do brněnských fakultních nemocnic. Odborná ošetřovatelská praxe probíhá každý semestr v průběhu celého studia. Po prvním a druhém ročníku také v období letních prázdnin. V průběhu studia budete mít možnost zapojit se do projektových činností na Katedře ošetřovatelství.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent najdete uplatnění na různých pozicích v celém systému zdravotnictví. Pracovat můžete například v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, na všech odděleních zdravotnických a sociálních zařízení, ve specializovaných ordinacích nebo hospicích

Podmínky přijetí

Zkoušky se konají formou písemných testů 24. 6. 2021. Jsou testovány znalosti z biologie a somatologie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání každého testu je 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Doporučená literatura

Učebnice biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Somatologie (Dylevský); Biologie člověka (Kočárek E. anebo Novotný I., Hruška M.) Tematické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy https://is.muni.cz/go/5tvpsu Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory https://is.muni.cz/go/mjmpx0 Modelové testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky https://www.lekarskeknihy.cz/produkt/109251-modelove-testove-otazky-k-prijimacim-zkouskam-na-lf-mu/


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 11. 2020 – 28. 2. 2021

Termín pro podání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Všeobecné ošetřovatelství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info