Všeobecné ošetřovatelství

Bakalářské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Absolvováním studijního programu Všeobecné ošetřovatelství získáte profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Po úspěšném ukončení studia budete umět:

 • Samostatně poskytovat individualizovanou ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům, rodinám a komunitám, v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí.
 • Posoudit aktuální zdravotní stav, biopsychosociální a spirituální potřeby člověka v různých věkových obdobích. Využijete při tom vědomosti a dovednosti z ošetřovatelství či medicínských a humanitních věd.
 • Poskytovat péči zaměřenou na podporu, posílení a udržení zdraví, věnovat se prevenci vzniku onemocnění a jejich komplikací.
 • Spolupracovat při diagnosticko-terapeutických činnostech s dalšími zdravotníky a zajišťovat potřebné intervence v rámci svých kompetencí.
 • Rozhodovat v oblastech ošetřovatelství, které se týkají péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, ošetřovatelské péče o nemocné, péče o osoby se zdravotním postižením a péče o osoby umírající.
 • Zdůvodnit a obhájit svá profesní rozhodnutí.
 • Přispívat ke zvyšování kvality péče na základě svých vědomostí, dovedností a vysoce profesionálního přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám.

Standardní délka studia je tři roky. Teoretická výuka probíhá v moderních posluchárnách a simulačních učebnách Univerzitního kampusu Bohunice, praktická výuka je realizována u poskytovatelů zdravotních služeb. V průběhu studia je kladen důraz na profesní přípravu, osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností. Můžete také absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Po úspěšném zvládnutí studia a vykonání státní závěrečné zkoušky získáte titul bakalář.

Je studium programu pro vás?

 • Láká vás práce ve zdravotnictví?
 • Chtěli byste pomáhat lidem?
 • Máte schopnost empatie a pozitivního přístupu?
 • Umíte převzít za své jednání odpovědnost a obhájit si svá rozhodnutí?
 • Máte chuť vzdělávat se ve zdravotnické problematice?
 • Chcete být profesionálem ve zdravotnictví, který poskytuje kvalifikovanou ošetřovatelskou péči?

Pokud jsou odpovědi na uvedené dotazy převážně kladné, je studium programu Všeobecné ošetřovatelství právě pro vás. Ošetřovatelská profese má dlouhou historii, je to povolání zajímavé, rozmanité, zodpovědné i náročné. S radostí všechny zájemce uvítáme ve studiu, těší se na vás tým zkušených pedagogů a mentorů, kvalitně vybavené zázemí pro teoretickou i praktickou výuku a velmi přívětivé studentské prostředí Masarykovy univerzity.

Na webových stránkách Katedry ošetřovatelství a porodní asistence naleznete další informace týkající se studijních programů a nejnovější aktuality. Dozvíte se zde také, jakým způsobem probíhá klinická praxe v rámci studia.

„Kvalitní vzdělání absolventů prospívá společnosti, přispívá k poskytování kvalitní ošetřovatelské péče a napomáhá rozvoji ošetřovatelství.“

Praxe

Povinnou součástí studijního programu je ošetřovatelská praxe probíhající formou blokové výuky o celkovém rozsahu 2 300 hodin. Praxe vám umožní aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získáte v průběhu studia. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručností, dovedností a návyků souvisejících s ošetřovatelskou péčí dle principů ošetřovatelství založeného na důkazech (Evidence Based Nursing). Také vás naučí komunikačním dovednostem, odpovědnosti, samostatnosti a kooperaci v týmu.

Praxe je rozložena do pěti semestrů, začíná ve druhém semestru studia a pokračuje až do šestého semestru. Probíhá i v letních měsících druhého a čtvrtého semestru studia. Praxe se koná pod vedením vyučujících nebo mentorů a je realizována ve fakultních nemocnicích v Brně nebo u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb po celé České republice.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství budete připraven k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu na území České republiky a Evropské unie. Uplatnění najdete u poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb, ve výchovné, poradenské a edukační činnosti, případně i ve výzkumu v ošetřovatelství.

Můžete pracovat v akutní lůžkové péči, ale i v péči následné, ambulantní, domácí, lázeňské a léčebně-rehabilitační. Budoucím zaměstnavatelům nabízíte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti.

Někteří naši absolventi dostali pracovní nabídku již v průběhu odborné praxe, jiní se pro své profesní směřování rozhodli díky dobré zkušenosti z pracoviště, na kterém praxi vykonávali.

Podmínky přijetí

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního oboru na LF MU v červnu 2022 pro akademický rok 2022/2023, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2022/2023 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu 8. 9. 2022 pro podzimní semestr akademického roku 2022/2023


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Všeobecné ošetřovatelství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info