Všeobecná sestra

Co se naučíte

Popis oboru

Láká vás práce ve zdravotnictví? Chcete pomáhat lidem? Absolvováním studijního oboru Všeobecná sestra získáte profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Naučíte se sami rozhodovat v oblasti ošetřovatelství. A to konkrétně v péči o zdraví, prevenci vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí budete umět zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost.

Po absolvování studia budete schopni spolupracovat s nemocným, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence. Naučíte se poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace.

Budete umět rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi při saturaci relevantních bio – psycho – sociálních a spirituálních potřeb, nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci. Naučíte se asistovat lékaři při diagnosticko – terapeutických činnostech a zajišťovat postupy stanovené lékařem.

Jak studium probíhá?

Studium je tříleté a je ukončeno titulem bakalář. Teoretická výuka probíhá v moderních posluchárnách a simulačních učebnách Univerzitního kampusu.

Při studiu budete mít možnost aktivně se zapojit do ošetřovatelského výzkumu a jeho výsledky aplikovat v praxi v souladu s nejnovějšími ošetřovatelskými trendy. Seznámíte se s moderními metodami a postupy v ošetřovatelství i v ostatních humanitních a medicínských oborech, které umožňují navracení zdraví pacientů v maximálně možné míře a na co nejvyšší odborné úrovni.

Budete mít také velkou příležitost studovat v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a poznat péči o nemocné ve státech Evropské unie. Studium umožňuje i tak zvanou euro – registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Je studium oboru pro vás?

 • Chcete pomáhat druhým?
 • Baví vás práce s lidmi?
 • Preferujete práci v týmu?
 • Jste komunikativní?
 • Jste schopni převzít odpovědnost za svá rozhodnutí?
 • Jste trpělivý?

Pokud jsou vaše odpovědi převážně kladné, je studium oboru Všeobecná sestra pro vás to pravé.

Úspěšný absolvent je schopen

 • poskytovat komplexní individualizovanou ošetřovatelskou péči v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky v ošetřovatelství;
 • spolupracovat s nemocným/klientem, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence;
 • poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace;
 • registrovat a chránit veškeré informace o pacientovi/klientovi;
 • rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi/klientovi při saturaci relevantních bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci;
 • asistovat lékaři při diagnosticko-terapeutických činnostech a zajišťovat tyto postupy stanovené lékařem
 • učinit samostatná rozhodnutí ve všech ošetřovatelských situacích v rámci kompetencí;
 • ovládat správné techniky verbální a neverbální komunikace jako prevenci sorrorigenie, respektovat práva pacientů dle platné legislativy;
 • participovat na plánu ošetřovatelských činností s pacientem/klientem;
 • zpětně revidovat plán ošetřovatelské péče vzhledem ke změnám v potřebách pacienta/klienta;
 • koordinovat, delegovat a hodnotit ošetřovatelské činnosti v rámci svých kompetencí;
 • konzultovat v týmu ošetřovatelský plán a zajišťovat informovanost v rámci multidisciplinárního týmu;
 • zapojit se aktivně do ošetřovatelského výzkumu a jeho výsledky aplikovat v praxi v souladu s nejnovějšími ošetřovatelskými trendy;
 • kontinuálně se seznamovat s moderními metodami a postupy v ošetřovatelství i v ostatních humanitních a medicínských oborech, které umožňují navracení zdraví pacientů/klientů v maximálně možné míře a na co nejvyšší odborné úrovni.

„Už na gymnáziu mě zajímalo lidské tělo a věděla jsem, že bych chtěla být ve svém budoucím povolání v kontaktu s lidmi, protože mě práce s nimi baví. Obor všeobecná sestra splňuje obojí. Škola je hodně prakticky zaměřená, a tak to, co se teoreticky naučíme, máme možnost si ihned vyzkoušet v praxi a poznat tak nejrůznější specializace, kterým bychom se mohli později věnovat.“

Helena Ševčíková Helena Ševčíková
studentka oboru všeobecná sestra

Praxe

Praktická výuka v rozsahu 2300 hodin je soustředěna především do brněnských fakultních nemocnic. Odborná ošetřovatelská praxe probíhá každý semestr v průběhu celého studia. Po prvním a druhém ročníku také v období letních prázdnin. V průběhu studia budete mít možnost zapojit se do projektových činností na Katedře ošetřovatelství.

Další informace

1. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední odborné vzdělání (státní) maturitní zkouškou opravňující ke vstupu na univerzitu (zákon č. 111/1998 Sb.).

2. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, jehož/jejíž zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium v souladu s platnými právními předpisy

3. Ke studiu je přijat/a uchazeč/ka, která splnil/a podmínky přijímacího řízení vysoké školy, v souladu s § 49, odst. 5, zákona č. 111/1998 Sb.

4. Uchazeči-cizinci mohou tento studijní program studovat za předpokladu, že budou dodrženy zákonné normy České republiky.

Prezenční forma studia je určena absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou.

Uchazeč/ka o kombinovanou formu studia musí při zápisu do studia doložit Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra v souladu se Zákonem č. 96/2004 Sb. a potvrzení zaměstnavatele, že toto povolání aktivně vykonávají. Rozsah odborné ošetřovatelské praxe bude v tomto případě redukován na 80 hodin, jinak bude realizovat odbornou ošetřovatelskou praxi v rozsahu prezenčního studia.

Webové stránky Katedry ošetřovatelství http://www.med.muni.cz/nursing/

Uplatnění absolventů

Jako absolvent najdete uplatnění na různých pozicích v celém systému zdravotnictví. Pracovat můžete například v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, na všech odděleních zdravotnických a sociálních zařízení, ve specializovaných ordinacích nebo hospicích.

„Jako čerstvá absolventka oboru všeobecná sestra můžu říct, že studium je na vysoké úrovni, což jsem si mohla ověřit i během zahraničního pobytu v Belgii, kde jsem se za své vědomosti i praktické dovednosti nabyté na naší škole skutečně nemusela stydět. Po studiu plánuji rozhodně nastoupit v oboru a v budoucnosti bych ráda i sama učila na naší alma mater.“

Natália Antalová Natália Antalová
absolventka oboru všeobecná sestra, studentka intenzivní péče
;

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů 18. 6. 2020. Jsou testovány znalosti z biologie a somatologie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání každého testu je 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále); Somatologie (Dylevský); Biologie člověka (Kočárek E. anebo Novotný I., Hruška M.) Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy https://is.muni.cz/go/o7k04l Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory https://is.muni.cz/go/esz0qg Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU k procvičování biologie, chemie a fyziky.

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační. Konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. Informace o oboru:https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/3622-vseobecna-sestra

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Všeobecná sestra


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk Čeština