Všeobecné lékařství

Charakteristika programu

Program "Všeobecné lékařství" (dále jen PCŽV VL) je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana č. 2/2017, o vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy.

Předpokládaný počet účastníků v akademickém roce 2022/2023

max. 5

Forma studia

prezenční

Obsah

předměty studia 1. ročníku programu Všeobecné lékařství

Standardní délka

1 rok

190 000 Kč

cena pro akademický rok 2022/2023

(cena je uhraditelná ve dvou splátkách)

Pro akademický rok 2023/2024 není program z kapacitních důvodů v nabídce.

 


Další informace

Informace o studiu

Pro koho je obor/program určen

Obor je určen absolventům středních škol s maturitou. Bez další přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči o PCŽV, kteří uspěli v řádném přijímacím řízení na daný obor na LF MU, avšak nebyli přijati z kapacitních důvodů. V případě, že počet těchto uchazečů převýší stanovený počet přijatých, jsou přijímání dle pořadníku na základě dosaženého počtu bodů. Samostatné přijímací zkoušky do PCŽV se nevypisují. Uchazeči, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí pro neprospěch u přijímací zkoušky anebo se přijímacím zkouškám nepodrobili, si přihlášky nepodávají.

Podmínky přijetí do PCŽV

  1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do PCŽV (nepřijat z kapacitních důvodů)
  3. uzavření smlouvy o PCŽV
  4. uhrazení nejméně 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu pro podzimní semestr

Zahájení vzdělávání

Vzdělávání bude zahájeno ve výukovém období podzimního semestru akademického roku.

Přijetí ke studiu

Bez další přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči o PCŽV, kteří uspěli v řádném přijímacím řízení na LF MU, avšak nebyli přijati z kapacitních důvodů. V případě, že počet těchto uchazečů převýší stanovený počet přijatých, jsou přijímani dle pořadníku na základě dosaženého počtu bodů. Přijímací zkoušky se nevypisují.

Ukončení PCŽV

Podmínkou úspěšného zakončení je získání všech zápočtů ze zapsaných předmětů studijního plánu 1. ročníku a úspěšné složení všech předepsaných zkoušek do konce zkouškového období jarního semestru. Celoživotní vzdělávání bude ukončeno vydáním osvědčení o jeho úspěšném absolvování s možností dalšího pokračování v magisterském studijním programu se statusem studenta.

Lektoři

Lektory jsou pedagogové Lékařské fakulty MU.

Pokyny k platbě

Poplatek

300 Kč

Název banky

KB Brno-město

Číslo účtu

85636621/0100

Variabilní symbol

zjistíte v Obchodním centru MU

Majitel účtu

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info