Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Cílem studia v nově akreditovaném pětiletém magisterském studijním programu je vzdělat a vychovat absolventy, kteří budou po všech stránkách kompetentní k výkonu činnosti v rámci asistované reprodukce, zejména k provádění úkonů asistované reprodukce při práci s oocyty, spermiemi a embryi, a k interpretaci výsledků jejich vyšetření v diagnostické a léčebné péči.

V současnosti je v ČR cca 40 center reprodukční medicíny, která se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, kteří se za současného stavu rekrutují z jiných biologicky orientovaných magisterských oborů (vyučovaných zejména na přírodovědeckých, farmaceutických a zemědělských fakultách) a jejichž zařazení do embryologické praxe tak vyžaduje další zdlouhavé a velmi nákladné vzdělávání.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Praktická výuka v rozsahu 1300 hodin (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání) bude zabezpečena pro všechny studenty ve stávajících prostorách Univerzitního kampusu Bohunice, v nově vzniklé tréninkové laboratoři (vybudované za finanční podpory z projektu OP VVV SIMU+), dále pak u smluvních zdravotnických zařízení, která se již podílejí na zajišťování výuky klinických předmětů na LF MU a v neposlední řadě u externích zaměstnavatelů. Zejména se jedná o kliniky reprodukční medicíny. Možnost realizace praxe v tuto chvíli přislíbila firma Repromeda s.r.o. a FN Brno – Gynekologicko-porodnická klinika, s dalšími (IVF CUBE; Prague Fertility Centre) se aktuálně vedou jednání. Pro potřeby praxe bude rovněž využito zařízení externích zaměstnavatelů. Uznání absolvování praxe bude vždy na základě doložení písemného vyjádření vedoucího embryologa pracoviště, kde byla praxe realizována. Konkrétní náplň praxe bude definována v rozpisu úkonů („logbook“), které je student během praxe povinen realizovat, a které budou následně potvrzeny garantem praxe.

Uplatnění absolventů

Absolventem tohoto nově akreditovaného programu bude v souladu s vyhláškou 39/2005 Sb. Odborný pracovník v laboratorních metodách asistované reprodukce (regulovaná profese, uznávací orgán Ministerstvo zdravotnictví). Absolventi se po absolvování specializační praxe a po složení atestační zkoušky budou moci stát klinickým embryologem s předpoklady k zastávání vedoucí funkce (v souladu s Vyhláškou č 55/2011 Sb.). V kontextu evropských norem budou absolventi disponovat znalostmi a dovednostmi na úrovni mezinárodního certifikátu Clinical Embryologist (European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE) a po ukončení specializačního studia úrovně Senior Clinical Embryologist (ESHRE). Toto jim umožní uplatnit svoji profesi také na pracovištích mimo ČR.

„Studijní program nabízí obrovskou škálu uplatnění, od rutiny po výzkum, možnost práce s bakteriemi, rostlinami, zvířaty nebo lidmi, takže své pole působnosti si vybere určitě každý. Já pracuji jako embryolog na klinice asistované reprodukce. Spolupráce s klinikou začala s mojí diplomovou prací a hned po dokončení studií jsem zde nastoupila na plný úvazek. Práce v embryologické laboratoři mě baví a naplňuje každý den. Obor, který jsem studovala mi dal velice dobrý základ, na kterém buduji svoji současnou odbornost.“

Darja Páralová Darja Páralová
embryoložka na klinice asistované reprodukce Reprofit

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se konají formou písemných testů 12. anebo 13. června 2020 (na výběr termínu není 100% nárok, pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude se řídit přidělování datem podání přihlášky). Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena nejpozději do termínu zápisu tj. do do 7.7.2020.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám najdete na https://www.med.muni.cz/uchazeci Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy; Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory; Modelové testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: