Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky

Všeobecné lékařství

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout 150 uchazečů do programu Všeobecné lékařství. Podmínkou žádosti a jejího zvážení je splnění všech podmínek uvedených v bodech 1–3 současně.

  1. Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem čtvrtého ročníku střední školy v České republice v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.
  2. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání elektronické přihlášky doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. "Pololetní" vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným "výpisem známek". Studijní odd. LF MU vypočte průměr na tři platná desetinná místa a vytvoří pořadník.
  3. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně).

Rozhodnutí o přijetí bez přijímací zkoušky bude respektovat pořadí uchazečů vytvořené v souladu s bodem 2. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného aritmetického průměru prospěchu, je rozhodnuto o přijetí celé této skupiny v rámci alokované kapacity. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a byl přijat. (Zápis přijatých uchazečů do studia se koná 12. 6. 2018.) V opačném případě bude pozván k přijímací zkoušce.

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu dosaženého při studiu na střední škole v ČR je nutno vyznačit v e-přihlášce uchazeče a současně zaslat vyplněný formulář žádosti s přiloženými ověřenými kopiemi vysvědčení.

Formulář pro žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek