Nutriční specialista

"Nechť je jídlo tvým lékem"

Podat přihlášku

Co se naučíte

Popis oboru

Při studiu oboru Nutriční specialista navážete na teoretické znalosti a praktické dovednosti získané studiem v bakalářském studijním oboru Nutriční terapie, které si zde rozšíříte a prohloubíte. Proto obor nese v názvu specializaci – jeho absolvováním totiž získáte specializovanou způsobilost v souladu s aktuálním zněním nařízení vlády č. 31/2010 Sb., která je ve zdravotnictví podmínkou k zajišťování a koordinaci vysoce specializované nutriční péče.

V průběhu studia proniknete hlouběji do problematiky výživy například v gastroenterologii, psychiatrii či intenzivní péči. S těmito oblastmi je pak také spojena praktická výuka. Nově se budete zabývat například problematikou komunitní výživy, kterou můžete uplatnit zejména při tvorbě projektů zaměřených na veřejné zdraví, nebo také výživou ve sportu.

Kromě předmětů přímo spojených s výživou se vaše znalosti rozšíří i v příbuzných oblastech, a to v předmětech, jako jsou například aplikovaná farmakologie nebo aplikovaná biochemie. Nahlédnete rovněž pod pokličku nutriční epidemiologie a biostatistiky, díky kterým budete připraveni na kritické posouzení informací o výživě.

Abychom vás připravili na co nejvíce situací, se kterými se můžete ve vaší budoucí profesi setkat, budete se s naší metodickou podporou podílet na poskytování služeb školním jídelnám, které připravují dietní stravu, a nově se můžete zapojit do mentorského programu ve spolupráci s organizací Podané ruce, kde budete mít možnost edukovat stran výživy klienty, kteří se po vyléčení ze závislosti vrací do běžného života.

Je studium oboru pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste nutriční terapeuti, ale nestačí vám teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jste získali v průběhu bakalářského studia?
 • Rádi byste získali, posílili a rozšířili své kompetence pro práci ve zdravotnictví?
 • Zajímáte se o výživu a chtěli byste se jí do budoucna věnovat na vědecké úrovni?

Pokud jste odpověděli kladně alespoň na jednu z otázek, je toto studium určeno pro vás. S ohledem na specializační charakter studia se do oboru mohou přihlásit výhradně absolventi bakalářského studijního oboru či programu zaměřeného na přípravu nutričních terapeutů.

Úspěšný absolvent je schopen

 • připravit informační materiály pro pacienty;
 • edukovat pacienty, případně jimi určené osoby, ve speciálních dietách;
 • sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod;
 • instruovat zdravotnické pracovníky v oblasti své specializace;
 • hodnotit kvalitu poskytované péče;
 • provádět výzkum: identifikuje činnosti péče vyžadující změnu v postupu, provádí výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v poskytované péči, vytváří podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru;
 • vést specializační vzdělávání v oboru své specializace;
 • vést studenty v odborné praxi (mentor), účastníky specializačního studia a v adaptačním procesu nové zaměstnance v oboru nutriční terapie.

Další informace

http://www.med.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete mít široké uplatnění. Své znalosti můžete využít například v nemocnicích na odděleních léčebné výživy, a to včetně vedoucích pozic, dále pak v nemocničních nutričních ambulancích, kde bez specializace nemůžete samostatně pracovat.

Můžete si také otevřít vlastní poradnu nebo ambulanci pro veřejnost, konzultovat přípravu dietní stravy ve školních jídelnách, v ústavech sociální péče a lázních. Můžete se uplatnit také na pracovištích Státního zdravotního ústavu a úřadech státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny výživy.

Jako absolventi budete vyhledáváni také při tvorbě projektů pro základní školy či osvětových kampaní pro veřejnost a ve výzkumu týkajícím se výživy člověka na různých pracovištích v České republice.

V neposlední řadě také můžete zakotvit v potravinářských podnicích, které s pomocí nutričních terapeutů mohou například vyvíjet nové potraviny, ve farmaceutických firmách, nebo ve fitness centrech.

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí je kromě splnění obecných podmínek (podání řádně vyplněné přihlášky, zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení) absolvování bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Nutriční terapeut. Bakalářské studium musí být absolvováno do 18 6. 2020, před vykonáním přijímací zkoušky do navazujícího studijního programu, nejpozději pak před zápisem do studia tj. do 9.7.2019. Do 30. 4. 2020 musí uchazeč vložit do elektronické přihlášky kopii/scan diplomu z bakalářského studia nebo zaslat na studijní oddělení originální úřední potvrzení ze studijního oddělení VŠ o právě studovaném bakalářském oboru a termínu konání SZZ (tj., že bude do 18. 6. 2020, resp. nejpozději do 9. 7. 2020 absolventem uvedených bakalářských oborů.) U přijímacích zkoušek jsou formou testu hodnoceny znalosti získané předchozím studiem na bakalářském oboru. Test obsahuje 80 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. V přijímacím řízení nebudou žádná jiná kriteria zohledněna. Uchazeč, který ukončil bakalářské studium do rocku 2020 doplní/vloží do elektronické přihlášky kopii/scan bakalářského diplomu.Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu přinesou přijatí uchazeči k zápisu do studia 9.7.2020. (Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu ani kopii Bc. diplomu nevkládají, jejich údaje jsou v ISu LF MU.)

Doporučená literatura

Tématické okruhy k přijímacím zkouškám: https://www.med.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium

Kritéria hodnocení

Písemný test sestává z 80 otázek z bakalářského studia, správná odpověď je ohodnocena 1 bodem, max. počet bodů je 80. Na základě bodového ohodnocení bude z uchazečů vytvořen pořadník. Pro přijetí ke studiu je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Oborové zkoušky
Odborný test z bakalářského studia

Přijímací zkouška se koná 18. června 2019 v odpoledních hodinách v areálu Univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích, JKamenice 5, 625 00 Brno. Testy sestávají z 80 otázek, doba trvání testu je 90 minut.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Nutriční specialista


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Podat přihlášku