Co se naučíte

Popis oboru

Absolvováním tohoto oboru se stanete kvalifikovanými specialisty s vysokoškolským vzděláním, díky kterému budete oprávněni vykonávat činnosti na úseku léčebně-preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace a na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru. Prohloubíte si teoretické vědomosti a praktické dovednosti, získané během studia bakalářského studia Fyzioterapie.

Studium je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Praktická klinická výuka probíhá v odborných učebnách a přímo ve zdravotnických zařízeních. Předepsané klinické části studia jsou uskutečňovány formou klinických cvičení a stáží. O prázdninách vás pak čeká odborná praxe.

Dvouleté magisterské studium ukončíte vypracováním diplomové práce, která je aplikačně a experimentálně zaměřena a směřuje k výchově k vědecké práci. Ověříte si tak vědomosti a dovednosti nabyté v průběhu studia.

Je studium oboru pro vás?

  • Zajímá vás práce s lidmi?
  • Chcete pomáhat lidem při udržení dobrého zdravotního stavu a zlepšovat jejich zdravotní stav po operacích či úrazech?
  • Chcete pomáhat lidem, které trápí bolesti či poruchy pohybového aparátu?
  • Máte zájem o vědecko-výzkumnou činnost ve fyzioterapii a rozšíření znalostí a dovedností nabytých v bakalářském studiu Fyzioterapie?

Pro absolvování navazujícího studijního oboru Fyzioterapie musíte absolvovat bakalářský program Fyzioterapie, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta. Bez jeho absolvování není možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • uplatnit nové teoretické a metodologické poznatky z oblasti léčebné rehabilitace a dalších lékařských věd, o něž se rehabilitace opírá;
  • vysvětlit moderní trendy vývoje ucelené rehabilitace, vycházející z nových poznatků lékařských věd;
  • vhodně aplikovat vysoce specializované rehabilitační a fyzioterapeutické postupy v závislosti a na jednotlivých diagnózách;
  • na základě poznatků vědecké metodologie připravit vědecký výzkumný projekt z oblasti fyzioterapie a je schopen metodologicky korektně argumentovat a obhájit výsledky své vlastní vědecké práce;
  • specializovaného kontaktu s nemocnými v rámci stávajícího systému zdravotnické péče na základě etických principů.

Uplatnění absolventů

Absolvováním studia se stáváte odborným fyzioterapeutem se specializovanou způsobilostí. Uplatnění najdete na odděleních léčebné rehabilitace a fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a na všech odděleních nemocnic včetně jednotek intenzivní péče (JIP).

Dále pak v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázních, na jednotkách a odděleních léčby bolesti a v dalších zařízeních, a to s využitím velké šíře neinvazivních a nefarmakologických fyzioterapeutických postupů.

Budete připraveni být součástí širšího týmu pro koordinaci péče o nemocné jak s akutním, tak i chronickým onemocněním v rámci komplexního rehabilitačního procesu.

Kromě toho budete připraveni pokračovat v další vědecko-výzkumné kariéře formou doktorského studia, uskutečňovaného na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Díky kvalitní praktické i teoretické výuce budou vaše schopnosti zcela srovnatelné s aktuálními světovými trendy. Dosažená úroveň erudice je zárukou bezproblémového uplatnění na trhu práce jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie.

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušky se konají 23. června 2022 formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z bakalářského studia. Test se skládá z 80 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Délka trvání testu je 90 minut. Maximální počet bodů je 80. Bakalářské studium musí být absolvováno do 23. 6. 2022, před vykonáním přijímací zkoušky do navazujícího studijního programu, nejpozději pak před zápisem do studia, tj. do 13. 7. 2022. Do 30. 4. 2022 musí uchazeč vložit do elektronické přihlášky kopii/scan diplomu z bakalářského studia, pokud je již absolventem příslušného bakalářského studia nebo zaslat na studijní oddělení originální úřední potvrzení ze studijního oddělení VŠ o právě studovaném bakalářském proghramu/oboru a termínu konání SZZ (tj., že bude do 23. 6. 2022, resp. nejpozději do 13. 7. 2022 absolventem uvedených bakalářských programů/oborů.) Uchazeč, který ukončil bakalářské studium do roku 2021 doplní/vloží do elektronické přihlášky kopii/scan bakalářského diplomu. V přijímacím řízení do prezenční formy studia nebudou žádná jiná kritéria zohledněna. Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu přinesou přijatí uchazeči k zápisu do studia 13. 7. 2022. (Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu ani kopii Bc. diplomu nevkládají, jejich údaje jsou v ISu LF MU.)

Doporučená literatura

Tématické okruhy k přijímacím zkouškám: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_a_doporucujici_literatura_k_prijimacim_zkouskam_pro_N-Mgr.pdf

Kritéria hodnocení

Písemný test sestává z 80 otázek z bakalářského studia, správná odpověď je ohodnocena 1 bodem, max. počet bodů je 80. Na základě bodového ohodnocení bude z uchazečů vytvořen pořadník. Pro přijetí ke studiu je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Oborové zkoušky
Oborový test z bakalářského studia

Informace jsou zveřejněny na https://www.med.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium test zahrnuje 80 otázek, čas pro zpracování je 90 minut pouze jedna odpověď je správná za nesprávnou anebo vynechanou odpověď se body neodečítají

Odborný test z bakalářského studia

Přijímací zkouška se koná 24. června 2021 v odpoledních hodinách v areálu Univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích, Kamenice 5, 625 00 Brno. Testy sestávají z 80 otázek, doba trvání testu je 90 minut.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzioterapie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Termíny přihlášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info