Navazující magisterské studium

Nabídka studia

Co můžete studovat?

Máte-li zájem o navazující magisterské studium na naší lékařské fakultě, nabízíme Vám hned 5 studijních programů. Po absolvování některého z uvedených dvouletých studií získáte titul Mgr. (magistr). Můžete si vybrat například zvolit nově akreditovaný studijní program Aplikovaná fyzioterapie - co bude studium zahrnovat si můžete přečíst v rozhovoru s garantem studijního programu profesorem Petrem Dobšákem a proděkankou pro nelékařské studijní programy profesorkou Andreou Pokornou. Dalšími nabízenými programy jsou Optometrie, program Výživa dospělých a dětí nebo studijní program Intenzivní péče (v prezenční i kombinované formě). V kombinované formě se můžete přihlásit také do studijního programu Veřejné zdravotnictví. 

Pro naše absolventy bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je akreditován navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik u kolegů na Přírodovědecké fakultě MU. Pro absolventy bakalářského studijního programu Radiologická asistence je na Přírodovědecké fakultě MU akreditován navazující magisterský program Radiologická fyzika.

Magisterské navazující prezenční studium  

Magisterské navazující kombinované studium  

Chcete-li se získat další informací o akreditovaných programech/ oborech navazujícího magisterského studia, studijních plánech, podmínkách studia, praxích a dozvědět se více o uplatnění absolventů, navštivte Katalog programů na webu MUNI nebo nahlédněte přímo do některého ze studijních katalogů.

Katalog programů LF MU Studijní katalogy LF MU


Založení a platba přihlášky

Založení e-přihlášky

 • vyberte studijní program
 • vyplňte osobní údaje
 • na základě již založené přihlášky si můžete podat přihlášku další, bez nutnosti vyplňovat základní údaje
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • v případě, že má mít Vaše přihláška přílohu, nezapomeňte její odevzdání vyznačit v e-přihlášce
 • dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Neposílejte listinnou přihlášku ani doklad o platbě poplatku za přihlášku!

založit e-přihlášku

Kontrola e-přihlášky

Přihlášku si pečlivě zkontrolujte, zejména:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • E-mail je povinným údajem. Emailovou poštovní schránku prosím pravidelně sledujte.
 • Telefon není povinným údajem, avšak velmi Vám doporučujeme jej vyplnit. V případě jakýchkoli problémů Vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat.

Platba e-přihlášky

Postup:

 • Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášku'.
 • Poplatek za jednu přihlášku činí 850 Kč (900 Kč od 1. 9. 2023 dle Opatření LF MU č. 2/2023). Lze platit za více přihlášek najednou.
 • Zaplatit je možné bankovním převodem nebo platební kartou.
 • Systém vám sdělí číslo účtu a Váš unikátní variabilní symbol. Tyto údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbanking nebo poštovní poukázky.
 • Za 2 týdny si zkontrolujte v e-přihlášce, že platba správně dorazila.

Kdy nejpozději lze zaplatit?

Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek do 30. 4 daného roku. Uhradíte-li poplatek 30. 4. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující pracovní den, typicky 1. 5. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené v tomto termínu.

Chyby v platbě:

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • V případě, že se nezúčastníte zkoušky, manipulační poplatek za přihlášku se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky. V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v CZK! Více informací k platbě ze zahraničí zde.

 


Potřebujete poradit?

 • Máte-li dotazy, pro které nenajdete na našich stránkách odpovědi, můžete se obrátit na vedoucí Studijního oddělení Lékařské fakulty,
  RNDr. Ivanu Pánkovou nebo využít emailu: prihlaska@med.muni.cz
 • Masarykova univerzita se rovněž snaží zajistit, aby studijní programy byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým, slabozrakým, neslyšícím, nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak znevýhodněným. Z tohoto důvodu bylo zřízeno Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. V případě Vaší potřeby se neváhejte obrátit na pracovníky Střediska již před přijímacími zkouškami nebo vyznačte svoji potřebnost přímo v e-přihlášce. Pracovníci střediska Vás poté sami zkontaktují.

Studijní oddělení


Co říkají sami studenti?

„Znalosti, které studiem získáváte, jsou komplexní po teoretické i praktické stránce. Díky tomu budete v praxi při výkonu práce optometristy schopni podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat korekční pomůcky.“

Jan Novák
student Optometrie

„Vybavte se velkou dávkou trpělivosti a empatie. Vybrali jste si náročný, ale krásný studijní program. Být všeobecnou sestrou či bratrem není jen o píchání injekcí nebo odebírání krve, ale zejména o pomoci druhým lidem.“

Kamila Prášková
studentka Intenzivní péče
Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení

Aktualizace podmínek přijímacího řízení na další akademický rok probíhá vždy k 1. listopadu, kdy si můžete podat také svoji e-přihlášku. Vyhlášení přijímacího řízení předchází schválení jeho podmínek Přijímací komisí a Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro daný akademický rok. V podmínkách přijímacího řízení je stanoveno, jaké programy se budou otevírat, plánovaný počet přijatých uchazečů, důležité termíny, způsob podání přihlášek a konání zkoušek, stanovení kombinace oborových testů, výše poplatku za přijímací zkoušku, způsoby přijetí do studia, určení pořadí uchazečů, rozhodnutí o přijetí a organizace zápisu ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení 2023/2024 Brožura Studuj na LF MU 2023/2024


Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška do navazujích magisterských studijních programů se bude konat v jednom termínu. Zkouška proběhne v odpoledních hodinách. K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

22. června 2023

navazující magisterské studijní programy


Materiály k přijímací zkoušce


 

Intenzivní péče v kombinované formě

Uchazeči se zájmem o navazující magisterský program Intenzivní péče mají možnost studia v kombinované formě za následujících podmínek:

 • Úspěšné ukončení bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Ošetřovatelství nebo studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra nebo studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.
 • Získání odborné způsobilosti dle Zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů, k výkonu povolání všeobecné sestry.
 • Výkon povolání v oboru Intenzivní péče minimálně 1 rok v rozsahu 1/2 stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin) za období 6 let do data přijímacího řízení, tj. 2017–2023 nebo výkon povolání v oboru Intenzivní péče v minimálně 2 roky v rozsahu 1/5 stanovené týdenní pracovní doby (8 hodin týdně) za období 6 let do data přijímacího řízení, tj. 2017–2023.
 • Absolventi studia oboru Zdravotnický záchranář / Urgentná strarostlivosť anebo absolventi programu Zdravotnické záchranářství nesplňují podmínky pro podání přihlášky ke studiu Intenzivní péče.

Upozornění:

 • Uchazeč Intenzivní péče v kombinované formě musí do 30. 4. 2023 zaslat poštou originály úředně ověřené kopie bakalářského diplomu (obor Ošetřovatelství nebo Všeobecná sestra) a délku dosavadní praxe v oboru Intenzivní péče (formulář potvrzení od zaměstnavatele níže). Oba dokumenty uchazeč pošle na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Odeslání avizujete zaškrtnutím příslušného políčka v e-přihlášce.

Formulář potvrzení zaměstnavatele o praxi (Intenzivní péče)

Veřejné zdravotnictví v kombinované formě

Nově na LF MU otevíráme navazující magisterský studijní program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě studia. Program si klade za cíl uspokojit dlouhodobou poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících potřebných k výkonu řídících a manažerských funkcí v systému poskytovatelů zdravotních služeb a k prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví.

Uchazeči mají možnost studia za následujících podmínek:

 • Úspěšné ukončení bakalářského studia.
 • Získání odborné způsobilosti k výkonu regulované zdravotnické profese dle Zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud uchazeč tuto podmínku nesplňuje, musí doložit Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v daném oboru v délce minimálně 5 let.

  Upozornění
  :
 • Uchazeč programu Veřejné zdravotnictví v kombinované formě musí do 30. 4. 2023 zaslat poštou úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu.
 • Pokud není splněna podmínka odborné způsobilosti získané vysokoškolským vzděláním, je nedílnou součástí přihlášky ke studiu navazujícího magisterského programu Veřejné zdravotnictví v kombinované formě rovněž Potvrzení o praxi.
 • Adresa pro doručení dokumentu/ů: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Odeslání avizujete zaškrtnutím příslušného políčka v e-přihlášce.

Formulář potvrzení zaměstnavatele o praxi (Veřejné zdravotnictví)

Harmonogram
 • 23. 9. 2023

  Navštivte Open Day na LF MU

  Hledáte-li způsob, jak se dozvědět o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity více, přijďte se před podáním přihlášky seznámit s lékařskou fakultou v rámci OPEN DAY. Na akci je nutná registrace, která probíhá do 21. 9. 23:59 CET. Tak neváhej a registruj se! Využijte příležitosti dotázat se na to, co Vás o studiu zajímá. Těšíme se na Vás!

  Open Day - registrace

 • 31. 10. - 3. 11. 2023

  Veletrh GAUDEAMUS v Brně

  Navštivte největší veletrh vzdělávání ve střední Evropě! I naše Lékařská fakulta zde bude mít své zastoupení. Přijďte se s námi pobavit osobně.

  Více o gaudeamu

 • 20. 1. a 24. 1. 2024

  Navštivte Den otevřených dveří LF

  Tradičně pro Vás chystáme Den otevřených dveří na LF MU. Dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, nabízených programech studia, seznámíte se s prostředím a zázemím fakulty. Budete mít možnost navštívit jednotlivé ústavy, poznat garanty studijních programů a zeptat se na to, co Vás zajímá přímo studentů nebo studijního oddělení. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poznat svoji budoucí alma mater. Těšíme se na Vás!

  Den otevřených dveří

 • 1. 1. 2024 – 30. 4. 2024

  Podejte si e-přihlášku

  • Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.
  • Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní, tedy zaplacená a potvrzená do 30. 4. 2024.

  E-přihláška

 • do 30. 4. 2024

  Přílohy e-přihlášky

  • Uchazeč o navazující magisterské studium musí do e-přihlášky naskenovat bakalářský diplom, jehož odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce do 30. 4. 2024.
  • Uchazeč, který ještě v době podání přihlášky nemá bakalářský diplom, dodá v listinné podobě potvrzení o studiu bakalářského oboru a odešle do 30. 4. 2024 na adresu: Studijní oddělení, Kamenice 5, Brno. Současně odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.
  • Uchazeč o program Intenzivní péče v kombinované formě navíc dodá v listinné podobě originál potvrzení od zaměstnavatele o délce praxe v oboru Intenzivní péče a odešle do 30. 4. 2024 na adresu: Studijní oddělení, Kamenice 5, Brno. Současně odeslání potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.

  více informací o kombinované formě Intenzivní péče

  • Uchazeč o program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě navíc dodává v listinné podobě originál potvrzení o praxi od zaměstnavatele a odešle do 30. 4. 2024 na adresu: Studijní oddělení, Kamenice 5, Brno. Současně odeslání potvrzení uchazeč potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce. (Dodání tohoto potvrzení se týká pouze uchazečů, kteří nesplňující podmínku Získání odborné způsobilosti k výkonu regulované zdravotnické profese dle Zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povolání.)

  Více informací o kombinované formě Veřejného zdravotnictví

 • druhá polovina května

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  • V polovině května naleznete ve své e-přihlášce pozvánku k přijímací zkoušce, kde se dozvíte kdy a kam se máte dostavit.
  • Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium se skládají z testu znalostí bakalářského studia. K přijímacím zkouškám se připravíte dle tématických okruhů pro daný program.
 • 20. 6. 2024

  Termín přijímací zkoušky

  K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

  Termín:
  Přijímací zkouška se bude konat dne 20. června 2024.

  S sebou si vezmete:
  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); vytištěnou pozvánku (kde naleznete místo konání zkoušky a číslo přihlášky pro identifikaci testu); psací potřeby = černý Liner tloušťky 0,5 mm, Centropen 2551; kalkulačku

 • konec června

  Výsledek přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června. Přehled bodových zisků jednotlivých programů bude vzápětí zveřejněn na webu v sekci "Výsledky zkoušek".

 • po přijímačkách

  Vložte autorizovanou konverzi bakalářského diplomu

  Pokud jste splnil/splnila podmínky přijímacího řízení na LF MU, obdržíte od nás tzv. návrh na přijetí ke studiu s instrukcí k vložení autorizované konverze Vašeho bakalářského diplomu do e-přihlášky. K vytvoření autorizované konverze dokladu o vzdělání můžete využít služeb Czech POINTU České pošty. Teprve po vložení autorizované konverze bakalářského diplomu Vám do e-přihlášky vložíme rozhodnutí o přijetí ke studiu, vyzveme vás k provedení distančního (on-line) zápisu a pozveme na informační pozápisovou schůzku před začátkem studia (zahrnuje i fotografování do IS a na studentský průkaz ISIC).

  více informací

 • červen / červenec

  Zápis do studia

  Zápis do studia se provádí distanční (on-line) formou po vložení autorizované konverze předchozího vzdělání.

  NEZAPOMEŇTE SE ZAPSAT DO STUDIA!

  Informace o distančním zápisu a informační schůzce obdržíte společně s kladným vyrozuměním o přijetí.

  Informační pozápisová schůzka do studia proběhne ve středu 10. 7. 2024.

  Informace o zápisech studentů

 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu

  Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.

  Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky.

  Více informací o odvolání proti nepřijetí ke studiu

Výsledky zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června.
 • Studenti nepřijati z kapacitních důvodů, kteří se umístili těsně pod bodovou hranicí, mají šanci na přijetí v případě, že Přijímací komise LF MU po řádných zápisech rozhodne o snížení bodové hranice pro přijetí a o dodatečném dobrání uchazečů. Automaticky je v tomto případě prostřednictví e-přihlášky vždy oslovena celá bodová skupina, která je pozvána na náhradní termín zápisů. Stává se tak zpravidla na konci července. Podání odvolání je v tomto případě bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Výsledky, průběh přijímacího řízení a přehled bodových zisků jednotlivých programů jsou průběžně aktualizovány po rozkliku níže.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů na LF MU 2022

Odvolací řízení

 • Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.
 • Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky. Podání odvolání je bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Odvolací komise rektora Masarykovy univerzity zasedá 18. 8. 2023.

Informace k odvolání proti rozhodnu o přijetí / nepřijetí ke studiu na MU

Informace o odvolacím řízení proti nepřijetí ke studiu Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu


Programy celoživotního studia

 • Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, kteří u přijímacích zkoušek získali alespoň minimální počet bodů stanovený pro daný program, si mohou podat přihlášku do Programů celoživotního vzdělávání. Přihlášky se podávají v období 25. 6. - 10. 8.

Více o programech celoživotního vzdělávání Podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání


Statistiky přijímacího řízení

Bodová statistika přijímacího řízení 2012 - 2022

Doklady k zápisu

Bakalářský diplom

V případě úspěšného zvládnutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu, obdrží uchazeč návrh na přijetí ke studiu s instrukcí k vložení autorizované konverze bakalářského diplomu do své e-přihlášky. K vytvoření autorizované konverze dokladu o předchozím bakalářském vzdělání může uchazeč využít služeb Czech POINTU České poštypošty na Slovensku. ​Jestliže je uchazeč absolventem bakalářského studia na Masarykově univerzitě, postačí vložit do e-přihlášky prostou kopii bakalářského diplomu.

Do kdy dodat bakalářský diplom?

 • Termín pro odevzdání konverze je 10. 7. 2023.
Pro uchazeče z ČR
Pro uchazeče ze SR

Ověření zahraničního vzdělání

Uchazeči, kteří absolvovali předchozí bakalářské studium v jiném státě, než je Česká republika, vloží do své e-přihlášky autorizovanou konverzi dokladu o uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikaci).

O osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (a příp. rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
a kvalifikace v České republice, pokud je osvědčení přílohou tohoto rozhodnutí) je možné požádat na jakékoliv české veřejné vysoké škole nebo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvu obrany ČR či Ministerstvu vnitra ČR.

Obecné informace o postupu při uznávání vzdělání na webu MU.

Pokud má však uchazeč zájem o posouzení předchozího vysokoškolského studia pouze pro potřeby přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, může se obracet na Zahraniční oddělení LF MU. Kontakt: Bc. Zuzana Pilátová, e-mail: zpilatova@med.muni.cz

 

Verification of foreign education Ověření zahraničního vzdělání

 

POZOR! V červenci mohou být do navazujících magisterských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a mají úspěšně složenou bakalářskou státní zkoušku v příslušném programu/oboru. Bez dodání dokladu o bakalářském vzdělání v konvertované podobě nelze uchazeče přijmout ke studiu. Teprve po vložení autorizované konverze bakalářského diplomu (případně autorizované konverze uznání zahraničního vzdělání, viz výše), Vám bude vystaveno do e-přihlášky rozhodnutí o přijetí ke studiu a budete pozváni na povinnou zápisovou informační schůzku. Podmíněný zápis není možný.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info