Elektronické formuláře žádostí specializačního vzdělávání v aplikaci EZP

(evidence zdravotnických pracovníků)

Žadatel vyplní elektronický formulář, vytiskne ho, podepíše, přiloží požadované dokumenty a vše pošle na LF MU.

Oddělení specializačního vzdělávání LF MU
Kamenice 5
625 00  Brno

Upozornění

Lékaři, kteří žádají o přeregistraci z IPVZ a současně se chtějí zařadit do nového oboru, musí nejdříve vyplnit formulář pro přeregistraci a teprve potom formulář o zařazení do oboru.

Pokud nedodržíte tento postup, žádost o přeregistraci Vám nepůjde uložit (potom systém EZP hlásí toto: „Vzhledem k tomu, že aplikace EZP již eviduje Vaši žádost o změnu zařazení do oboru specializačního vzdělávání, je podání žádosti o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě (převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF) bezpředmětné. Vyplněná žádost proto nebude uložena“)

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:

„Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

V žádosti je nutné vyplnit dle kterého VP se lékař vzdělává  – rok, a přesné časové období, které chce započítat.

Přílohy k žádosti:

  • logbook s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou chce lékař započítat, prostou kopii,
  • doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe (část započtena),
  • kopii potvrzení o délce a obsahu absolvované praxe s razítkem a podpisem školitele,
  • v případě, že má lékař certifikát o absolvování zákl. kmene, také prostou kopii,
  • doklad o změně příjmení, pokud k ní došlo.

Na žádost lékař nalepí kolek v hodnotě 500,- Kč a zašle na adresu MZČR, MZČR má na vyřízení žádosti 90 dnů dle zákona č. 95/2004 Sb.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info