Zkoušky 

Kmenové zkoušky

Předpoklad přístupu ke kmenové zkoušce

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

 • Absolvování požadované praxe, dle vzdělávacího programu, doložení praxe z průkazu odbornosti,
 • Podání přihlášky ke kmenové zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Termíny zkoušek

Termín DORUČENÍ přihlášek ke kmenové zkoušce podzim 2021 na LF MU

Upozorňujeme na část znění

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
§5a – Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů

(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce. Jsou-li splněny požadavky uvedené ve větě druhé, lze pokračovat ve vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku i tehdy, nebyla-li dosud složena zkouška.

Vyhláška č. 282/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • 3 - Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

(1) Uchazeč podává přihlášku ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

Základní kmen

Termín zkoušky

Termín pro doručení přihlášky

interní

06.-08.09. 2021

07.07.2021

urologický

20.-22.09. 2021

20.07.2021

neurochirurgický

21.09. 2021

21.07.2021

neurologický

04.-05.10. 2021

04.08.2021

chirurgický

04.-05.10. 2021

04.08.2021

maxilofaciálně-chirurgický

08.10. 2021

08.08.2021

pediatrický

11.-12.10. 2021

11.08.2021

kardiochirurgický

12.10. 2021

12.08.2021

dermatovenerologický

14.10. 2021

14.08.2021

otorinolaryngologický

14.10. 2021

14.08.2021

patologický

18.10. 2021

18.08.2021

gynekologicko-porodnický

18.-20.10.2021

18.08.2021

radiologický

19.-20.10. 2021

19.08.2021

oftalmologický

19.-20.10.2021

19.08.2021

psychiatrický

26.-27.10. 2021

26.08.2021

anesteziologický

25.-29.10. 2021

25.08.2021

ortopedický

25.-26.11. 2021

25.09.2021

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení přihlášky ke kmenové zkoušce na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.
Taktéž nebudou akceptovány přihlášky neúplné a neobsahující veškerou povinnou dokumentaci (kopie celé praxe z indexu lékaře, kurzy, testy, logbook) přesně dle rozpisu vzdělávacího programu Věstníku MZ ČR.

Přihláška ke kmenové zkoušce

Přihlášky ke kmenové zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem kmenové zkoušky, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Formulář přihlášky získáte zde

Úhrada za zkoušku

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

 • první pokus – bez poplatku
 • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč
 • úhrada při druhém a třetím opakování zkoušky je 5 000 Kč

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která odpovídá danému opakování zkoušky).

Zkouška po kmeni - I. opakování

Zkouška po kmeni - II. opakování

Zkouška po kmeni - III. opakování

Atestační zkoušky

Předpoklad přístupu k atestaci

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

 • absolvování požadované praxe pro povinný základ / povinný kmen, doložení provedených výkonů podle logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí, zejména kurzu pro ukončení společného základu /testu,
 • absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, vzdělávacích akcí, povinného testu, předložení a obhajoba atestační práce,
 • podání přihlášky k atestaci (potvrzená praxe, vzdělávací akce, výkony v logbooku) na odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno

Termíny atestací v roce 2021

Přihlášky k atestacím - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Formuláře přihlášek získáte na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Termín DORUČENÍ přihlášek k atestační zkoušce podzim 2021 na LF MU

Upozorňujeme na část znění zákona č. 95/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů:
§21 – Atestační zkouška
Odst.2 Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem;

Atestace-lékaři Termín zkoušky doručit na LF MU nejpozději DO
angiologie 23.–24.11. 2021 23.09.2021
anesteziologie a intenzivní medicína 29.11.-03.12. 2021 29.09.2021
vnitřní lékařství 06.-10.12. 2021 06.10.2021
pracovní lékařství 09.12. 2021 09.10.2021
Atestace-zubní lékaři    
klinická stomatologie 05.11. 2021 05.09.2021
orální a maxilofaciální chirurgie 25.11. 2021 25.09.2021
ortodoncie 07.-08.12. 2021 07.10.2021

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení atestační přihlášky na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.
Taktéž nebudou akceptovány přihlášky neúplné a neobsahující veškerou povinnou dokumentaci (kopie celé praxe z indexu lékaře, kurzy, testy, logbook) přesně dle rozpisu vzdělávacího programu Věstníku MZ ČR.

Přihláška k atestační zkoušce

Přihlášky k atestační zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Přihláška

Úhrady za zkoušky

Úhrady za zkoušky dle nařízení vlády č. 184/2009 Sb.

Před zahájením každé části zkoušky uchazeč prokazuje před komisí svou totožnost a předkládá doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s atestační zkouškou.

Úhrada podle nařízení vlády č. 225/2011 Sb.:

 • úhrada za atestační zkoušku – 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
 • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Při řádné omluvě se poplatek nevrací, ale znovu se platí stejná výše u dalšího termínu.

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena).

I. opakování atestační zkoušky - praktická část

I. opakování atestační zkoušky - teoretická část

I. opakování atestační zkoušky - teoretická i praktická část

II. opakování atestační zkoušky - praktická část

II. opakování atestační zkoušky - teoretická část

II. opakování atestační zkoušky - teoretická i praktická část

První termín atestační zkoušky

Kurzy a testy specializačního vzdělávání

Přehled kurzů a testů na LF MU celý rok 2021

Oborové kurzy jaro 2021

obor /název/garant/místo termín
Ortopedie (kmen)  
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 25.-29.01.2021
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína (kmen)  
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny 15.-19.02.2021
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína (kmen)  
test k ukončení kmene povinný (VP, 2010, 2011, 2015) 19.02.2021
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Infekční lékařství  
Novinky v infekčním lékařství 22.-26.02.2021
prof. MUDr. Petr Husa, CSc..  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína   
Simulace kritických stavů 08.-09.03.2021
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína   
Simulace kritických stavů 11.-12.03.2021
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Neurologie (kmen)  
Základy neurologie 15.-19.03.2021
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc..  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Gynekologie a porodnictví (kmen)  
Základy gynekologie a porodnictví, Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část) 19.03.2021
prof. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Dětská a dorostová psychiatrie   
Dětská a dorostová psychiatrie 22.-26.03.2021
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Dětská a dorostová psychiatrie  
Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii 14.04.2021
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Urologie  
Onkourologie I. (nádory močového měchýře a ledvin) 14.04.2021
MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Radiační onkologie  
Radiační onkologie-část: Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie 11.05.2021
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Otorinolaryngologie (kmen)  
Základy v otorinolaryngologii a chirurgie hlavy a krku 31.05.-04.06.2021
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  

Povinné kurzy jaro 2021

obor/název/garant/místo termín
Lékařská první pomoc  
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. 03.-05.02.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. 28.-29.01.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. 04.-05.02.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. 10.-11.06.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Radiační ochrana pro aplikující odborníky  
MUDr. Daniel Bartušek 23.-25.02.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Radiační ochrana   
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR 07.04.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  

Oborové kurzy podzim 2021

obor /název/garant/místo termín
Geriatrie  
Předatestační kurz geriatrie - modul II (všechny VP) 06.-07.09.2021
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Gynekologie a porodnictví   
Základy gynekologie a porodnictví, týdenní kurz k ukončení kmene 06.-09.09.2021
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Gynekologie a porodnictví (kmen)  
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část) 10.09.2021
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Vnitřní lékařství  
Předatestační kurz (všechny VP) 06.-17.09.2021
prof. MUDr. Miroslav Souček  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína   
Předatestační kurz + test (kurz nepovinný není podmínkou povinného testu) 06.-17.09.2021
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína   
předatestační test povinný (VP, 2010, 2011, 2015) 17.09.2021
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Chirugie (kmen)  
Základy chirurgie 13.-17.09.2021
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Ortodoncie   
Předatestační kurz ortodoncie - neakreditovaný 13.-17.09.2021
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Anesteziologie a intenzivní medicína  
Simulace kritických stavů 29.-30.09.2021
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Pediatrie (kmen)  
Základy dětského lékařství 04.-08.10.2021
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Ortopedie (kmen)  
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 18.-22.10.2021
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.  
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Otorinolaryngologie (kmen)  
Základy v otorinolaryngologii a chirurgie hlavy a krku 01.-05.11.2021
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.  
Brno, Lékařská fakulta MU  

Povinné kurzy podzim 2021

obor/název/garant/místo termín
Lékařská první pomoc  
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. 08.-10.09.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil./ Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. 09.-10.09.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Radiační ochrana pro aplikující odborníky  
MUDr. Daniel Bartušek 21.-23.09.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  
   
Radiační ochrana   
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR 13.10.2021
Brno, Lékařská fakulta MU  

Informace pro přihlášení na kurzy a testy

Informace pro přihlášení na specializační kurzy a testy

(povinné kurzy a testy pro ukončení základního kmene, povinné předatestační kurzy a testy)

 1. Přihlášení je možné pouze elektronicky vytvořením objednávky konkrétního kurzu nebo testu (viz jednotlivé odkazy níže na stránce).
 2. Pokud bude cenu kurzu či testu hradit zaměstnavatel a požadujete fakturu, během objednávání si vyplňte fakturační údaje. Po dokončení objednávky si můžete ihned vytisknout proforma fakturu a předat ji zaměstnavateli k uhrazení.
 3. Je-li test součástí kurzu, platba za test je zahrnuta do účastnického poplatku (kromě AIM).
 4. Platba za kurzy a testy se na LF MU provádí po přihlášení a to pouze elektronicky, rozhodující pro účast na vybrané akci je datum zaplacení.

Platba za atestační zkoušky se provádí pouze přes Obchodní centrum

Přihlašování na kurzy a testy spouštíme přibližně měsíc před jejich konáním.


Nabídka kurzů jaro 2021

RADIAČNÍ ONKOLOGIE Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie 11.05.2021 program kurzu informace přihlásit
  Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace - on-line kurz 10.-11.06.2021 program kurzu informace přihlásit

KMEN otorinolaryngologický

Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku 31.05.-04.06.2021 program kurzu informace přihlásit

Nabídka kurzů podzim 2021

   v prodeji od 01.07. 2021

       
GERIATRIE předatestační kurz Geriatrie - Modul II 06.-07.09.2021 program kurzu informace přihlásit

KMEN

gynekologicko-porodnický

Základy gynekologie a porodnictví - týdenní kurz k ukončení kmene 06.-09.09.2021 program kurzu informace přihlásit

KMEN

gynekologicko-porodnický

Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část) 10.09.2021 program kurzu informace přihlásit

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

předatestační kurz Vnitřní lékařství 06.-17.09.2021 program kurzu informace přihlásit

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Kurz Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně před atestací - nepovinný kurz 06.-17.09.2021 program kurzu informace přihlásit

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

předatestační test povinný 17.09.2021   informace přihlásit

 

Lékařská první pomoc 08.-10.09.2021 program kurzu informace přihlásit

 

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace - on-line kurz termín konání bude upřesněn program kurzu informace přihlásit

KMEN chirurgický

Základy chirurgie 13.-17.09.2021 program kurzu informace přihlásit

ORTODONCIE

předatestační kurz z Ortodoncie - neakreditovaný 13.-17.09.2021 program kurzu informace přihlásit

 

Radiační ochrana pro aplikující odborníky 21.-23.09.2021 program kurzu informace přihlásit

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Simulace kritických stavů  29.-30.09.2021 program kurzu informace přihlásit

KMEN pediatrický

Základy dětského lékařství 04.-08.10.2021 program kurzu informace přihlásit

 

Radiační ochrana 13.10.2021 program kurzu informace přihlásit

KMEN ortopedický

Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 18.-22.10.2021 program kurzu informace přihlásit

KMEN otorinolaryngologický

Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku  01.-05.11.2021 program kurzu informace přihlásit

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info