Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Program má za cíl připravovat kvalitní, samostatné vědecké a akademické odborníky ve třech základních podoborech specializace: anestezii, intenzivní medicíně a algeziologii, s přesahem do interdisciplinární spolupráce (např. klinická farmacie).

Péče o nestabilního nemocného vyžaduje stabilní znalosti

Absolventi by měli být schopni samostatně vědecky pracovat a rozvíjet výzkumné aktivity. Velice časté je propojení klinické praxe s bazálním či preklinickým výzkumem.

Vzhledem k charakteru oboru je spektrum témat výzkumu široké.

Praxe

Studenti jsou pravidelně zapojování do experimentální práce jak laboratorního, tak i klinického charakteru, jak ve fakultní infrastruktuře, tak i v rámci infrastruktury sdílené se smluvními zdravotnickými zařízeními (FN u sv. Anny Brno, FN Brno, atd.).

Doktorandi jsou rovněž zapojování do řešení grantových projektů a omezeně se podílejí i na výuce (v rozsahu max. 150 hodin/4 roky studia).

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit

jako vedoucí pracovníci na klinických pracovištích, kde je výzkum součástí náplně práce (např. fakultní nemocnice, lékařské fakulty, výzkumné ústavy). V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou, uplatnění tedy nachází i jako akademičtí pracovníci lékařské fakulty.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška proběhne v lednu 2024. Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie? Zeptejte se na program-23398@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info