Bioetika

Doktorské studium v  prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Bioetika je interdisciplinárním oborem zabývajícím se reflexí etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Tomu odpovídají 4 moduly doktorského studia Bioetiky: humanitní, medicínsko-přírodovědný, právní a sociální. V návaznosti na předchozí (magisterské) studium je student zařazen do odpovídajícího modulu.

Cílem studijního oboru Bioetika je připravovat samostatně pracující odborníky, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Studijní program Bioetika se svým zaměřením dominantně řadí do oblasti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) Všeobecné a zubní lékařství, díky svému širokému interdisciplinárnímu rozkročení však zasahuje do oblastí vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, Filozofie, religionistika a teologie, Právo, Psychologie a Sociologie.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu Bioetika jsou samostatně pracující odborníci, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Budou schopni pokračovat v akademické kariéře s perspektivou navazujícího habilitačního a jmenovacího řízení v oboru.

Podmínky přijetí

Požadavky k přijímací zkoušce:

- Doklad o ukončení VŠ studia na úrovni magisterského programu.

- Domluva s potencionálním školitelem ohledně tématu a konceptu disertační práce, případně se školiteli, je-li to vhodné vzhledem k interdisciplinaritě tématu.

- Projekt disertační práce (vymezení tématu, cíl, struktura, metodologie a plán práce, bibliografie s vyznačením literatury již prostudované a literatury, kterou chce uchazeč zkoumat); rozsah 7–10 stran. Je nezbytné, aby podávaný disertační projekt byl vypracován ve spolupráci s potencionálním školitelem a jím odsouhlasený.

- Je možné, aby uchazeč navrhnul svoje téma disertačního projektu. V tom případě je třeba velmi časně kontaktovat garanta programu – optimálně se semestrovým předstihem a podat projekt disertační práce stejně jako v předchozím bodě.

- Seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj zájem v bioetice a na zvolené téma disertačního projektu.

- Znalosti z bioetiky, včetně anglické terminologie.

- Strukturovaný životopis.

- Diplomová práce z předchozího studia.

- Vítán je seznam publikací uchazeče, motivační dopis uchazeče, doklad o odborné kvalifikaci (např. odborná stáž, profesní zkušenost), výpis hodnocení v jednotlivých předmětech v předchozím studiu a doporučení k doktorskému studiu bioetiky (např. od předchozího učitele, školitele, jiných odborníků).

- Současně s termínem podání přihlášky uchazeč podává na elektronickou adresu předsedy Oborové rady (jkure@med.muni.cz) tyto podklady:

- disertační projekt (podrobnosti výše) schválený potencionálním školitelem

- seznam prostudované bioetické literatury

- elektronickou verzi diplomové práce

- případný seznam publikací

VÍCE INFORMACÍ O PODMÍNKÁCH

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška se koná formou rozpravy. Je hodnocena na základě těchto kritérií:

- kvalita disertačního projektu a jeho potenciál pro úspěšnou disertační práci

- znalost bioetiky

- schopnost samostatné tvůrčí odborné práce

- motivace pro doktorské studium bioetiky

- znalost angličtiny, včetně odborné bioetické terminologie

Klíčovým kritériem pro přijetí ke studiu je kvalita předloženého disertačního projektu. Proto je třeba s velkým předstihem začít jeho přípravu.

VÍCE INFORMACÍ O PODMÍNKÁCH

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Bioetika? Zeptejte se na program-23400@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info