Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Lékařská mikrobiologie a imunologie nebo Patologie a soudní lékařství).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Cílem programu je připravit špičkové odborníky v důležitých lékařských diagnostických oborech – patologii, soudním lékařství, klinické imunologii a klinické mikrobiologii. Absolventi budou připraveni především pro klinicky orientovaný laboratorní výzkum s uplatnění v diagnostických i výzkumných laboratořích, stejně jako v základním výzkumu, nebo ve výzkumu prakticky orientovaném v rámci komerční sféry zabývající se laboratorní diagnostikou. Program má 2 základní větve: První je patologická anatomie a soudní lékařství, druhou klinická mikrobiologie a klinická imunologie. Základními směry výzkumu jsou:

„Ačkoli jsou neviditelní, nemůžeme bez nich žít.

Patogeneze, diagnostika a léčba imunodeficitních chorob.

Patogeneze, diagnostika a léčba chorob z imunitní přecitlivělosti.

Mikrobiální biofilmy v medicíně, diagnostika, klinický význam a možnosti terapie.

Nové možnosti antimikrobiální terapie, využití bakteriofágů, rostlinných extraktů a dalších látek s antimikrobiálním účinkem.

Nové možnosti diagnostiky mikrobiálních agens, zejména využití metod kapilární elektroforézy a Ramanovské spektrometrie.

Studium onkogeneze vybraných nádorových onemocnění s využitím spektra metod molekulární patologie.

Prognostické a prediktivní markery nádorových onemocnění a možností jejich využití v managementu onkologických pacientů.

Forenzní alkohologie.

Střelná poranění.

Výhodou programu je propojení více medicínsko-diagnostických oborů, což umožňuje integrálně využívat spolupráci zapojených pracovišť jak ve smyslu metodologickém a mentorském, ale i vytvářením společných projektů až na úrovni grantových aplikací. Všechny obory mají těsnou návaznost na klinické obory, což umožňuje získávání zkušeností s medicínským uplatněním aplikovaného výzkumu. Studentům je umožněno účastnit se oborných školení ve zvoleném oboru, jejich výsledky jsou prezentovány formou aktivních sdělení na mezinárodních konferencích.

Praxe

Výzkumná praxe probíhá především v laboratořích školicích pracovišť LF MU. Důraz je ale kladen i na možnost získávaní zkušeností v cizích laboratořích, a to jak v rámci ČR, tak v zahraničí. Kromě praxe laboratorní je podstatná i praxe v oblasti klinické interpretace získaných nálezů a v komunikaci s lékaři a dalšími zdravotníky využívajícímu získané výsledky v jejich vědecké ale i klinické činnosti.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia programu Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie se uplatní zejména ve výzkumných, ale i diagnostických laboratořích zaměřených na obory jež jsou náplní studijního programu. Významná je možnost uplatnění v akademické sféře, stejně jako v oblasti komerčních subjetků medicínsko-laboratorního zaměření.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška proběhne v červnu 2023.

Kritéria hodnocení

Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie? Zeptejte se na program-23420@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info